Kdaj bo­ste uza­ko­ni­li so­ci­al­no ka­pi­co?

Vecer - - V ŽARIŠČU -

So­ci­al­ni ka­pi­ci ni­smo na­klo­nje­ni, saj bi lah­ko pri­šlo do zna­tne­ga iz­pa­da pri­spev­kov ta­ko v zdra­vstve­ni kot v po­koj­nin­ski bla­gaj­ni. Tre­nu­tno v obeh bla­gaj­nah pri­manj­ku­je de­nar­ja, za­to zmanj­še­va­nja pri­spev­kov s ka­pi­co ni ustre­zna re­ši­tev za raz­bre­me­ni­tev stro­škov de­la.

Ne bo­mo je uza­ko­ni­li. To ni so­ci­al­na ka­pi­ca, am­pak bo­ga­ta­ška ka­pi­ca, ki ji mi na­spro­tu­je­mo. Že­li­mo pa si po­nov­no uved­bo do­ho­dnin­ske olaj­ša­ve za re­še­va­nje sta­no­vanj­ske­ga pro­ble­ma.

Re­ši­tev vi­di­mo v pre­struk­tu­ri­ra­nju dav­kov. Smo za davč­no po­li­ti­ko, ki bo spod­bu­ja­la pod­je­tni­štvo ter za­o­stri­la di­sci­pli­no pri po­bi­ra­nju dav­kov in pri­spev­kov. In za po­e­no­te­nje vi­ši­ne pri­spev­kov "iz in na pla­čo" za vse vr­ste de­la. Niž­ji bi bi­li le pri­spev­ki upo­ko­jen­cev ter štu­den­tov in in­va­li­dov.

Za­go­var­ja­mo uved­bo ra­zvoj­ne ka­pi­ce, ki bi po­me­ni­la raz­bre­me­ni­tev plač in po­ve­ča­nje ne­to pla­če za vse za­po­sle­ne. Ker pri po­koj­ni­nah že po­zna­mo ome­ji­tev naj­viš­je po­koj­ni­ne, bi bi­lo tre­ba raz­mi­sli­ti o so­raz­mer­nem ukre­pu ome­ji­tve naj­viš­je­ga pla­či­la pri­spev­kov za po­koj­nin­sko za­va­ro­va­nje. Ra­zvoj­no ka­pi­co bo­mo uza­ko­ni­li, ta­koj ko bo to po so­ci­al­nem di­a­lo­gu mo­go­če.

Ra­zvoj­no ka­pi­co v vi­ši­ni šti­ri­kra­tni­ka mi­ni­mal­ne pla­če bo­mo uve­lja­vi­li ta­koj.

So­ci­al­ne ka­pi­ce ne bi uza­ko­ni­li, ker je so­ci­al­no kri­vič­na in bi do­da­tno osi­ro­ma­ši­la so­ci­al­no dr­ža­vo. So­ci­al­na ka­pi­ca bi ko­ri­sti­la le za­po­sle­nim z naj­viš­ji­mi pla­ča­mi, saj pre­je­ma­jo tri­kra­tnik pov­preč­ne pla­če (več kot 4881 evrov) le čla­ni po­slo­vod­stev, vi­so­ki ura­dni­ki in po­li­ti­ki.

Slo­ven­ska druž­ba je še ve­dno ena naj­bolj ena­kih na sve­tu, tu­di za­to, ker ni­ma­mo nav­zgor ome­je­nih pri­spev­kov. Pred­vsem v zdra­vstvu mo­ra ve­lja­ti so­li­dar­nost med bol­ni­mi in zdra­vi­mi, pre­mo­žni­mi in manj pre­mo­žni­mi, za­to so­ci­al­ne ka­pi­ce ne bi uve­dli.

Ra­di bi jo uza­ko­ni­li v pr­vi po­lo­vi­ci man­da­ta pri tri­kra­tni­ku pov­preč­ne pla­če.

To je stro­kov­no vpra­ša­nje, ki bo del ce­lo­vi­te davč­ne re­for­me in druž­be­ne­ga ra­zvoj­ne­ga spo­ra­zu­ma.

So­ci­al­na ka­pi­ca, ki stro­ške de­la raz­bre­me­ni le ti­stim z naj­viš­ji­mi pla­ča­mi, bo le po­ve­če­va­la raz­li­ke med lju­dmi. Za­vze­ma­mo se za so­ci­al­no ka­pi­co, ki bo stro­ške zmanj­ša­la vi­so­ko iz­o­bra­že­nim ra­zvoj­nim ka­drom, ki jih v Slo­ve­ni­ji pri­manj­ku­je, to­rej že pri tri­kra­tni­ku pov­preč­ne pla­če.

Vse­ka­kor bo tre­ba po­i­ska­ti re­ši­tev za raz­bre­me­ni­tev plač vi­so­ko uspo­so­blje­ne­ga ka­dra po vzo­ru raz­vi­tih evrop­skih dr­žav. Že v pr­vem le­tu no­ve vla­de se za­vze­ma­mo za to, da se sku­paj s so­ci­al­ni­mi par­tner­ji pri­pra­vi ce­lo­vi­ta davč­na re­for­ma, ki bo vklju­če­va­la vse po­treb­ne iz­ra­ču­ne in vpli­ve na jav­ne fi­nan­ce, tu­di na zdra­vstve­no in po­koj­nin­sko bla­gaj­no.

Vse to bo na ple­čih ko­a­li­cij­ske vla­de s stran­ko, ki bo ko­a­li­ci­jo na­re­di­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.