Vsem v De­su­su ni po­go­du pakt z Jan­ko­vićem

Ne­za­do­volj­stvo med vi­dni­mi čla­ni De­su­sa za­ra­di pak­ta z Zo­ra­nom Jan­ko­vićem. Isto­ča­sno pa upo­ko­jen­ska stran­ka od­loč­no za­vra­ča so­de­lo­va­nje ta­ko s SDS kot z No­vo Slo­ve­ni­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU - Kdor da več, tja gre De­sus Slo­ve­ni­ja ni Ma­džar­ska

Alojz Ihan, dr. me­di­cin­skih zna­no­sti, imu­no­log, pi­sa­telj in pu­bli­cist, v ko­lu­mni v De­lu: "Iz le­po­reč­nih po­li­tič­nih fraz se vi­di, da ve­li­ke stran­ke ne že­li­jo spre­memb, za­to Slo­ven­ci sti­hij­sko dr­vi­mo pro­ti naj­huj­ši mo­žni pri­va­ti­za­ci­ji zdra­vstva - pri­sil­ne­mu sa­mo­plač­ni­štvu pod lu­pi­no ne­funk­ci­o­nal­nih dr­žav­nih zdra­vstve­nih za­vo­dov. Ure­di­tev slo­ven­ske­ga zdra­vstva je vpra­ša­nje ne­kaj spo­sob­nih zdra­vstve­nih po­li­ti­kov in po­li­tič­ne vo­lje, da je zdra­vstvo tre­ba ure­di­ti za lju­di in prek in­te­re­sov do­ba­vi­telj­skih združb pri­va­ti­stič­no-po­pol­dan­ske­ga de­la po­memb­nih zdrav­ni­kov in sto­tnij jav­no­sek­tor­skih sve­to­val­cev. Pri tem je zdra­vstvo gle­de na majh­nost Slo­ve­ni­je mo­go­če do­stoj­no ure­di­ti ta­ko cen­tra­li­stič­no - dr­žav­no ( pri­mer je an­gle­ška ure­di­tev), kot raz­pr­še­no - za­va­ro­val­ni­ško (pri­mer Nem­či­ja). A bolj po­memb­no je pre­se­ka­ti zme­do, v ka­te­ri ima­jo ne­ka­te­ri for­mal­no oblast, pa ne iz­vr­šne mo­či, dru­gi ima­jo lju­di in zna­nje, pa ne po­li­tič­ne pri­stoj­no­sti. Za­to nih­če za nič ne od­go­var­ja." Sin­di­kat vo­ja­kov Slo­ve­ni­je (SVS) je spo­ro­čil, da je de­lov­no in so­ci­al­no so­di­šče na pr­vo tož­bo vo­ja­ka gle­de vpra­ša­nja do­dat­ka za de­lo pre­ko pol­ne­ga de­lov­ne­ga ča­sa od­lo­či­lo ne­ga­tiv­no. V sin­di­ka­tu so že na­po­ve­da­li pri­tož­bo. "Ne mo­re­mo se zne­bi­ti ob­čut­ka, da je so­di­šče na pr­vi sto­pnji raz­so­di­lo pri­stran­sko in dis­kri­mi­na­tor­no do vo­ja­kov, saj je za po­li­ci­ste že vr­hov­no so­di­šče raz­so­di­lo njim v prid," so na sple­tni stra­ni za­pi­sa­li v SVS. Na­po­ve­da­li so, da bo­do šli "s tož­ba­mi do kon­ca, saj ne mo­re ob­ve­lja­ti, da za­kon o de­lov­nih raz­mer­jih za po­li­ci­ste ve­lja, za vo­ja­ke pa ne". SVS je že na vr­hov­nem so­di­šču do­se­gel iz­pla­či­lo 30 od­stot­kov ur­ne po­stav­ke osnov­ne pla­če za vse pre­ne­se­ne vi­ške ur med re­fe­renč­ni­mi ob­do­bji, in si­cer kot nad­u­re. V skla­du z od­red­bo mi­ni­stri­ce za obram­bo An­dre­je Ka­tič iz ju­ni­ja la­ni je Slo­ven­ska voj­ska de­cem­bra to po­rav­na­la vsem vo­ja­kom za za­dnjih pet let, čla­nom SVS ce­lo za se­dem let in od­slej te do­dat­ke iz­pla­ču­je. Ven­dar pa v sin­di­ka­tu SVS vztra­ja­jo, da bi mo­ra­li do­bi­ti pla­či­lo pol­nih nad­ur v vi­ši­ni 130 od­stot­kov, to­rej šti­ri­krat več kot do­slej.

