Pri­znal je ti­ho­ta­plje­nje orož­ja

Dr­ža­vljan BiH, 25-le­tni Ibro Mu­ra­to­vić, je pri­znal ti­ho­ta­plje­nje ce­le­ga ar­ze­na­la orož­ja čez mej­ni pre­hod Gru­škov­je de­cem­bra la­ni

Vecer - - FRONT PAGE - Orož­je tu­di v ma­jo­ne­zi in ka­ka­vo­vi kre­mi V Bo­sni pre­i­ska­ve še po­te­ka­jo

Dr­ža­vlja­nu BiH Ibru Mu­ra­to­viću, ki je bom­be skril v ma­jo­ne­zo in ka­kav, je so­di­šče iz­re­klo šti­ri le­ta za­po­ra.

Na za­to­žno klop Okro­žne­ga so­di­šča na Ptu­ju je se­del 25- le­tni dr­ža­vljan BiH Ibro Mu­ra­to­vić, ki ga je slo­ven­ska po­li­ci­ja na mej­nem pre­ho­du Gru­škov­je de­cem­bra la­ni za­sa­či­la pri ti­ho­ta­plje­nju ce­le­ga ar­ze­na­la orož­ja. Po­ga­ja­nja med to­žil­ko Kle­men­ti­no Pre­jac in od­ve­tni­kom Igor­jem Maj­ni­kom, ki je Mu­ra­to­vi­ča za­go­var­jal po ura­dni dol­žno­sti, so ob­ro­di­la sa­do­ve tik pred vče­raj­šnjim za­čet­kom pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka na so­di­šču. Po uri in pol uskla­je­vanj je Mu­ra­to­vić, ob­to­žen ne­do­vo­lje­ne pro­i­zvo­dnje in pro­me­ta orož­ja ali ek­splo­zi­va, s to­žil­stvom skle­nil spo­ra­zum o pri­zna­nju kriv­de, ki ga je, ker je ne­pi­smen, po­tr­dil s pr­stnim od­ti­som. So­dni­ca Mar­ja­na Ko­si mu je gle­de na spo­ra­zum iz­re­kla šti­ri le­ta za­por­ne ka­zni in iz­gon iz dr­ža­ve za čas šti­rih let. "Žal mi je in oblju­bljam, da se to ne bo ni­ko­li več po­no­vi­lo. Ka­zen že­lim pre­sta­ja­ti v Slo­ve­ni­ji in ne v Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni," je de­jal Mu­ra­to­vić ob iz­re­ku sod­be. O oko­li­šči­nah stor­je­ne­ga ka­zni­ve­ga de­ja­nja pa med vče­raj­šnjim so­je­njem, ki ga je spre­mljal ob po­mo­či tol­ma­ča za hr­va­ški je­zik, ni že­lel go­vo­ri­ti.

Dra­gu Šo­la­ji se ni več tre­ba ja­vlja­ti na po­li­cij­ski po­sta­ji. Vsi bo­do zdaj lah­ko pri­ha­ja­li na so­je­nje s pro­sto­sti, pr­vi štir­je ob­dol­žen­ci so ime­li pre­do­brav­nav­ni na­rok vče­raj. Vsi so pri­šli na so­di­šče, kriv­de ni­so pri­zna­li.

No­vem­bra 2016 so ko­pr­ski kri­mi­na­li­sti na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci po­ja­sni­li, da je med­na­ro­dna kri­mi­nal­na združ­ba 28 oseb iz enaj­stih dr­žav skr­be­la za gro­si­stič­no oskr­bo evrop­ske­ga tr­ga z dro­ga­mi. Slo­ven­ski del združ­be, šlo je za de­vet­najst lju­di, je bil pri tem za­dol­žen za lo­gi­sti­ko. V tu­ji­ni je bi­lo te­daj za­se­že­nih 875 ki­lo­gra­mov dro­ge, in si­cer 216 ki­lo­gra­mov ha­ši­ša, 38 ki­lo­gra­mov ko­ka­ina, Mu­ra­to­vić je ta­ko pri­znal, da je že­lel v av­to­bu­su iz Ba­nja­lu­ke na Šved­sko pre­ti­ho­ta­pi­ti sku­pno kar šest­in­tri­de­set roč­nih bomb, se­dem pi­štol raz­lič­nih ka­li­brov, na­bo­jev, tri pol­av­to­mat­ske pu­ške, dve trom­blon­ski mi­ni M 60 in še ne­kaj dru­gih ko­sov orož­ja. Po­li­ci­sti so orož­je naj­prej od­kri­li s po­mo­čjo rent­gen­ske­ga pre­gle­da v dveh ve­li­kih čr­nih tor­bah. Za­vi­to je bi­lo v alu­mi­ni­ja- sto fo­li­jo in za­pa­ki­ra­no v pla­stič­ne vre­če, na­to pa po­to­plje­no v šti­ri pet­ki­lo­gram­ske po­so­de ma­jo­ne­ze in de­set­ki­lo­gram­sko po­so­do ka­ka­vo­ve kre­me za pe­če­nje. Vonj ka­sne­je za­se­že­nih pred­me­tov pa naj bi bil še do­da­tno pri­kril po­per. Ka­sne­je so v pre­i­ska­vi po­tr­di­li še, da je ose­ba, ki je pa­ki­ra­la pr­vi dve tor­bi, pa­ki­ra­la tu­di tre­tjo, prav ta­ko pol­no naj­ra­zlič­nej­še­ga orož­ja, ki so jo po­li­ci­sti

