Olim­pi­ja je v kri­zi, mi smo jo pre­ma­ga­li

Mi­ran Pa­vlin, po­moč­nik špor­tne­ga di­rek­tor­ja NK Ma­ri­bor, o so­bo­tnem der­bi­ju z Olim­pi­jo, Dar­ku Mi­la­ni­ču, An­te­ju Ši­mun­dži, te­ni­su z Zlat­kom Za­ho­vi­čem ...

Vecer - - FRONT PAGE -

Ko je pred ve­li­ko­noč­nim der­bi­jem v Sto­ži­cah se­del ob Dar­ku Mi­la­ni­ču, so le red­ki pri­ča­ko­va­li, da se bo Ma­ri­bor me­sec dni in pol ka­sne­je ta­ko ena­ko­vre­dno bo­ril za na­slov. Še manj je bi­lo ta­kih, ki so pri­ča­ko­va­li, da bo na der­bi z Olim­pi­jo v Ljud­ski vrt pri­ne­sel toč­ko pred­no­sti. Je ver­jel on? "Ve­dno upa­mo, ver­ja­me­mo v na­še igral­ce. Ti­stih mi­nus de­set točk je bi­lo s tek­mo manj de­jan­sko mi­nus se­dem. Upa­li smo, da na der­bi pri­de­mo vsaj s tre­mi toč­ka­mi za­o­stan­ka. S pred­no­stjo toč­ke ima­mo plan B, če bi tek­ma šla na­ro­be. A gre­mo po zma­go. Že v so­bo­to bi ra­di re­ši­li pr­ven­stvo," je po­go­vor pred tek­mo le­ta za­čel Mi­ran Pa­vlin, po­moč­nik špor­tne­ga di­rek­tor­ja NK Ma­ri­bor.

Je bi­lo iz­e­na­če­nje v za­dnjih mi­nu­tah der­bi­ja v Sto­ži­cah si­gnal, da se eki­pa vzpe­nja?

"Pri 1:0 je Ja­smin Han­da­no­vić bra­nil nji­hov 'zi­cer' za 2:0, s ka­te­rim bi bi­lo pr­ven­stva ver­je­tno že ko­nec. Gol Lu­ke Za­ho­vića nas je pri­pe­ljal med ži­ve, bil je eden po­memb­nej­ših v tem le­tu."

Ko je Dar­ko Mi­la­nič po­nu­dil pri­lo­žnost mla­di gar­di no­go­me­ta­šev, je bi­lo va­še kri­ze ko­nec.

"Ime­li smo ne­kaj ze­lo sla­bih te­kem. Tre­ner je za­ču­til, da mo­ra ne­kaj na­re­di­ti. Klub je še en­krat do­ka­zal, da zna de­lo­va­ti pod pri­ti­skom."

Če­prav je Olim­pi­ja v le­tu 2018 ne­po­ra­že­na, se zdi, da je tre­nu­tno Ma­ri­bor v pred­no­sti.

"V fuz­ba­lu je mo­ment naj­bolj po­mem­ben. Ima­mo pred­nost na ta­be­li, a bolj smo v psi­ho­lo­ški pred­no­sti. Vr­ni­li smo se, ko nas je ve­li­ko lju­di že od­pi­sa­lo. Po dol­gem ča­su bo der­bi od­lo­čil o na­slo­vu. No­go­me­tni kli­še je, da se pr­ven­stva osva­ja­jo na ma­lih tek­mah, a le­tos bo­do od­lo­či­le med­se­boj­ne tek­me. V teh smo bolj­ši. Če v so­bo­to zma­ga­mo, si za­slu­ži­mo na­slov."

Si­cer ste ome­nja­li plan B, a to­krat ve­lja, da bo zma­go­va­lec der­bi­ja tu­di pr­vak?

"Plan B je za sa­mo tek­mo. Če bi kaj šlo na­ro­be, bi nam ustre­zal že re­mi. Vča­sih vse na­re­diš prav, a žo­ga ne gre v gol. Teh tre­nut­kov smo ime­li v tej se­zo­ni pre­več. Za­to ver­ja­mem, da jih na za­dnjih treh tek­mah ne bo. Ima­mo pr­vo za­ključ­no žo­go, mo­ra­mo pri­ti v po­lo­žaj, ko za­dnji krog ne bo od­lo­čal o na­slo­vu."