Pred le­to­šnji­mi re­zul­tat­sko pre­cej ne­go­to­vi­mi vo­li­tva­mi se stran­ke ve­či­no­ma iz­o­gi­ba­jo na­po­ve­do­va­nju ali skle­pa­nju po­vo­lil­nih ko­a­li­cij. Edi­ni for­ma­li­zi­ran spo­ra­zum o t. i. le­vem blo­ku sta prej­šnji te­den pod­pi­sa­la pred­se­dnik De­su­sa Karl Er­ja­vec in pred­se­dnik zu­naj­par­la­men­tar­ne Po­zi­tiv­ne Slo- ve­ni­je Zo­ran Jan­ko­vić, ki na le­to­šnjih vo­li­tvah sploh ne kan­di­di­ra. Če­prav je stran­ka De­sus od­lo­či­tev na iz­vr­šnem od­bo­ru stran­ke spre­je­la so­gla­sno po ve­čur­ni raz­pra­vi, je pred­vsem pri nji­ho­vih vi­dnih čla­nih, ki pri­ha­ja­jo iz slo­ven­skih re­gij, za­zna­ti pre­cej­šnjo me­ro ne­za­do­volj­stva ozi­ro­ma pre­se­ne­če­no­sti.

"Me­ni se so­de­lo­va­nje De­su­sa z Jan­ko­vićem ne do­pa­de. Vo­liv­ci bo­do ju­ni­ja po­ve­da­li, kaj si mi­sli­jo," je na Ve­če­ro­vem so­o­če­nju ko­ro­ških po­slan­skih kan­di­da­tov po­ve­dal Šte­fan Ski­tek, kan­di­dat De­su­sa v Me­ži­ški do­li­ni. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah, ki smo jih pri­do­bi­li v Ma­ri­bo­ru, je ma­ri­bor­ski po­sla­nec upo­ko­jen­ske stran­ke Uroš Pri­kl rav­no ta­ko iz­ra­žal ne­za­do­volj­stvo s pak­tom Er­ja­vec - Jan­ko­vić o t. i. le­vem blo­ku, v ka­te­rem bo­sta oči­tno osta­la po­li­ti­ka ukle­šče­na sa­ma, saj se ji­ma ne Ce­rar­je­va SMC ne Ži­da­no­vi So­ci­al­ni de­mo­kra­ti ne bo­do pri­klju­či­li. To­da ko smo Pri­kla po­kli­ca­li za na­tanč­nej­še po­ja­sni­lo, nam je de­jal, da ni se­jal upo­ra v stran­ki. Nje­go­vi po­mi­sle­ki se na­na­ša­jo le na dej­stvo, da sta vla­da in ko­a­li­ci­ja v tem man­da­tu pre­ma­lo sto­ri­li za Ma­ri­bor in da od pred­vo­lil­ne­ga po­ve­zo­va­nja z lju-

