Ta­ko fru­stri­ran, da tež­ko funk­ci­o­ni­ra

Stra­teg Olim­pi­je se za­ve­da: pred njim je naj­po­memb­nej­ša tek­ma tre­ner­ske ka­ri­e­re, pred mo­štvom naj­po­memb­nej­ša tek­ma se­zo­ne

Vecer - - ŠPORT - Šport na TV

Res je, da ogro­mno iz­ku­šenj v tre­ner­ski vlo­gi še ni­ma. Pa ven­dar­le, v dveh le­tih opra­vlja­nja funk­ci­je ima kaj po­ka­za­ti; la­ni je pri­pe­ljal Ru­deš do hr­va­ške pr­ve li­ge, le­tos se z Olim­pi­jo bo­ri za na­slov slo­ven­ske­ga no­go­me­tne­ga dr­žav­ne­ga pr­va­ka. Za­to je nje­gov krat­ki od­go­vor na vpra­ša­nje, ali je pred njim naj­ve­čja tek­ma v tre­ner­ski ka­ri­e­ri, do­volj zgo­vo­ren. "Da!" je iz­stre­lil Igor Bi­šćan pred so­bo­tnim der­bi­jem.

Do­bro ve, da je to zanj po­prav­ni iz­pit. Z va­ro­van­ci so to po­mlad že za­pra­vi­li de­set točk pred­no­sti pred Ma­ri­bo­rom, za po­poln šok mi­nu­lo ne­de­ljo v Sto­ži­cah ni­so zmo­gli pre­ma­ga­ti ni­ti za­dnje­u­vr­šče­ne­ga An­ka­ra­na, ki tre­nu­tno ni spo­so­ben ni­ti pri­do­bi­ti li­cen­ce za so­de­lo­va­nje v pr­vi li­gi. "Še iz igral­skih dni se spo­mnim, ka­ko dol­go se fru­stra­ci­je po ta­kšni tek­mi člo­ve­ku mo­ta­jo po gla­vi. Ka­kšnih 48 ur, pri kom več, pri kom manj. Pr­vi dan člo­vek tež­ko funk­ci­o­ni­ra, dru­gi dan za skr­bi ni­ti ni več ča­sa, tre­tji dan pa se ne mo­reš več ukvar­ja­ti s tem, kaj se je zgo­di­lo, am­pak s tem, kar se še bo," je toč­no tre­tji dan po ne­u­spe­hu ugo­ta­vljal hr­va­ški stra­teg: "V tem tre­nut­ku je pred na­mi pre­več po­memb­na tek­ma, da bi nas ta iz­gu­ba dveh točk bre­me­ni­la dlje kot dan ali dva. Je pa nor­mal­no, da je bi­lo raz­o­ča­ra­nje ve­li­ko. Ime­li smo že­ljo zma­ga­ti, a pri­tisk je bil ve­dno ve­čji. Ni­smo že­le­li, da bi se po­no­vi­lo to, kar se je zgo­di­lo na tek­mah z Ru­dar­jem (1:1) in Go­ri­co (0:0). Ta že­lja pa se je spet pre­tvo­ri­la v ve­li­ko fru­stra­ci­jo."

Fru­stri­ra­ni so tu­di na­vi­ja­či Olim­pi­je. V Ma­ri­bor jih bo pri­šlo 700, naj­bolj za­gre­ta če­ti­ca pa bo že da­nes obi­ska­la tre­ning zma­jev. Bi­šćan v tem ne vi­di te­žav, prav na­spro­tno: "To je ze­lo le­pa ge­sta. Za­ču­ti­li so, da je v tem tre­nut­ku po­memb­no, da smo vsi sku­paj in da mo­štvo ob­ču­ti nji­ho­vo pod­po­ro. Z na­mi so vse od pr­ve­ga dne. To je pov­sem nor­mal­no in bo ime­lo po­zi­ti­ven vpliv na psi­ho­lo­ško pri­pra­vo no­go­me­ta­šev." Sle­dnjih v ta na­men ne bo za­pi­ral v ka­ran­te­no, ra­je jim bo pri­vo­ščil dnev­ni od­mor v Ma­ri­bo­ru, kar je obi­čaj­na pro­ce­du­ra klu­ba.