Je zdaj Olim­pi­ja v vlo­gi ra­nje­ne­ga le­va?

"Se­ve­da. Olim­pi­ja ni­ma sla­be eki­pe. Le­tos še ni bi­la v kri­zi. Vse ve­li­ke eki­pe ima­jo kri­ze, pri enih tra­ja­jo en te­den, pri dru­gih dlje. Mor­da je Olim­pi­ja zdaj pr­vič v mi­ni kri­zi, a ni iz­gu­bi­la. Mi smo kri­zo že pre­ma­ga­li, a na igri­šču mo­ra­mo do­ka­za­ti, da to dr­ži."

Der­bi­je še do­je­ma­te kot po­seb­ne tek­me? Vas za­ra­di va­še zgo­do­vi­ne z lju­bljan­skim klu­bom na njih uja­me­jo po­seb­na ču­stva? "Ne, sem krut pro­fe­si­o­na­lec. Sed­mo le­to sem v Ljud­skem vr­tu, zma­ga je moj mo­to, zbi­ra­nje lo­vo­rik je naš sku­pni mo­to. Mo­je emo­ci­je so že dol­go po­ve­za­ne le z Ma­ri­bo­rom."

Dol­go še bo­ste v Ljud­skem vr­tu, pod­pi­sa­li ste po­god­bo do le­ta 2024.

"Ma­ri­bo­ru sem dal naj­bolj­ša le­ta za funk­ci­o­nar­ja. Tu sem se ve­li­ko na­u­čil, tu­di ve­li­ko dal. Vi­de­li smo sku­pno pri­ho­dnost. Če je ta dol­go­roč­na, je za vse laž­je. Ko ti gla­va vsa­ko le­to ne od­ta­va k po­dalj­še­va­nju po­god­be, si bolj osre­do­to­čen. V no­go­me­tu se si­cer stva­ri hi­tro me­nja­jo, a ta klub že le­ta do­ka­zu­je, da je kon­stan­ta. Lju­dje v klu­bu so kon­stan­ta, kar je ve­li­ka pred­nost pred dru­gi­mi slo­ven­ski­mi klu­bi. Naš tim je da­leč naj­bolj­ši v dr­ža­vi. So­de­lav­ci v špor­tnem de­lu se po­zna­mo že od 19. le­ta. Za ni­ko­gar od nas v bli­žnji pri­ho­dno­sti ne vi­dim bolj­še pri­lo­žno­sti kje dru­gje."

Med klub­skim su­spen­zom Zlat­ku Za­ho­vi­ču je bi­lo kar ne­kaj si­gna­lov, da od­no­si ni­so ide­al­ni.

"Bil je stres ta­ko za­ra­di toč­kov­ne­ga za­o­stan­ka kot za­ra­di vse­ga, kar se je do­ga­ja­lo. A do­volj smo iz­ku­še­ni, da smo ve­de­li, kaj je na­ša na­lo­ga. Bi­stve­no je, da vsi osta­ne­mo na lad­ji, ki plu­je v pra­vo smer že za­dnjih enajst let. Prav je, da po­sad­ka osta­ne eno­tna. Med­člo­ve­ški od­no­si so lah­ko pro­blem, a pro­ble­mi so re­šlji­vi. In­te­li­gen­tni lju­dje jih re­šu­je­jo, ne­u­mni pa ti­šči­jo gla­vo v pe­sek. Po­go­vor je osno­va za vse v ži­vlje­nju." Po­ja­vi­le so se in­for­ma­ci­je o tre­njih med tre­ner­jem in špor­tnim di­rek­tor­jem.

"Špor­tni del je eno­ten, tre­ner ima dol­go­roč­no po­god­bo. Nor­mal­no je, da v stre­snih si­tu­a­ci­jah pri­de do ka­kšne­ga ne­so­glas­ja, a na kon­cu smo vsi pro­fe­si­o­nal­ci. Od­ziv na igri­šču je do­kaz, da vsi ve­mo, kaj ho­če­mo."

Z Mi­la­ni­čem in Za­ho­vi­čem ste dol­go so­de­lo­va­li že kot igra­lec. Je tež­ko ime­ti pro­fe­si­o­na­len od­nos z dol­go­le­tni­mi pri­ja­te­lji?

"Vča­sih je to v stre­snih si­tu­a­ci­jah ma­lo zo­pr­no, a pre­teh­ta na­ša zgo­do­vi­na. Vsi ži­vi­mo od do­brih spo­mi­nov. Rav­no za­to to­li­ko let de­lu­je­mo ta­ko do­bro."