Si pod­por­nik Slo­ven­ske de­mo­krat­ske stran­ke in si že­liš sto­ri­ti več za zma­go SDS-a na vo­li­tvah 3. ju­ni­ja? Ve­se­li bi bi­li, če naš pro­gram pred­sta­viš tu­di svo­jim naj­bliž­jim in jih ta­ko mo­re­bi­ti pre­pri­čaš, da tu­di oni od­da­jo glas za pra­vič­no in uspe­šno Slo­ve­ni­jo - za SDS, to­rej," lah­ko pre­be­re­mo na sple­tni stra­ni SDS. In ka­ko lah­ko to sto­ri­jo za­in­te­re­si­ra­ni? "Ze­lo eno­stav­no in v ne­kaj ko­ra­kih," pra­vi­jo na Tr­ste­nja­ko­vi, kjer so pri­pra­vi­li sple­tni obra­zec, v ka­te­re­ga mo­ra sim­pa­ti­zer SDS vpi­sa­ti po­dat­ke pri­ja­te­lja ozi­ro­ma znan­ca (ime in pri­i­mek, ele­k­tron­ski na­slov, spol, sta­rost), ki ga že­li na­go­vo­ri­ti, po­tem pa ta prej­me vna­prej pri­pra­vljen ele­k­tron­ski na­go­vor, ki vse­bu­je glav­ne po­u­dar­ke pro­gra­ma SDS.

A kot ka­že, bi lah­ko stran­ko SDS za­ra­di ta­ke­ga mar­ke­tin­ške­ga pri­je- bljan­skim žu­pa­nom šta­jer­ska pre­stol­ni­ca ne bo ime­la ve­li­ko ko­ri­sti. "Ne gre za ne­za­do­volj­stvo ali na­spro­to­va­nje spo­ra­zu­mu med Er­jav­cem in Jan­ko­vićem. Gle­dam pa sko­zi oča­la Ma­ri­bo­ra," pra­vi po­sla­nec upo­ko­jen­ske stran­ke in po­u­dar­ja, da bi v vsa­kem pri­me­ru mo­ral Ma­ri­bor do­bi­ti svoj po­seb­ni za­kon za spod­bu­ja­nje go­spo­dar­stva in od­pi­ra­nje de­lov­nih mest, kot ga je pred le­ti de­ni­mo do­bi­lo Po­mur­je. Pri­kl je v po­go­vo­ru z na­mi iz­ja­vil tu­di, da si ma do­le­te­la glo­ba, če bo in­for­ma­cij­ski po­o­bla­šče­nec ugo­to­vil kr­ši­tve za­ko­na o var­stvu oseb­nih po­dat­kov. V tem dr­žav­nem or­ga­nu so nam na­mreč po­tr­di­li, da so pred dne­vi pre­je­li pri­ja­vo gle­de ome­nje­ne­ga pri­me­ra in tu­di že uve­dli in­špek­cij­ski nad­zor.