Kot do­da­ja hr­va­ški stra­teg, mo­ra­jo bi­ti igral­ci spro­šče­ni: "V so­bo­to nas ča­ka naj­po­memb­nej­ša tek­ma v se­zo­ni. Mo­ra­li bo­mo pri­ka­za­ti svo­jo naj­bolj­šo pred­sta­vo, da pri­de­mo do re­zul­ta­ta, ki si ga že­li­mo." Ja­sno, šte­je le zma­ga. V lo­vu na nuj­ne za­det­ke pa Bi­šća­nu ni v po­moč, da se z laž­ji­ma po­škod­ba­ma ukvar­ja­ta na­pa­dal­ca Na­than Odu­wa (za­dnjič­na mi­ši­ca) in An­dres Vom­ber­gar (te­ti­va).

Ve­le­nj­čan Zo­ran Pa­vlo­vić je igral za šte­vil­ne do­ma­če in tu­je klu­be. Tu­di za za­greb­ški Di­na­mo in du­naj­sko Au­strio, dr­žav­ni pr­vak pa je le­ta 2009 po­stal z Ma­ri­bo­rom. Zlat­ko Za­ho­vič mu je na­del vi­jo­li­ča­sti dres, po­tem ko so re­pre­zen­tanč­ne­ga ve­zi­sta po spo­ru za­ra­di iz­jav za me­di­je od­pi­sa­li v In­ter­blocku. Z zma­go z 1:0 pro­ti Ce­lju v Ljud­skem vr­tu so si vi­jo­li­ča­sti po še­stih su­šnih le­tih tri kro­ge pred kon­cem za­go­to­vi­li osmi na­slov dr­žav­nih pr­va­kov.

"To bo ve­dno osta­lo v spo­mi­nu, ker smo bi­li ge­ne­ra­ci­ja, ki je po ne­kaj le­tih lo­vo­ri­ko vr­ni­la v Ljud­ski vrt. Za­če­li smo ob­do­bje, ki ga Ma­ri­bor še ve­dno dr­ži ozi­ro­ma na­da­lju­je z osva­ja­njem lo­vo­rik. Kar se za ta klub tu­di spo­do­bi," go­vo­ri s po­no­som Zo­ran Pa­vlo­vić. Ak­tu­al­na tre­ner­ja slo­ven­skih ri­va­lov do­bro po­zna. Z Igor­jem Bi­šća­nom, ki bo v so­bo­to Olim­pi­jo pri­pe­ljal v Ljud­ski vrt, je igral pri Di­na­mu. Dar­ko Mi­la­nič je bil nje­gov so­i­gra­lec v re­pre­zen­tan­ci, v Ma­ri­bo­ru pa nje­gov tre­ner.

Oba sta do­kaj umir­je­na. Zla­sti Bi­šćan je bil po tek­mah Olim­pi­je vse­lej vi­de­ti zbran, de­lo­val je hla­dno, ne­pri­za­de­to. Mor­da je ču­stva pr­vič po­ka­zal po re­mi­ju Olim­pi­je in An­ka­ra­na v prej­šnjem kro­gu. "Nor­mal­no, da je bil raz­o­ča­ran na ta­kšni tek­mi, ko po to­li­ko pri­lo­žno­stih ne pre­ma­gaš do­ma An­ka­ra­na. Ta­ko mi­ren kot tre­ner je bil tu­di kot igra­lec. Za­de­ve v igri je ve­dno re­še­val vr­hun­sko brez pa­ni­ke in pov­sem ena­ko de­lu­je tu­di kot tre­ner. Kot tre­ner­ja ga ne mo­rem oce­nje­va­ti, ker z njim ni­sem so­de­lo­val. Lah­ko pa po­vem vse naj­bolj­še o njem kot igral­cu, ko­le­gu in pri­ja­te­lju. Nje­gov pri­hod je po­zi­ti­ven za slo­ven­sko li­go, kaj­ti on je Olim­pi­jo pri­pe­ljal ta­ko da­leč, da se bo­ri z Ma­ri­bo­rom za lo­vo­ri­ko do kon­ca pr­ven­stva. Nje­go­vo tre­ner­sko de­lo je pre­po­znav­no v Olim­pi­ji, na po­te­zi pa so lju­dje v klu­bu, ki bi mu mo­ra­li do­vo­li­ti kon­stan­tno de­lo. Kri­ti­zi­ra­ti po eni se­zo­ni in ga iz­po­sta­vlja­ti v me­di­jih, kot da je že bi­vši, ne vo­di ni­ka­mor. Del­no so tu­di v klu­bu kri­vi za sta­nje, v ka­te­ro se je Olim­pi­ja pri­pe­lja­la."