Brez so­de­lo­va­nja po­slov­ne­ga in špor­tne­ga de­la no­go­me­tni klub ne mo­re de­lo­va­ti, ni pa naj­bolj­še, če se en del pre­več me­ša v de­lo dru­ge­ga. Prav Olim­pi­ji mno­gi oči­ta­jo, da je vme­ša­va­nja pre­več.

"V treh le­tih so v klu­bu za­me­nja­li naj­manj 30 lju­di. To mi res ni ja­sno. Ko gle­daš ve­li­ko ve­čje klu­be, so lju­dje stal­ni­ca. V Lju­blja­ni vča­sih ne veš, kdo je še tam, kdo je nov, s kom se mo­raš po­go­var­ja­ti za­ra­di vsto­pnic … A to je nji­ho­va stvar, na igri­šču so vi­de­ti do­bro. Igri­šče je po­ka­za­telj, pre­ma­ga­ti jih mo­ra­mo tam."

Pod­po­ro na­vi­ja­čev ima­te. Ne da bi NK Ma­ri­bor ob­ja­vil ka­kšen oglas, so bi­le vsto­pni­ce za der­bi raz­pro­da­ne.

"To je do­kaz, da je slo­ven­ska li­ga ze­lo na­pre­do­va­la, da jo lju­dje ce­ni­jo, da je do­ber brand. Ne­na­va­dno je, da osem dni pred tek­mo raz­pro­daš sta­di­on, a te­ga smo ze­lo ve­se­li. Ne­kaj smo na­re­di­li prav."

Slo­ven­ska li­ga ima v tej se­zo­ni vzpo­ne, pad­ce, iz­e­na­čen boj za na­slov pr­va­ka, Evro­po, ob­sta­nek … "Odlič­no! Ima­mo su­per brand. Mla­di do­bi­va­jo pri­lo­žno­sti, igra­mo v Evro­pi. Edi­na pri­pom­ba, ki jo ima­mo že več let, je pre­ma­lo šte­vi lo re­pre­zen­tan­tov i z slo­ven­ske li­ge. Naj­laž­je je re­či, da je li­ga sla­ba. Ni res! Mi igra­mo v li­gi pr­va­kov, Dom­ža­le iz­lo­či­jo Fre­i­burg, igra­jo z Mar­se­il­lom, ki je zdaj v fi­na­lu evrop­ske li­ge. Na­ša tek­me­ca sta v li­gi pr­va­kov pri­šla da­leč, Se­vil­la v če­tr­t­fi­na­le, Li­ver­pool v fi­na­le. Te­ga ne mo­re­mo kar iz­bri­sa­ti. Ne vem, za­kaj se Slo­ven­ci no­če­mo ce­ni­ti."

Kaj bo pr­vi li­gi pri­ne­sla vr­ni­tev Mu­re?

"Več bo gle­dal­cev, ver­je­tno bo­do tu­di kaj in­ve­sti­ra­li. Vem, da so fan­tje iz upra­ve re­sni lju­dje. Z odlič­nim tre­ner­jem, ki se je v Ma­ri­bo­ru na­u­čil vse­ga, gre Mu­ra v pra­vo smer."

Je Mu­ra tu­di ma­ri­bor­ska zgod­ba? Ne le tre­ner An­te Ši­mun­dža, tu­di ne­kaj nje­nih no­go­me­ta­šev je zra­slo v Ljud­skem vr­tu.

"An­te je do­bro in pa­me­tno upo­ra­bil mo­del Ma­ri­bo­ra. Tu je do­bil igral­ce, ki so na­va­je­ni na de­lo. Za­go­to­vo jih bo po­tre­bo­val tu­di za pr­vo li­go."

To­rej ga za pri­ho­dnjo se­zo­no vi­di­te na Fa­za­ne­ri­ji in ne v Ljud­skem vr­tu?

"On je naš naj­u­spe­šnej­ši tre­ner v Evro­pi. Kdor gre v li­go pr­va­kov in pre­zi­mi v Evro­pi, je ve­dno kan­di­dat, če Ma­ri­bor išče tre­ner­ja. Zdaj ga ne, se­da­nji tre­ner ima dol­go­roč­no po­god­bo. V no­go­me­tu se hi­tro kaj spre­me­ni, a kot zdaj stva­ri sto­ji­jo, smo z njim za­do­volj­ni."