45 ki­lo­gra­mov he­ro­i­na, 123 ki­lo­gra­mov am­fe­ta­mi­na in 453 ki­lo­gra­mov ka­na­bi­sa. Dro­go so slo­ven­ski to­vor­nja­ki po na­vo­di­lu čla­nov združ­be iz Ni­zo­zem­ske na­lo­ži­li v Ita­li­ji in Špa- ni­ji ter jo vo­zi­li v Švi­co in Nem­či­jo, na Ni­zo­zem­sko, Fin­sko in Šved­sko. Eden od slo­ven­skih ob­dol­žen­cev je v za­po­ru v Nem­či­ji, eden je na be­gu. Gro­zi jim pet do 15 let za­po­ra.

So­dni­ca je pr­vi dan pre­do­brav­nav­ne na­ro­ke pri­pra­vi­la za Žar­ka Ka­li­nića, ki naj bi bil slo­ven­ski or­ga­ni­za­tor pre­pro­da­jal­cev in pre­vo­zni­kov dro­ge, Bra­ni­mir­ja Sto­ku­čo, Bran­ka Pe­klar­ja in Dra­ga Šo­la­jo. Vse zah­te­ve obram­be ob­dol­žen­cev ozi­ro­ma nji­ho­vih za­go­vor­ni­kov so se skli­ce­va­le na iz­lo­či­tev do­ka­zov iz spi­sa, češ da so ti pri­do­blje­ni ne­za­ko­ni­to, da so bi­le ob­dol­žen­cem kr­še­ne Ibro Mu­ra­to­vić je ob­ža­lo­val de­ja­nje, že­lel pa je ob­dr­ža­ti za­se­že­ni de­nar. od­kri­li na­kna­dno. Ta je, kot smo ne­u­ra­dno iz­ve­de­li, osta­la na tleh pred av­to­bu­som. Nje­no vse­bi­no, ki je bi­la shra­nje­na v vreč­kah, pa je vo­z­nik av­to­bu­sa od­vr­gel v koš za sme­ti, kjer jo je či­stil­ka na­šla še­le na­sle­dnje ju­tro. "Mo­go­če se bo ko­mu zde­la ka­zen pre­niz­ka, a gre za mla­de­ga člo­ve­ka, ki je bil po­ri­njen v ka­zni­vo de­ja­nje. Je brez vsa­ke iz­o­braz­be, brez ka­kr­šne­ga­ko­li zna­nja. Po po­re­klu Rom. Po oce­ni obram­be je bil pre­pro­sto po­ri­njen v to ka­zni­vo de­ja­nje, ki se ga mor­da ni ni­ti za­ve­dal," je iz­rek sod­be ko­men­ti­ral Maj­nik in do­dal, da je bi­lo ka­zni­vo de­ja­nje stor­je­no na več kot ba­na­len na­čin. "To so bi­le tri po­to­val­ke, ki so bi­le pol­ne orož­ja, da­ne na av­to­bus. In nek­do je mi­slil, da jih bo ta re­vež pri­pe­ljal iz Bo­sne do Šved­ske. To je prak­tič­no ne­mo­go­če," je pre­pri­čan Maj­nik, ki še pra­vi, da je Mu­ra­to­vić oči­tno ve­del, kaj je v tor­bah, a

