Ma­šče­val­ci: Brez­mej­na voj­na

Vecer - - ŠPORT - Glas­ba Za otro­ke Dru­go Raz­sta­ve

Na ve­li­ka pla­tna nam pri­na­ša konč­ni, naj­smr­to­no­snej­ši ob­ra­čun vseh ča­sov. Ma­šče­val­ci in nji­ho­vi za­ve­zni­ki su­per­ju­na­ki mo­ra­jo bi­ti pri­pra­vlje­ni žr­tvo­va­ti vse, da bi lah­ko pre­ma­ga­li mo­goč­ne­ga Tha­no­sa, pre­den ta s svo­jim ru­še­njem in uni­če­njem po­kon­ča ce­lo­tno ve­so­lje. BABICA, 18.00

DEADPOOL 2,

16.30, 19.00, 19.45, 21.00, 21.30

LBJ,

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 3D, 18.15, 21.15

NEVESTA, PE­TER ZAJEC, sin­hro­ni­zi­ra­no, PRIJAZNA DE­ŽE­LA, V ča­su, ko so še ogro­mni ma­mu­ti in dru­ga bi­tja iz pra­dav­ni­ne po­se­lje­va­la ze­mljo, po­sku­ša jam­ski člo­vek Dol­gi sku­paj s svo­jim pri­ja­te­ljem div­jim pra­ši­čem Puj­som svo­je ple­me pre­pri­ča­ti, da se zo­per­sta­vi­jo pov­sem no­ve­mu na­spro­tni­ku - no­vi sto­pnji evo­lu­ci­je, lju­dem iz bro­na­ste do­be, ki svo­jo su­pe­ri­or­nost vsa­ko­mur mo­li­jo pod nos. Ven­dar ne več dol­go!

DEADPOOL 2, 15.30, 16.20, 17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.00

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 18.30, 20.30

MOJ LAŽNI MOŽ,

17.40

20.50 15.50 20.30 15.40 18.50

18.10, 20.20 PE­TER ZAJEC, SIN­HRO­NI­ZI­RA­NO, 16.30 18.50 21.20

CELJE

DEADPOOL 2, 15.30, 16.20, 17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.00

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 18.30, 20.30

MOJ LAŽNI MOŽ,

18.10, 20.20 PE­TER ZAJEC, sin­hro­ni­zi­ra­no, 16.30 18.50 21.20 SLG CELJE

* De­tek­tiv­ka za mla­de: Ko­pro­duk­ci­ja MGP, Za­vo­da Mar­ga­re­ta Sch­war­z­wald in CD Lju­blja­na. izven abo­nma­ja. * Ne­boj­ša Pop Ta­sić: Po mo­ti­vih ro­ma­na Ale­ksan­dra Ser­ge­je­vi­ča Pu­ški­na Je­v­ge­nij Onje­gin. za abo­nma Pe­tek ve­čer­ni in izven. Ne­boj­ša Pop Ta­sić:

Po mo­ti­vih ro­ma­na Ale­ksan­dra Ser­ge­je­vi­ča Pu­ški­na Je­v­ge­nij Onje­gin. za abo­nma So­bo­ta po­pol­dan­ski in izven.E-na­slov: taj­ni­stvo@slg-ce.si, tel. 00 386 3 426 42 00 ali 00 386 3 426 42 08, ME­STNO GLEDALIŠČE PTUJ

* Jav­ni sklad RS za kul­tur­ne de­jav­no­sti, OI Ptuj:

za izven (ter­mi­ne spre­mljaj­te na www.mgp.si). * Mi­lan Gr­gić:

Pro­duk­ci­ja MGP. za abo­nma Pre­mi­e­ra in izven v graj­ski dvo­ra­ni dvor­ca Tur­ni­šče pri Ptu­ju. * Mi­lan Gr­gić: Pro­duk­ci­ja MGP.

