La­ni do­bič­ki viš­ji za šesti­no

Slo­ven­sko go­spo­dar­stvo je bi­lo la­ni zno­va uspe­šno, do­bič­ki so bi­li viš­ji za 15 od­stot­kov, Aj­pes pa je za­znal ne­ko­li­ko upo­ča­snje­no rast in manj na­ložb

Vecer - - V ŽARIŠČU - Majh­ne in ve­li­ke druž­be Kdo so na­ši iz­vo­zni­ki

Tu­di april je bil za lju­bljan­sko le­ta­li­šče odli­čen. Šte­vi­lo po­tni­kov, 157.837, se je gle­de na lan­ski april po­ve­ča­lo za kar 19,4 od­stot­ka. V pr­vih šti­rih me­se­cih je prek naj­ve­čje­ga slo­ven­ske­ga le­ta­li­šča po­to­va­lo 487.152 po­tni­kov ali za 15,8 od­stot­ka več kot la­ni do kon­ca apri­la. Na Le­ta­li­šču Jo­že­ta Puč­ni­ka v Lju­blja­ni so apri­la od­pre­mi­li 973 ton to­vo­ra, kar je bi­la gle­de na lan­ski april 10,7-od­sto­tna rast. S 4003 to­na­mi so do kon­ca apri­la pre­to­vor iz ena­ke­ga lan­ske­ga ob­do­bja pre­se­gli za 11,1 od­stot­ka.

No­ve le­tal­ske po­ve­za­ve, pred­vsem do­ma­če­ga le­tal­ske­ga pre­vo­zni­ka Adrie Ai­r­ways, in in­ve­sti­ci­je v skla­dišč­no-lo­gi­stič­ne ka­pa­ci­te­te na­po­ve­du­je­jo rast tu­di v pri­ho­dnje. Lju­bljan­sko le­ta­li­šče, ki je ime­lo la­ni re­kor­dnih 1,683.045 po­tni­kov, je že na zgor­nji me­ji zmo­glji­vo­sti, ta­ko da naj bi v le­tu 2020 od­pr­li nov po­tni­ški ter­mi­nal z zmo­glji­vo­stjo treh mi­li­jo­nov po­tni­kov le­tno, kar naj bi za­do­šča­lo za pri­bli­žno pri­ho­dnjih 15 let. Kma­lu naj bi v Lju­blja­ni do­bi­li tu­di pr­vi le­ta­li­ški ho­tel.

Tu­di na ma­ri­bor­skem le­ta­li­šču so ime­li ob­ču­tno rast pro­me­ta, a pri bi­stve­no niž­jih šte­vil­kah. Do kon­ca apri­la so na­šte­li 1671 po­tni­kov ali za 61 od­stot­kov več kot do kon­ca apri­la la­ni, pre­to­vo­ra pa je bi­lo 25,1 to­ne ali za 50 od­stot­kov več. V Por­to­ro­žu pa so ime­li do kon­ca mar­ca (za april še ni­ma­jo po­dat­kov) 1716 po­tni­kov ali za 37 od­stot­kov manj kot v ena­kem lan­skem ob­do­bju. (dt)