člo­ve­ko­ve in ustav­ne pra­vi­ce, da se ne ve, iz ka­te­rih dr­žav so pri­ha­ja­la na­vo­di­la or­ga­nov pre­go­na o kri­mi­na­li­stič­nih ak­ci­jah in ukre­pih in da so bi­le od­red­be so­di­šča pre­sla­bo ob­ra­zlo­že­ne. S tem so bi­le nji­ho­vim kli­en­tom po mne­nju obram­be kr­še­ne člo­ve­ko­ve in ustav­ne pra­vi­ce. Od­ve­tni­ca Bra­ni­mir­ja Sto­ku­če Ni­na Fi­javž Sirc pa je zah­te­va­la še iz­lo­či­tev so­dni­ce za­ra­di ne­so­raz­mer­no­sti dol­ži­ne pri­po­ra z za­čet­kom tra­ja­nja so­je­nja, ob tem pa še iz­lo­či­tev vseh viš­jih so­dni­kov, ki so se do zdaj ukvar­ja­li s tem pri­me­rom za­ra­di se­zna­ni­tve z do­ka­zi iz spi­sa. So­dni­ca Le­šni­ko­va je svo­jo iz­lo­či­tev iz so­je­nja za­vr­ni­la, ker me­ni, da gre za za­vla­če­va­nje po­stop­ka, gle­de iz­lo­či­tve dru­gih so­dni­kov pa bo od­lo­či­tev spre­je­ta po prav­no­moč­no­sti skle­pa gle­de iz­lo­či­tve do­ka­zov iz spi­sa.

To­ži­lec spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga to­žil­stva Izi­dor Rojs, ki se ukvar­ja s tem za­ple­te­nim in ob­se­žnim pri­me­rom, je vse očit­ke za­go­vor­ni­kov za­vr­nil in de­jal, da so bi­li vsi do­ka­zi to­žil­stva pri­do­blje­ni za­ko­ni­to, nji­ho­vo za­ko­ni­tost pa je že pre­iz­ku­si­lo viš­je so­di­šče.

So­dni­ca je do 7. ju­ni­ja raz­pi­sa­la še šti­ri pre­do­brav­nav­ne na­ro­ke. Ob kon­cu je po­ja­sni­la, da bo gle­de iz­lo­či­tve do­ka­zov po kon­cu vseh pre­do­brav­nav­nih na­ro­kov spre­je­la po­se­ben sklep. Gle­de na to, da je pri­ča­ko­va­ti tu­di pri­tož­be na njen sklep in bo mo­ra­lo o tem od­lo­ča­ti še viš­je so­di­šče, je so­dni­ca pred­vi­de­ni da­tum mo­re­bi­tne­ga za­čet­ka so­je­nja raz­pi­sa­la za dru­go po­lo­vi­co no­vem­bra. ga je eko­nom­ska kri­za v Bo­sni vo­di­la v ta­ko de­ja­nje. Te­ga, ko­mu je bi­lo orož­je na­me­nje­no, pa Mu­ra­to­vić po nje­go­vem mne­nju ne ve. "De­ja­nje je bi­lo iz­vr­še­no na­kle­pno, ve­do­ma in ho­te," pa je bi­la krat­ka to­žil­ka Pre­ja­če­va. Tr­di­tve, da je bil Mu­ra­to­vić za­ve­den v ka­zni­vo de­ja­nje, je ozna­či­la za ma­ni­pu­la­ci­jo, v ka­te­ro to­žil­stvo ne ver­ja­me. O so­de­lo­va­nju s tu­ji­mi pre­i­sko­val­ni­mi or­ga­ni to­žil­ka vče­raj ni že­le­la go­vo­ri­ti, saj naj bi v Bo­sni še po­te­ka­le pre­i­ska­ve.

Mu­ra­to­viću bo­do si­cer od­vze­li tu­di mo­bil­ni te­le­fon in dva­najst ti­soč šved­skih kron ozi­ro­ma do­brih 1150 evrov go­to­vi­ne. Prav pri vpra-

Na ma­ri­bor­skem so­di­šču se je vče­raj, ve­či­no­ma za za­pr­ti­mi vra­ti, na­da­lje­va­lo so­je­nje To­mi­ju Ko­lar­ju za umor brez­dom­ske­ga ko­le­ga no­vem­bra 2016 v Ma­ri­bo­ru. So­dni se­nat pod vod­stvom Da­ni­le Dobč­nik Šo­šte­rič je na­mreč jav­nost iz­klju­čil med so­o­če­njem psi­hi­a­trov Mla­de­na Vra­bi­ča in Vik­to­ri­je Fran­gež Ži­gon. Po njem obram­ba zah­te­va ime­no­va­nje no­ve­ga iz­ve­den­ca.

