Mar­prom ne bo ku­pil po­hor­skih ho­te­lov

Druž­ba za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank je po­nud­bi Mar­pro­ma in pod­je­tni­ka Mi­ra­na Fer­ka oce­ni­la kot pre­niz­ki. Pro­da­ja po­hor­skih ho­te­lov se na­da­lju­je, plan B je is­ka­nje na­je­mni­ka

Vecer - - MARIBOR - DUTB: Tu­di za na­jem ob­sta­ja re­sen in­te­res Maj­he­nič: Še ena se­zo­na brez ho­tel­skih smu­čar­jev MB-zi­bel­ka

Druž­ba za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank (DUTB) se je od­lo­či­la, da ne bo spre­je­la no­be­ne po­nud­be za na­kup po­hor­skih ho­te­lov Are­na, Bol­fenk in Vi­dec z apart­ma­ji in pri­pa­da­jo­či­mi ze­mlji­šči . Kot je zna­no, je bi­lo jav­no pod­je­tje Mar­prom, ki ga vo­di Ber­nard Maj­he­nič, za ce­lo­ten pa­ket pri­pra­vlje­no od­šte­ti 4,2 mi­li­jo­na evrov v šti­rih le­tih, za­ve­zu­jo­čo po­nud­bo je od­dal tu­di zna­ni ma­ri­bor­ski pod- je­tnik in špor­tni me­ne­džer Mi­ran Ferk, ki je di­rek­tor in la­stnik pod­je­tja Playgre­en. V sla­bi ban­ki po­ja­snju­je­jo, da ti po­nud­bi ni­sta bi­li v skla­du z nji­ho­vi­mi pri­ča­ko­va­nji, a ker so do­bi­li še dru­ge, pro­daj­ni pro­ces za ho­te­le te­če da­lje. Da je pri­šlo do za­sto­ja pri pro­da­ji ho­te­lov, je po­sta­lo ja­sno, ko so pri DUTB ob­ja­vi­li raz­pis, s ka­te­rim išče­jo na­je­mni­ka ho­te­lov. To je re­zerv­ni na­črt, po­ja­snju­je­jo v sla­bi ban­ki, saj že­li­jo "kot skr­ben go­spo­dar za­go­to­vi­ti, da bo­do ho­te­li v vsa­kem pri­me­ru de­lo­va­li tu­di po po­te­ku se­da­nje na­je­mne po­god­be". Po­u­dar­ja­jo še, da tu­di za na­jem ho­te­lov ob­sta­ja re­sen in­te­res.

Na­je­mno raz­mer­je bi se gle­de na raz­pis skle­ni­lo za ob­do­bje ene­ga le­ta z za­čet­kom 1. sep­tem­bra le­tos in mo­žno­stjo po­dalj­ša­nja. Na­me­ra DUTB je od­da­ti ce­lo­ten por­t­felj, to­rej kot ce­lo­to, kljub te­mu pa bo­do upo­šte­va­li že­lje za­in­te­re­si­ra­nih na­je­mni­kov, ki bi že­le­li na­je­ti po­sa­me­zen ho­tel. Ome­ji­tev ve­lja zgolj za lo­čen na­jem ho­te­la Are­na, ki ga je mo­žno na­je­ti sa­mo v kom­ple­tu s ho­te­lo­ma Vi­dec Kdo bo upra­vljal s ho­te­lom Are­na na Sne­žnem sta­di­o­nu od sep­tem­bra da­lje? ter Bol­fenk. Rok za od­da­jo po­nudb je 1. ju­nij do 12. ure. Šti­ri­z­vez­dič­ni ho­tel Are­na s tri­z­vez­dič­nim pri­zid­kom ob Sne­žnem sta­di­o­nu, šti­ri­z­vez­dič­ni ho­tel Bol­fenk in tri­z­vez­dič­ni ho­tel Vi­dec bo­do do 1. sep­tem­bra le­tos v na­je­mu Term Ma­ri­bor, na­to naj bi se druž­ba v ru­ski la­sti iz ho­te­lov uma­kni­la. Di­rek­tor pro­da­je in mar­ke­tin­ga v Ter­mah Gre­gor Go­renc nam je apri­la de­jal, da jih s sep­tem­brom na­jem ne za­ni­ma več, a zdaj je sli­ša­ti, da ven­dar­le ob­sta­ja tu­di mo­žnost, da bi ho­te­le upra­vlja­li še eno le­to. "To­krat ome­nje­nih vpra­šanj ne bo­mo ko­men­ti­ra­li," se je na ne­u­ra­dne in­for­ma­ci­je od­zval Go­renc.

"Raz­pis je pi­san na ko­žo Term," je pre­pri­čan di­rek­tor Mar­pro­ma Ber­nard Maj­he­nič, saj so med raz­pi­sni­mi po­go­ji za na­jem zah­te­va­na tu­di tri le­ta iz­ku­šenj v upra­vlja­nju ho­te­lov po­dob­ne ve­li­ko­sti. Mar­prom ta­ko ni­ma po­go­jev, da bi se pri­ja­vil tu­di na ta raz­pis, Maj­he­nič pa upa, da ho­te­li od sep­tem­bra ne bo­do pra­zni. Tu­di nad mo­re­bi­tnim po­dalj­ša­njem na­je­ma Term ni nav­du­šen. "Oči­tno bo­mo ime­li še eno se­zo­no brez ho­tel­skih smu­čar­jev. Do­slej smo ime­li na Po­hor­ju okrog 5000 ko­le­sar­jev. Kaj me­ni­te, ko­li­ko pro­mo­cij­skih pa­ke­tov so pri­pra­vi­li v Ter­mah Ma­ri­bor za ko­le­sar­je iz Av­stri­je, Hr­va­ške, Ma­džar­ske? Ni­ti ene­ga," se za­ra­di sla­be­ga so­de­lo­va­nja s Ter­ma­mi že ne­kaj ča­sa je­zi di­rek­tor Mar­pro­ma. Pra­vi, da se je se­stal z di­rek­tor­jem Term Igna­ci­em Ro­dri­gu­e­zom, a da še zme­raj ne ra­zu­me nji­ho­vih po­slov­nih od­lo­či­tev. "Oči­tno jim je do­volj, da ima­jo pod Po­hor­jem Ha­ba­kuk in to je to. Di­rek­tor Term pri­ča­ku­je, da bo za pro­mo­ci­jo ak­tiv­no­sti na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju po­skr­bel Za­vod za tu­ri­zem," je še de­jal Maj­he­nič. Če bi se zgo­di­lo, da bi po­hor­ski ho­te­li s sep­tem­brom osta­li brez upra­vljal­ca, bi to bil hud uda­rec za ra­zvoj tu­riz­ma na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju. Kaj lah­ko v tem is­ka­nju no­ve­ga la­stni­ka ali na­je­mni­ka na­re­di ma­ri­bor­ska ob­či­na, smo vpra­ša­li žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca. "Za

Me­stno ob­či­no Ma­ri­bor je bi­stve­no, da v na­spro­tju z do­se­da­nji­mi na­je­mni­ki me­sto do­bi ali na­je­mni­ka ali la­stni­ka ho­te­lov, ki bo­do sko­zi ce­lo le­to pol­ni­li tu­ri­stič­ne ka­pa­ci­te­te na Po­hor­ju. Z vi­di­ka MO Ma­ri­bor so pol­ni ho­te­li na Po­hor­ju ključ­ne­ga po­me­na za ce­lo­vit ra­zvoj tu­riz­ma v Ma­ri­bo­ru in re­gi­ji," je po­ve­dal žu­pan Fi­štra­vec.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.