Gle­de Mi­la­ni­ča pa je zanj vse ja­sno: "Na nje­go­vi stra­ni so lo­vo­ri­ke, na nje­go­vi stra­ni je tu­di iz­re­dno do­ber po­sel z Ma­ri­bo­rom, kjer je na­re­dil vr­hun­ske re­zul­ta­te, s ka­te­ri­mi iz le­ta v le­to do­ka­zu­je, da je vr­hun­ski tre­ner. De­la po­šte­no, ko­rek­tno in ta­ko osva­ja lo­vo­ri­ke." Tu­di on je vi­de­ti umir­jen. Je bil ta­kšen tu­di kot igra­lec? "Igral je li­be­ra in na tem po­lo­ža­ju mo­raš bi­ti mi­ren in igra­ti z gla­vo. Da­re je to ta­krat do­bro opra­vljal že na igri­šču, ka­pe­tan­sko vlo­go prav ta­ko."

Ka­kšen raz­plet v so­bo­tnem ob­ra­ču­nu na­po­ve­du­je Zo­ran Pa­vlo­vić? "Mo­ja pro­gno­za je ne­dvo­u­mna. Sem na­vi­jač Ma­ri­bo­ra in pri­ča­ku­jem nje­go­vo zma­go. Vse dru­go bi bi­lo ... jaz bi bil raz­o­ča­ran. Ma­ri­bor je na­mreč v tej se­zo­ni na­do­kna­dil ogro­men za­o­sta­nek. Tre­nu­tno je v odlič­ni for­mi, eki­pa se je po­nov­no dvi­gni­la, ta­ko da pri­ča­ku­jem zma­go Ma­ri­bo­ra in na­slov."

Bi lah­ko bi­la tu­di sa­mo­za­vest ena od pred­no­sti Ma­ri­bor­ča­nov, to za­go­to­vo ima­jo po ni­zu uspe­šnih pred­stav? "Ma­ri­bor se je dvi­gnil, Olim­pi­ja pa je zdaj ne­ka­ko v kri­zi, za­me­nja­la sta vlo­gi. Ve­mo, da ima tu­di Olim­pi­ja do­bro eki­po, am­pak za­ra­di tre­nu­tne for­me in kon­stan­tno­sti je Ma­ri­bor v manj­ši pred­no­sti. S ka­ko­vo­stjo, ki jo ima, bo pred svo­ji­mi na­vi­ja­či to za­go­to­vo znal iz­ko­ri­sti­ti. Ce­lo­tna eki­pa je uje­la for­mo, v pra­vem tre­nut­ku tu­di Lu­ka Za­ho­vić in Mar­cos Ta­va­res," na­po­ve­du­je Pa­vlo­vić, ki še ve­dno igra v niž­jih li­gah v Av­stri­ji: "Tre­ner­sko li­cen­co do­pol­nju­jem s tre­ni­ra­njem otrok v Av­stri­ji. De­la mi ni­ko­li ne zmanj­ka. Imam dve hče­ri, ki tre­ni­ra­ta ro­ko­met, še ve­dno pa imam tu­di go­stin­ski lo­kal." Slo­ven­ski te­ni­ški igra­lec Aljaž Be­de­ne se je uvr­stil v osmi­no fi­na­la tur­nir­ja ATP v Ri­mu z na­gra­dnim skla­dom 4,8 mi­li­jo­na evrov. Be­de­ne, 65. igra­lec s sve­tov­ne le­stvi­ce, je na­pre­do­val po tem, ko je nje­gov tek­mec Ju­žno­a­fri­čan Ke­vin An­der­son, sed­mi igra­lec sve­ta, po iz­gu­blje­nem pr­vem ni­zu s 4:6 dvo­boj pre­dal. Be­de­ne bo v osmi­ni fi­na­la igral pro­ti de­se­te­mu no­sil­cu, Špan­cu Pa­blu Car­re­nu Bu­sti.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Sa­mo naj­bolj­ša mo­žna pred­sta­va Olim­pi­je bo v Ljud­skem vr­tu pri­ne­sla uspeh, se za­ve­da Bi­šćan.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Ka­pe­tan Zo­ran Pa­vlo­vić je dvi­gnil po­kal pred nav­du­še­no mno­ži­co na­vi­ja­čev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.