Pra­vi­ca do zdrav­ja ni le fra­za

Bol­nik mo­ra bi­ti v pro­ce­su zdra­vlje­nja ena­ko­prav­ni par­tner, pre­je­ti mo­ra ra­zu­mlji­vo di­a­gno­zo, pred­vsem pa naj že sam sto­ri kar naj­več, da si zdrav­je ohra­ni

Vecer - - MARIBOR - V ra­zu­mlji­vem je­zi­ku Vz­ro­ki in po­sle­di­ce

VŠo­šta­nju so v okvi­ru Te­dna vse­ži­vljenj­ske­ga uče­nja pri­pra­vi­li eno bolj atrak­tiv­nih pre­da­vanj na te­mo, ka­ko po­sta­ti "pa­me­ten pa­ci­ent".

Di­rek­to­ri­co in­šti­tu­ta In­te­gra So­njo Berc­ko Ei­se­nre­ich kot usta­no­vi­te­lji­co usta­no­ve, v ka­te­ro vsto­pa­jo pred­vsem ose­be s sta­tu­som in­va­li­da, zdrav­je in pred­vsem to, ka­ko si ga že s pre­hra­no ohra­ni­ti, že dalj ča­sa iz­je­mno za­ni­ma. Hra­na, ki jo po­nu­ja­jo v nje­nem Za­po­sli­tve­nem cen­tru Gea (za­po­slu­je ose­be s sta­tu­som in­va­li­da), je ta­ko ve­dno pra­va hra­na za mo­žga­ne. Po vsem tem ne pre­se­ne­ča, da se je rav­no njen in­šti­tut vklju­čil v med­na­ro­dni pro­jekt Smart Pa­ti­ents ( pa­me­tni pa­ci­en­ti), ka­te­re­ga cilj je "pre­bu­di­ti" pa­ci­en­te. "Zdi se, da je pra­vi­ca do zdrav­ja le po­li­tič­na fra­za, saj je do­stop do zdrav­ja ne­ka­te­rim one­mo­go­čen," je de­ja­la in opo­zo­ri­la na pla­člji­ve zdra­vstve­ne pre­gle­de.

Pred­vsem pa je opo­mni­la, da smo pa­ci­en­ti v od­no­su z zdrav­ni­kom pre­več­krat v po­dre­je­nem po­lo­ža­ju, kar po­me­ni, da ne mo­re­mo so­o­dlo­ča­ti o po­te­ku zdra­vlje­nja. "S tem ne mi­slim, da bi se mo­ra­li vme­ša­va­ti v zdrav­ni­ko­vo stro­kov­no zna­nje. Prav pa bi bi­lo, da bi bi­li pa­ci­en­ti pov­sem se­zna­nje­ni z di­a­gno­zo, saj gre ven­dar za pa­ci­en­to­vo ži­vlje­nje. Za­to je prav, da od zdrav­ni­kov zah­te­va­mo, da nam di­a­gno­zo ra­zlo­ži na ra­zu­mljiv na­čin. V Nem­či­ji so se k pro­jek­tu pri­klju­či­li ta­ko, da mla­di zdrav­ni­ki pa­ci­en­tom 'pre­va­ja­jo' za­ple­te­ne iz­vi­de in jim de­jan­sko v ra­zu­mlji­vem je­zi­ku ra­zlo­ži­jo, kaj je prav­za­prav z nji­mi na­ro­be," je do­da­la. Pov­sem ja­sno je iz­po­sta­vi­la tu­di dej st vo, da ura­dna me­di­ci­na zdra­vi le po­sle­di­ce do­lo­če­nih bo­le­zni, vzro­kov pa ne. So si­cer red­ke i zje­me, obi­čaj­no pa zdrav­ni­ki ni­ma­jo ča­sa pri­sluh­ni­ti pa­ci­en­tu, Pa­ci­ent je v od­no­su do zdrav­ni­ka pre­več­krat pre­več pa­si­ven in v pov­sem po­dre­je­nem po­lo­ža­ju.

s tem pre­po­zna­ti nje­go­vih ži­vljenj­skih na­vad, oko­li­ščin, rav­no te pa so po­go­sto­krat srž bo­le­zni. "Stres se spr­va ne vi­di, na­to uda­ri po naj­šib­kej­šem or­ga­nu v te­le­su. Tu­di ra­zlog za men­tal­ne te­ža­ve gre is­ka­ti v druž­be­nem kon­te­kstu, ne v iz­vi­dih."

Za­ra­di vse­ga te­ga je nuj­no, da se pa­ci­en­ti zač­no iz­o­bra­že­va­ti. V sklo­pu pro­jek­ta bo kma­lu (v dveh me­se­cih) na vo­ljo slo­ven­ska ver­zi­ja sple­tne stra­ni www.pa­ci­en­tin­fo. eu, ki je tre­nu­tno sa­mo v an­gle­škem je­zi­ku. Lju­dje bo­do lah­ko na enem me­stu iz­ve­de­li stva­ri, ki jih obi­čaj­no išče­jo po ra­znih fo­ru­mih in na dru­gih na­slo­vih.

"Na­ši vi­ri so - v na­spro­tju z, de­ni­mo, fo­ru­mi - za­ne­slji­vi. Gre le za pre­ver­je­ne, do­ka­za­ne in­for­ma­ci­je, ki po­ma­ga­jo člo­ve­ku ohra­nja­ti zdrav­je. Do­stop bo po­pol­no­ma brez­pla­čen." Na ome­nje­nem na­slo­vu so ta­ko zbra­na dej­stva ne le o zdra­vi pre­hra­ni, za ka­te­ro ve­či­na me­ni, da ve vse o njej (de­jan­sko pa so mno­ga ve­de­nja že pov­sem za­sta­re­la, ne­ka­te­ra ce­lo na­pač­na), tem­več tu­di o zdra­vem na­či­nu gi­ba­nja, po­me­nu spol­ne­ga ži­vlje­nja in dru­že­nja za zmanj­ša­nje stre­sa. Po­manj­ka­nje so­ci­a­li­za­ci­je lah­ko tu­di od­lo­čil­no vpli­va na zdrav­je. Na­vse­za­dnje tu­di dru­žin­ski zdrav­ni­ki ve­li­ko­krat po­ve­do, da je do­lo­čen od­sto­tek lju­di v nji­ho­vih or­di­na­ci­jah zgolj za­to, ker se že­li­jo z ne­kom po­go­vo­ri­ti. "Dej­stvo je, da mo­ra­mo mi sa­mi naj­več na­re­di­ti za svo­je zdrav­je. Lju­dje pa pri­ča­ku­je­jo, da bo­do vse do­bi­li pri zdrav­ni­ku."

So­go­vor­ni­ca opo­zo­ri še na to, da bi ura­dna me­di­ci­na že ven­dar mo­ra­la pri­zna­ti tu­di al­ter­na­tiv­na zdra­vlje­nja, vsaj ho­me­o­pat­sko. "A oči­tno na tem po­dro­čju lo­bi­ji, po­ve­za­ni s far­ma­cevt­sko in­du­stri­jo, tež­ko po­pu­sti­jo. Za­to je prav, da po­sta­ne­mo kri­tič­ni in da ne­ha­mo pre­na­ša­ti skrb za­se na dru­ge. En­krat je tre­ba za­če­ti. En­krat je stva­ri tre­ba po­ve­da­ti, saj gre zna­nost na­prej, mi pa le ca­plja­mo za no. In za­to mo­ra­mo po­sta­ti pa­me­tni pa­ci­en­ti."

Fo­to: Igor NAPAST

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.