Sl oven­ske go­spo­da r s ke druž­be, ki so dol­žne jav­no ob­ja­vi­ti ozi­ro­ma od­da­ti Agen­ci­ji RS za jav­no­prav­ne evi­den­ce in sto­ri­tve (Aj­pes) po­slov­na po­ro­či­la, so bi­le tu­di lan­sko le­to uspe­šne. Ve­či­na jih je le­tos skle­ni­la s či­stim do­bič­kom. Bi­lo ga je 4,6 mi­li­jar­de evrov ali se­dem od­stot­kov več kot pre­dla­ni. S či­sto iz­gu­bo je le­to 2017 skle­ni­lo 19.376 družb s 53.553 za­po­sle­ni­mi, kar je enajst od­stot­kov vseh za­po­sle­nih. Rde­če šte­vil­ke so do­se­gle 964 mi­li­jo­nov evrov. Či­sti do­bi­ček v dveh tre­tji­nah vseh družb ozi­ro­ma v 44.746 druž­bah je bil to­rej viš­ji kot le­to pred tem, iz­gu­be, ki so pre­dla­ni zna­ša­le 1,1 mi­li­jar­de evrov, so bi­le la­ni niž­je za 14 od­stot­kov. Oko­li 481.300 za­po­sle­nih je ta­ko v pod­je­tjih, ki so Aj­pe­su po­ro­ča­la o po­slov­nih iz­i­dih, če­tr­to za­po­re­dno le­to go­spo­dar­ske ra­sti do­se­glo 93,8 mi­li­jar­de evrov sku­pnih pri­hod­kov. In le­to skle­ni­lo s 3,622 mi­li­jar­de evrov ne­to či­ste­ga do­bič­ka. Do­bi­ček je bil viš­ji kot pre­dla­ni, ne­ko­li­ko niž­ji, kot je bil re­kor­den v le­tu 2007, in viš­ji kot v vseh na­sle­dnjih le­tih. Za bolj­še re­zul­ta­te so po­skr­be­le pred­vsem majh­ne in ve­li­ke druž­be. V pri­mer­ja­vi z le­tom 2016 so bi­li pri­hod­ki viš­ji za 13 od­stot­kov, ne­to či­sti do­bi­ček pa viš­ji za 475 mi­li­jo­nov evrov ali za 15 od­stot­kov. Zno­va lep re­zul­tat, ven­dar je vod­ja Aj­pe­so­ve­ga sek­tor­ja za sta­ti­sti­ko in in­for­mi­ra­nje Mar­jan Ši­raj do­dal, da so v pod­je­tjih za­zna­li ne­ko­li­ko upo­ča­snjen trend ra­sti kot v mi­nu­lih treh le­tih. In tu­di bolj za­dr­ža­no in­ve­sti­cij­sko de­jav­nost. To­da pro­duk­tiv­nost je bi­la v druž­bah la­ni ne­ko­li­ko viš­ja, ka­zal­ci fi­nan­ci­ra­nja prav ta­ko. Ši­raj je oce­nil, da po­dat­ki pri­ča­jo, da so se raz­me­re v go­spo­dar­stvu sta­bi­li­zi­ra­le in da ima­jo pod­je­tja zdra­ve te­me­lje za uspe­šno po­slo­va­nje tu­di v bo­do­če. La­ni je bi­lo na no­vo usta-

Po­tem ko so sin­di­ka­ti v sku­pi­ni SIJ - Slo­ven­ska in­du­stri­ja je­kla v zve­zi z zah­te­va­mi po po­vi­ša­nju plač za­po­sle­nim na­po­ve­do­va­li zbo­re de­lav­cev, je po­te­zo še pred na­čr­to­va­ni­mi zbo­ri po­te­gni­la upra­va ozi­ro­ma vod­stvo SIJ Me­ta­la Rav­ne. To je zbo­re de­lav­cev po po­sa­me­znih pro- no­vlje­nih 4274 družb, le­to prej 3985. Ven­dar je Ši­raj opo­zo­ril, da v to šte­vil­ko družb ni­so za­je­te ban­ke, za­va­ro­val­ni­ce, druž­be za upra­vlja­nje, ne­ka­te­re dru­ge fi­nanč­ne in in­ve­sti­cij­ske druž­be, kot so SDH, Ka­pi­tal­ska druž­ba in DUTB, saj "bi bi­li za­ra­di zna­čil­no­sti nji­ho­ve­ga po­slo­va­nja ver­ni pri­ka­zi po­tem ne­re­al­ni". Tu­di po­dat­kov le­tnih po­ro­čil družb v ste­ča­ju in li­kvi­da­ci­ji ni, saj jih sle­dnje ni­so dol­žne po­sla­ti. In tu­di po­dat­kov ve­či­ne družb, ki so za­ve­za­ne re­vi­zi­ji, še ni­so ob­ja­vi­li, saj lah­ko le te re­vi­di­ra­na le­tna po­ro­či­la po­šlje­jo do av­gu­sta, ko jih Aj­pes jav­no ob­ja­vi, ker pa so po­ro­či­la do mar­ca v sta­ti­stič­ne na­me­ne po­sla­le, so v zbir­ne po­dat­ke že vklju­či­li.

