De­fi­ni­ra­ti mo­ra­mo, kaj po­me­ni do­volj!

Le­ta­lec ob mer­je­nju ae­ro­so­lov v zra­ku in znan­stve­ni­ki, ki ana­li­zi­ra­jo re­zul­ta­te, opo­zar­ja­jo na čr­ni ogljik, ki se­gre­va ozra­čje

Vecer - - ŠPORT -

at­mos­fe­re, vpli­va tu­di na na­sta­nek obla­kov in ta­lje­nje le­du.

Ob po­le­tu med Egip­tom in Zdru­že­ni­mi arab­ski­mi emi­ra­ti je Le­nar­čič iz­me­ril tri raz­lič­na po­dro­čja z dru­gač­no ab­sorp­ci­jo. Ve­li­ka kon­cen­tra­ci­ja ae­ro­so­lov je na­sta­la za­ra­di pu­šča­vske­ga pe­ska, na ob­mo­čju s pa­da­vi­na­mi je bi­la kon­cen­tra­ci­ja manj­ša, na­ra­sla je spet nad Za­li­vom, kjer jo je mo­go­če pri­pi­sa­ti kur­je­nju ob čr­pa­nju in pre­de­la­vi naf­te, ki "jo po­ra­bi­mo mi vsa­kič, ko se­de­mo v av­to", je iz­po­sta­vil Moč­nik. Nad Si­bi­ri­jo so me­ša­ni­co pli­nov, ki na­sta­ja pri iz­go­re­va­nju bi­o­ma­se ob si­bir­skih po­ža­rih, za­zna­li na ne­na­va­dni vi­ši­ni tri ti­soč me­trov, kar je mo­go­če pri­pi­sa­ti ve­tro­vom, je še ne­kaj pri­me­rov iz­sled­kov pred­sta­vil vod­ja znan­stve­no­raz­i­sko­val­ne sku­pi­ne.

"Ena od mo­go­čih re­ši­tev za zmanj­ša­nje čr­ne­ga oglji­ka je zmanj­ša­nje pro­duk­ci­je," pra­vi Le­nar­čič. "Zdaj se je uve­lja­vi­la man­tra, da je tre­ba ustva­ri­ti čim več. Pro­ble­me, ki ob tem na­sta­ne­jo, pa bo re­ši­la teh­no­lo­gi­ja. A ta ca­plja za­daj," po­u­dar­ja. Pro­blem je v sis­te­mu, ki mo­ra do­lo­či­ti me­je. "En­krat bo­mo mo­ra­li de­fi­ni­ra­ti, kaj za nas po­me­ni be­se­da do­volj!" Le­nar­čič za­to va­bi k pod­pi­su pe­ti­ci­je na sple­tni stra­ni pro­jek­ta. Z njo bo­do pre­pri­če­va­li slo­ven­ske in evrop­ske po­li­ti­ke, da je tre­ba ukre­pa­ti. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, če­tr­tek, 17. maj 2018

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Ma­te­vž Le­nar­čič je po pre­le­tu Azi­je z ul­tra­lah­kim le­ta­lom pred enim te­dnom pri­stal v Ma­ri­bo­ru.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.