za abo­nma Izven in izven v graj­ski dvo­ra­ni dvor­ca Tur­ni­šče pri Ptu­ju. Vsto­pni­ce lah­ko re­zer­vi­ra­te ali ku­pi­te vsak de­lav­nik od 9. do 13. ure, ob sre­dah do 17. ure, v pi­sar­ni MGP, Slo­ven­ski trg 13. E-na­slov: taj­ni­stvo@mgp.si, tel. 00 386 2 749 32 50, faks 00 386 2 749 32 51;www.mgp.si. JSKD, OI MA­RI­BOR, IN ZKD MA­RI­BOR

* Ob­moč­na re­vi­ja mla­din­skih pev­skih zbo­rov Ma­ri­bo­ra in oko­li­ce.

v dvo­ra­ni Uni­on.

* Ob­moč­no sre­ča­nje od­ra­slih fol­klor­nih sku­pin Ma­ri­bo­ra.

v dvo­ra­ni Uni­on. DRUŠTVOZAKOMORNOGLASBO AMADEUS

* Za­ključ­ni kon­cert ci­kla Car­pe ar­tem se­zo­ne 2017/18: v Ka­zin­ski dvo­ra­ni SNG Ma­ri­bor. *

* Na­stop pev­skih sku­pin iz Rač: v ki­nod­vo­ra­ni na gra­du. v do­mu kul­tu­re. * Med­ge­ne­ra­cij­ska ustvar­jal­ni­ca: v UGM. Ude­lež­ba je brez­plač­na.

Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00. HIŠA STARE TRTE E: sta­ra-tr­ta@ma­ri­bor.si,

Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00.

Trg Le­o­na Štu­klja 2: od­pr­to od po­ne­delj­ka do pet­ka od 11.00 do 18.00, v so­bo­to od 11.00 do 13.00.

Vo­ja­šni­ški trg 2 a. Raz­sta­vo si bo mo­go­če ogle­da­ti v LGM vsak dan od po­ne­delj­ka do pet­ka od 10.00 do 13.00, v če­tr­tek tu­di od 15.00 do 18.00, v so­bo­to od 9.00 do 11.00 in eno uro pred vsa­ko pred­sta­vo.

MKC v UGM.

z li­te­rar­nim go­stom Esa­dom v klu­bu

Ba­ba­či­ćem. We­trin­sky v Ve­trinj­skem dvo­ru. UGM

* Raz­sta­va del Na­ta­li­je Še­ru­ga Go­lob

v LGM.

* Raz­sta­va *

Tr­go­vi­ni.

* Iz­bra­la Vla­sta Zor­ko,

UGM.

v UGM. BER­NAR­DA BOBRO, so­pran TINA ŽERDIN, har­fa PANDORINA SKRINJICA 2018: RAZ­KROJ/RA­ZVOJ

Raz­sta­vo so pri­pra­vi­li Uni­ver­zi­te­tna knji­žni­ca Ma­ri­bor, Po­kra­jin­ski ar­hiv Ma­ri­bor, Ume­tni­ški ka­bi­net Pri­mo­ža Pre­mzla in Dra­vske elek­trar­ne Ma­ri­bor, av­tor­ji so dr. Vla­sta Stav­bar, mag. Ni­na Go­stenč­nik in Pri­mož Pre­mzl. Raz­sta­va nem­ške­ga sli­kar­ja, ka­te­re­ga in­ti­mne li­kov­ne iz­po­ve­di, raz­mi­šlja­nja o ča­su, člo­ve­ški ne­u­mno­sti in pro­pa­da­nju odli­ku­je­ta ostri­na mi­sli in pre­fi­njen hu­mor. Ku­stos: Ma­rio Ber­dić.

MU­ZEJ NA­RO­DNE OSVOBODITVE - Raz­sta­ve v ma­tič­ni hi­ši, Uli­ca he­ro­ja Tom­ši­ča 5:

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.