V pe­tek se zač­ne Šta­jer­ski se­jem

Se­jem­sko do­ga­ja­nje se vra­ča v Ma­ri­bor. Od pet­ka do ne­de­lje bo v Ko­blar­je­vem za­li­vu po­te­kal pr­vi Šta­jer­ski se­jem

Vecer - - FRONT PAGE -

Ju­tri se v Ma­ri­bo­ru, na­tanč­ne­je v Ko­blar­je­vem za­li­vu, zač­ne pr­vi Šta­jer­ski se­jem, ki bo tra­jal do ne­de­lje. V me­stu pod Po­hor­jem smo ime­li ne­koč pe­stro po­nud­bo se­jem­skih pri­re­di­tev, a je na pre­lo­mu ti­soč­le­tja sej­mar­stvo v Ma­ri­bo­ru za­šlo v hu­do kri­zo in se­jem­ski utrip me­sta je uga­snil. Le­tos pa se­jem­sko do­ga­ja­nje obu­ja za­seb­no pod­je­tje. Pri­pra­ve na se­jem, ka­te­re­ga te­me so kme­tij­stvo, tu­ri­zem in dom, so že v pol­nem te­ku. Na ogled bo­do trak­tor­ji, stro­ji in orod­ja za de­lo v goz­du in na vr­tu, ogre­val­na teh­ni­ka, sis­te­mi pre­zra­če­va­nja, av­to­mo­bi­li, či­stil­ni sis­te­mi, pro­i­zvo­di iz vol­ne, ku­hinj­ski pri­po­moč­ki ... Pred­sta­vi­lo se bo več kot 70 raz­sta­vljav­cev, med nji­mi pa ni­so sa­mo ve­li­ka pod­je­tja, pač pa tu­di manj­ša in obr­tni­ki. Vsto­pni­ne ne bo.

du­strij­ske hi­dra­vli­ke, IR-pa­ne­lov, vrat, oken, raz­lič­nih pe­či in av­to­mo­bi­lov, pred­sta­vlja­jo se na­mreč tri av­to­hi­še, vse do či­stil­nih sis­te­mov, pro­i­zvo­dov iz vol­ne, ku­hinj­skih pri­po­moč­kov ... "Vse­ga po ma­lem, ma­lo me­ša­no, ta­ko da je za vsa­ke­ga ne­kaj," je po­ja­snil Ha­upt­man.

Ti­hi hi­ti:

Šus. Odra­šča­nje • In­ti­mni film­ski por­tret z ude­lež­bo Si­ni­še Ga­či­ća [GT22 • 17.00 • Vsto­pni­ne ni]

Šut. Pred­sta­vi­tev 271. šte­vil­ke ČZK • De­ba­ter­ski ma­li pe­tek [Sa­lon • 19.00 • Vsto­pni­ne ni]

Šov. 21. Ožu­lje­ni je­zik • Sla­mo­vsko ri­ma­nje z Moj­co in He­le­no [ We­trin­sky • 19.00 • 3 EUR]

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ve­li­ka raz­stav­na ha­la že sto­ji, ob njej tu­di šo­tor, pred­sta­vi­lo se bo več kot 70 raz­sta­vljav­cev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.