Vpra­ša­nja, ki se ob tem pri­me­ru za­sta­vlja­jo, so: ali gre za ob­de­la­vo oseb­nih po­dat­kov? Kaj v SDS poč­ne­jo s po­dat­ki tre­tjih oseb? Ali lah­ko sploh zbi­ra­jo po­dat­ke o ose­bi, ki za to ni da­la pri­vo­li­tve? "Po­dat­ki, ki jih po­sa­me­zni­ki vpi­še­jo v sple­tni obra­zec, se ne hra­ni­jo in ne ob­de­lu­je­jo. Upo­ra­blje­ni so za en­kra­tni na­men per­so­na­li­zi­ra­ne­ga spo­ro­či­la, po­dob­no, kot de­lu­je funk­ci­ja 'de­li' na druž­be­nih omrež­jih ali sple­tno orod­je WeTrans­fer," po­ja­snju­je­jo v SDS. Ob tem ve­lja vse­e­no spo­mni­ti, da se je oseb­no že­li so­de­lo­va­nja De­su­sa v le­vo­sre­din­ski vla­di, ven­dar če te ne bo, se je smi­sel­no po­go­var­ja­ti na vseh stra­neh: "Ne že­lim si de­sne vla­de, to­da če bo­do de­sni po­nu­di­li več kot le­vi ali sre­din­ski, za­kaj pa ne?" je še do­dal Pri­kl. Po­ve­zo­va­nje pred­se­dni­ka stran­ke Er­jav­ca z lju­bljan­skim žu­pa­nom Jan- in­for­ma­cij­ski po­o­bla­šče­nec s po­dob­nim pri­me­rom že ukvar­jal. Pred le­ti je na­mreč pre­jel več pri­jav ne­za­do­volj­nih strank ene od koz­me­tič­nih tr­go­vin. V in­špek­cij­skem nad­zo­ru so ugo­to­vi­li, da na­čin pri­do­bi­va­nja oseb­nih po­dat­kov tre­tjih oseb ni bil za­ko­nit. In ka­ko so v koz­me­tič­ni tr­go­vi­ni sploh zbi­ra­li po­dat­ke? Za­po­sle­ni so od strank, ki so pri­šle na brez­plač­no ne­go, zah­te­va­li, naj jim ko­vićem je bi­lo pre­se­ne­če­nje ce­lo za vod­jo po­slan­ske sku­pi­ne upo­ko­jen­ske stran­ke Fran­ca Jur­šo. "Tu­di sam v pr­vem tre­nut­ku ni­sem pov­sem ra­zu­mel, kaj sploh po­me­ni ta spo­ra­zum, ki je ze­lo sko­po na­pi­san in brez kon­kre­tnih za­vez. A to je ja­sno spo­ro­či­lo, da po vo­li­tvah ne bo sko­čil v ob­jem Ja­ne­zu Jan­ši," je no­vi­nar­je­ma Ve­stni­ka za­u­pal Jur­ša in do­dal, da si v stran­ki ne pred­sta­vlja­jo, da ne bi ime­li jav­ne­ga zdra­vstva in šol­stva: "Skrat­ka, ne pred­sta­vlja­mo si, da bi bi­la Slo­ve­ni­ja ta­kšna kot Ma­džar­ska."

Če­prav v upo­ko­jen­ski stran­ki kljub od­lo­či­tvi iz­vr­šil­ne­ga od­bo­ra ni eno­tne­ga po­gle­da na pakt z Jan­ko­vićem, ki je bil po pod­pi­su de­le­žen pre­cej več kri­tik kot po­hval, pa v stran­ki bolj eno­tno in od­loč­no na­spro­tu­je­jo po­vo­lil­ne­mu so­de­lo­va­nju ta­ko s SDS kot z No­vo Slo­ve­ni­jo. "V De­su­su za raz­li­ko od SD stran­ke No­va Slo­ve­ni­ja ne vi­di­mo v le­vo­sre­din­ski vla­di, ker je z od­stra­ni­tvi­jo Lju­d­mi­le No­vak oči­tno po­sta­la po­dru­žni­ca SDS. Ti stran­ki bi iz­bri­sa­li 27. april kot dan upo­ra pro­ti oku­pa­tor­ju. Mi si ta­ke le­vo­sre­din­ske vla­de z NSi ne že­li­mo!" za­tr­ju­je­jo po­slan­ci stran­ke. Stran­ka SDS se je od­loč­no lo­ti­la kam­pa­nje pred to­kra­tni­mi vo­li­tva­mi. po­sre­du­je­jo po­dat­ke pri­ja­te­ljic, so­ro­dnic, so­de­lavk in znank, ki so jih na kon­cu brez nji­ho­ve­ga pred­ho­dne­ga so­glas­ja tu­di po­kli­ca­li. S tem so po be­se­dah in­for­ma­cij­ske po­o­bla­ščen­ke Moj­ce Pre­le­snik kr­ši­li za­kon o var­stvu oseb­nih po­dat­kov. (bp)

Fo­to: BOBO

Pred­se­dni­ku De­su­sa Kar­lu Er­jav­cu se zdi pakt z Zo­ra­nom Jan­ko­vićem ime­ni­tnej­ši kot vi­dnim čla­nom upo­ko­jen­ske stran­ke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.