V ana­li­zi so za­zna­li, da se je la­ni šte­vi­lo ma­lih družb po­ve­ča­lo za 6,7 od­stot­ka. Tu­di sre­dnje ve­li­kih družb je bi­lo ne­kaj več, a vse­ga za 0,2 od­stot­ka. Mi­kro pod­je­tij pa je bi­lo manj, za 6,8 od­stot­ka, ve­li­kih za 0,1 od­stot­ka. Ši­raj je spre­me­nje­no struk­tu­ro pod­je­tij pri­pi­sal spre­me­nje­nim vre­dno­stim pra­gov pri me­ri­lih, ki jih je pri­ne­sla z ra­ču­no­vod­sko di­rek­ti­vo uskla­je­na no­ve­la za­ko­na o go­spo­dar­skih druž­bah. V druž­bah, ki so Aj­pe­su po­ro­ča­le, je bi­lo la­ni za­po­sle­nih šest od­stot­kov ozi­ro­ma gra­mih v tej ko­ro­ški druž­bi skli­ca­lo že za da­nes in ju­tri. Te­ma: ak­tiv­no­sti Sij po ime­no­va­nju no­ve upra­ve in ak­tu­al­ne za­de­ve v zve­zi s pla­ča­mi in na­gra­je­va­njem de­lav­cev. Sin­di­ka­ti so v Me­ta­lu Rav­ne zbo­re na­čr­to­va­li za za­dnje tri dni v ma­ju, pri­ho­dnji če­tr­tek pa pri­ča­ku­je­jo sku­pni se­sta­nek z 27.800 več de­lav­cev kot v le­tu 2016. "To ka­že, da vi­di­jo druž­be svo­je pri­lo­žno­sti tu­di v pri­ho­dnje," je na­da­lje­va­nje za­po­slo­va­nja po­ko­men­ti­ral Ši­raj. Ko je oce­nil 94 mi­li­jard evrov pri­hod­kov, je po­ja­snil, da se je ce­lo­tna go­spo­dar­nost ohra­ni­la na rav­ni iz le­ta 2016. Pri­hod­ke na do­ma­čem tr­gu so druž­be po­ve­ča­le za de­se­ti­no, na tu­jem pa za 19 od­stot­kov, 16 na dru­gih tr­gih in 19 od­stot­kov v EU. Pri­hod­ke od pro­da­je na tu­jem je ustva­ri­lo 22.382 družb, od te­ga 308 ve­li­kih, 863 sre­dnjih, 5268 majh­nih in 15.943 mi­kro družb. V pri­mer­ja­vi s pre­dlan­skim le­tom so bi­li ti pri­hod­ki ve­čji za 5,8 mi­li­jar­de evrov. Lev­ji de­lež, do­bre šti­ri mi­li­jar­de evrov, po za­slu­gi ve­li­kih družb, majh­ne so pri­spe­va­le 725 mi­li­jo­nov evrov.

Sko­raj 54 od­stot­kov vseh pri­hod­kov na tu­jem tr­gu so ustva­ri­le 4303 druž­be iz pre­de­lo­val­ne in­du­stri­je, 6690 tr­go­vskih družb in družb za vzdr­že­va­nje in po­pra­vi­la mo­tor­nih vo­zil sko­raj 19 od­stot­kov, enajst od­stot­kov pa druž­be, ki oskr­bu­je­jo trg z ele­k­tri­ko, pli­nom in pa­ro. Ti­stih pod­je­tij, ki so na tu­jem za­slu­ži­la več kot do­ma, je bi­lo la­ni 8443, ustva­ri­la so sko­raj 85 od­stot­kov vseh pri­hod­kov od pro­da­je na tu­je. Druž­be so la­ni ustva­ri­le za osem od­stot­kov več ne­to do­da­ne vre­dno­sti kot pre­dla­ni, EBITDA ozi­ro­ma de­nar­ni tok iz po­slo­va­nja za prav to­li­ko.

upra­vo Sij in vod­stvi družb. Zah­te­ve sin­di­ka­ta osta­ja­jo po­vi­ša­nje plač za de­set od­stot­kov, po­e­no­te­nje plač­ne­ga sis­te­ma v sku­pi­ni, ustre­zna pod­je­tni­ška ko­lek­tiv­na po­god­ba in iz­pla­či­lo pol­ne­ga re­gre­sa še do kon­ca ma­ja. V Si­ju so že ob okre­plje­nih pri­ti­skih po­u­da­ri­li, da spo­štu­je­jo so­ci­al­ni di­a­log in kon­struk­tiv­no ko­mu­ni­ci­ra­jo o vseh te­mah ter da je ta­ko pred­vi­de­no tu­di v na­dalj­njih ko­ra­kih. (plt)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.