Pri­lo­žnost

Vecer - - V ŽARIŠČU -

oto­pnja kon­sen­za za pro­jekt pre­no­ve Len­ta sku­paj z za­pi­ra­njem te­ga ob­mo­čja za prak­tič­no ves pro­met je za Ma­ri­bor pre­cej ne­o­bi­čaj­na. Še po­seb­no, ker so pred vra­ti tu­di lo­kal­ne vo­li­tve, ko si že ta­ko spr­ta me­stna po­li­ti­ka še ra­je kot obi­čaj­no me­če po­le­na pod no­ge. To ka­že, da se Ma­ri­bor­ča­ni ve­čin­sko stri­nja­jo, da Lent ta­kšen, kot je, ne slu­ži svo­je­mu na­me­nu. Če kaj, je zdaj na­mreč ve­li­ko par­ki­ri­šče, pa če­prav je naj­pri­vlač­nej­ši pro­stor ob vo­di v naj­ož­jem sre­di­šču me­sta, kjer je me­sto, prav za­ra­di Dra­ve, tu­di na­sta­lo. Z na­čr­to­va­no pre­no­vo bo Lent konč­no vr­njen lju­dem. Za dru­že­nje. Po­či­tek. Uži­tek.

Se­ve­da zno­va naj­več po­mi­sle­kov ustvar­ja "iz­gon" av­to­mo­bi­lov, saj je ve­či­na med na­mi ven­dar­le va­je­na z av­tom pri­pe­lja­ti se na­rav­nost do vrat do­ma, pi­sar­ne, go­stil­ne. A je to hkra­ti tu­di pri­lo­žnost, da Ma­ri­bor konč­no le na­re­di ko­rak v smer so­dob­nih evrop­skih mest, ki so pro­met iz sta­rih me­stnih je­der iz­gna­la in jih s tem tu­di za­va­ro­va­la. Ker se že ta­ko ra­di pri­mer­ja­mo z Av­stri­jo, naj na­ve­de­mo sa­mo ne­kaj po­dat­kov, ki so jih ta te­den spo­ro­či­li iz pred­stav­ni­štva me­sta Du­naj v Lju­blja­ni. Kar 42 od­stot­kov vseh du­naj­skih go­spo­dinj­stev je brez oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la, v ož­jem me­stnem sre­di­šču ce­lo ve­či­na. Du­naj­ča­ni pri tem 51 od­stot­kov vseh na­ku­pov opra­vi­jo peš ali s ko­le­som, 22 od­stot­kov pa z jav­nim pre­vo­zom, kar po­me­ni, da kar dve tre­tji­ni vseh na­ku­po­val­nih po­ti opra­vi­jo oko­lju pri­ja­zno. Za Ma­ri­bor v tem tre­nut­ku ver­je­tno ne­pred­sta­vlji­vo. Ne le za­ra­di tu­kaj­šnje kul­tu­re, ki la­sten av­to ča­sti po bo­žan­sko, pa če­prav ta po­žre naj­ve­čji del dru­žin­ske­ga pro­ra­ču­na, am­pak tu­di za­to, ker ko­le­sar­ska in­fra­struk­tu­ra in jav­ni po­tni­ški pro­met (še) ne omo­go­ča­ta mo­bil­no­sti, ki bi Ma­ri­bor­ča­ne na cilj pri­pe­lja­la udob­no, ce­nov­no ugo­dno in v pri­mer­nem ča­su. A pr­vi ko­rak v to smer bo s pre­no­vo Len­ta in nje­go­vim za­pr­tjem za pro­met ven­dar­le na­re­jen.

Hkra­ti bo to že dru­ga po­memb­na pre­no­va Len­ta v za­dnjih 40 le­tih. A prav v ti­sti pr­vi, v osem­de­se­tih le­tih prej­šnje­ga sto­le­tja, ko so nek­da­nji "ci­goj­ner­fir­tl", kot so mu re­kli sta­ri Ma­ri­bor­ča­ni, z gra­dnjo no­vih sta­no­vanj ter ume­šča­njem tr­go­vskih in go­stin­skih de­jav­no­sti po de­se­tle­tjih pro­pa­da­nja konč­no le pre­no­vi­li, se skri­va tu­di iz­vir­ni greh se­da­nje ure­di­tve. Ce­sta čez Lent je na­mreč pre­se­ka­la nje­go­vo po­ve­za­vo z Dra­vo, s tem pa one­mo­go­či­la ur­ba­no ži­vlje­nje, ki tja edi­no so­di. Sku­paj z na­čr­to­va­no pre­no­vo Vo­ja­šni­ške­ga tr­ga, Ko­ro­ške ce­ste in Glav­ne­ga tr­ga se bo konč­no obli­ko­va­lo ce­lo­vi­to ob­mo­čje, na ka­te­rem bo to lah­ko v pol­ni me­ri za­ži­ve­lo.

Le upa­mo to­rej lah­ko, da se ne bo za­lo­mi­lo pri de­nar­ju. Pro­jekt je na­mreč za­ra­di po­manj­ka­nja fi­nanč­nih sred­stev že ta­ko ne­kaj let le­žal v pre­da­lu, ob­či­na pa zdaj na­po­ve­du­je, da ga bo ve­čin­sko fi­nan­ci­ra­la s kre­di­tom.

Ma­ri­bor lah­ko konč­no na­re­di ko­rak v smer so­dob­nih mest

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.