Ka­ko ste za­do­volj­ni z za­dnjim pre­sto­pnim ro­kom? Jan Mla­kar in Sa­ša Iv­ko­vić sta hi­tro po­sta­la po­memb­na čle­na eki­pe. "Zi­ma je za nas glav­ni pre­sto­pni rok. Se­ve­da če kdo od­i­de, bo tre­ba tu­di po­le­ti ne­ko­ga naj­ti. Ja­nu­ar­ski pre­sto­pni rok je bil eden naj­bolj­ših. Bil­lon­ga, Ka­b­ho in Ku­kov­ca smo pro­da­li za šti­ri mi­li­jo­ne. Po­sel z Mla­kar­jem je bil, kot da bi za­de­li na lo­tu. Pri Iv­ko­viću smo bi­li ma­lo hi­trej­ši od ita­li­jan­ske­ga pr­vo­li­ga­ša, ki ga je tu­di že­lel."

Ale­xan­dru Cre­tu se še ni iz­ka­zal. "Če je igra­lec ta­kšne­ga ti­pa na tr­ži­šču za tak de­nar, bi mo­ra­li bi­ti no­ri, da ga ne bi vze­li. Dol­go ni igral, v kri­zi je pa­del pod pri­tisk. Po­tre­bu­je čas. Pri­dno t re­ni­ra, ča­ka na svo­jo pri­lo­žnost. Ma­ri­bor ga bo slej ko prej po­tre­bo­val. Po­glej­te sa­mo pri­mer Amir­ja Der­vi­še­vića."

Kaj se je spre­me­ni­lo pri Der­vi­še­viću? Od­pi­sa­ni igra­lec je po­stal mo­tor vzpo­na.

"Nad gla­vo ima naš bič. Do­bil je še eno ži­vljenj­sko pri­lo­žnost. Kot sam do­bro ve, je na­re­dil ogro­mno tra­pa­rij, a pri­šel je k pa­me­ti. Igral je že pro­ti Cel­ti­cu in Macca­bi­ju, bil je že pri iz­ho­dnih vra­tih za ve­li­ke stva­ri, la­ni pa je igral v Ver­že­ju. Zdaj je spet naj­ve­čji fra­jer. Nor­mal­no, ho­če­mo bi­ti pr­vi, igra­ti li­go pr­va­kov, smo sa­mo­za­ve­stni, a fra­jer­ji ne bo­mo ni­ko­li. Ko to mi­sliš, te v Slo­ve­ni­ji po­vo­zi vlak. Tre­nu­tno nam Amir s svo­jo igro de­la vse igral­ce bolj­še."

Der­vi­še­vić je za­dnji, ki je po­dalj­šal po­god­bo s klu­bom. Se še po­ga­ja­te s ka­kšnim igral­cem?

"Mer­telj si bo ver­je­tno sku­šal naj­ti no­vo iz­ku­šnjo, pri vseh dru­gih pa je na­lo­ga na­re­je­na, dol­go­roč­ne po­god­be so pod­pi­sa­ne."

Z Zlat­kom Za­ho­vi­čem se po­go­sto uda­ri­ta na te­ni­škem igri­šču. Zlat­ko se je ša­lil, da je v teh dvo­bo­jih on kot Olim­pi­ja: zma­ga le ob­ča­sno. "Pred­vsem da­va vse od se­be. Brez te­ni­sa bi ime­la ka­kšen ki­lo­gram več, lah­ko sva sreč­na, da je igri­šče na Bra­ni­ku ta­ko bli­zu. Tam ma­lo 'po­piz­diš', si s tem zbi­striš um. Mar­si­kaj se po­go­vo­ri­va, te­nis je ze­lo do­ber za na­ji­no de­lo. Tek­mo­val­nost pa se­ve­da osta­ja. No­be­den ne po­da­ri no­be­ne toč­ke."

Kdo je uspe­šnej­ši?

"Če Olim­pi­ja ve­dno iz­gu­bi, je ja­sno, kdo je bolj­ši. (Smeh.)"

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

"Ima­mo pred­nost na ta­be­li, a bolj smo v psi­ho­lo­ški pred­no­sti," pred der­bi­jem z Olim­pi­jo raz­mi­šlja Mi­ran Pa­vlin.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.