SLS za pre­no­vo in oči­šče­nje

Vecer - - V ŽARIŠČU -

V Slo­ven­skih Ko­nji­cah so se vče­raj pred­sta­vi­li kan­di­da­ti SLS v ma­ri­bor­ski vo­lil­ni eno­ti, med ka­te­ri­mi je tu­di pred­se­dnik stran­ke Mar­ko Zi­dan­šek.

Med dru­gim se za po­slan­sko funk­ci­jo po­te­gu­je tu­di žu­pan Slo­ven­skih Ko­njic Mi­ran Go­rin­šek. Na li­sti SLS kan­di­di­ra­jo še eko­no­mist­ka Na­ta­ša Hrup, glas­be­nik in ko­mer­ci­a­list Aleš Me­glič, upo­ko­je­ni igra­lec in re­ži­ser

Ja­nez Je­mec, pod­je­tnik Jo­žef Per­ko, pred­se­dni­ca ob­čin­ske­ga od­bo­ra SLS in ob­čin­ska sve­tni­ca v ob­či­ni Što­re

Bo­ja­na Sto­p­in­šek, ob­čin­ski sve­tnik v ob­či­ni Slo­ven­ska Bi­stri­ca Mo­dest

Mo­taln, vzgo­ji­te­lji­ca Ni­na Oce­pek, kme­to­va­lec Ro­man Žve­glič ter eko­no­mist­ka Ta­de­ja Ter­ti­nek. (sta)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.