Kje sta se naj­bolj med­se­boj­no iz­klju­če­va­li mne­nji obeh iz­ve­den­cev psi­hi­a­trič­ne stro­ke, ta­ko ni bi­lo mo­go­če iz­ve­de­ti, je pa Vra­bič men­da Ko­lar­ju za čas de­ja­nja pri­pi­sal po­pol­no pri­štev­nost. To­žil­stvo za­to ob­to­že­ne­mu oči­ta, da je Lud­vi­ka Pukši­ča umo­ril na za­hrb­ten na­čin, obram­ba pod vod­stvom od­ve­tni­ka Vik­tor­ja Osi­ma ta­kšni ar­gu­men­ta­ci­ji ves čas na­spro­tu­je. Od­ve­tnik je za­to po vče­raj­šnjem so­o­če­nju obeh psi­hi­a­trov od so­di­šča zah­te­val pri­do­bi­tev no­ve­ga mne­nja ko­mi­si­je me­di­cin­ske fa­kul­te­te za iz­ve­den­ska mne­nja. So­dni se­nat se do zah­te­ve še ni opre­de­lil, saj že­li naj­prej pre­u­či­ti pre­pi­se za­pi­sni­kov so­o­če­nja psi­hi­a­trov ter se se­zna­ni­ti z iz­vi­di iz ča­sa, ko je bil Ko­lar po na­pa­du na pra­vo­so­dne­ga po­li­ci­sta la­ni pri­sil­no ho­spi­ta­li­zi­ran v UKC Ma­ri­bor, kjer naj bi mu ša­nju od­vze­ma de­nar­ja obram­ba in to­žil­stvo ni­sta uspe­la do­se­či so­glas­ja, za­to sta od­lo­či­tev pre­pu­sti­la so­di­šču. Da bi mu de­nar vr­ni­li, je na so­di­šču za­pro­sil tu­di Mu­ra­to­vić. Kot je po­ja­sni­la so­dni­ca Ko­si­je­va, pa gle­de na Mu­ra­to­viće­vo pre­mo­ženj­sko sta­nje, sta­tus brez­po­sel­no­sti in to, da je nje­gov edi­ni le­gi­ti­mni vir pre­ži­ve­tja zbi­ra­nje sta­re­ga že­le­za, ni mo­go­če skle­pa­ti dru­ge­ga, kot da je bil za­se­žen de­nar pla­či­lo za ka­zni­vo de­ja­nje.

Del orož­ja, ki ga je 25-le­tnik sku­šal v tor­bah spra­vi­ti čez mej­ni pre­hod Gru­škov­je. bi­li ugo­to­vi­li shi­zo­fre­no oseb­no­stno mo­tnjo. Na­sle­dnjo obrav­na­vo je so­dni­ca raz­pi­sa­la za pri­ho­dnji če­tr­tek.

Ko­lar je si­cer pri­znal, da je no­vem­bra 2016 v za­pu­šče­ni stav­bi nek­da­njih ma­ri­bor­skih za­po­rov dvi­gnil ro­ko nad Pukši­ča, ven­dar ne pri­zna­va kriv­de, ki se mu oči­ta v ob­to­žni­ci to­žil­ke Ma­te­je Ar­te­njak, saj da ne ustre­za re­sni­ci.

So­di­šče je spr­va s te­ža­vo iz­pe­lja­lo pre­do­brav­nav­ni na­rok, saj je Ko­lar za­ni­kal svo­jo iden­ti­te­to in za­me­njal več za­go­vor­ni­kov. Po ne­kaj­me­seč­nem zdra­vlje­nju se je umi­ril in ja­nu­ar­ja pri­znal od­go­vor­nost za smrt Pukši­ča ter ob­ža­lo­val, da je pri­šlo do tra­gič­ne­ga do­god­ka. (čk)

Fo­to: Gor­da­na POSSNIG

žar­ko Ka­li­nić naj bi bil glav­ni or­ga­ni­za­tor slo­ven­ske­ga de­la pre­vo­zni­kov dro­ge s to­vor­nja­ki.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

To­mi Ko­lar

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.