V mre­ži Di­ja­ne Đuđić

Mödern­dor­fer v po­ro­či­lu o su­mih pra­nja de­nar­ja v dveh na­ših naj­ve­čjih ban­kah na­po­ve­du­je za­ni­mi­vo bra­nje

Vecer - - FRONT PAGE - Aleš Ko­cjan

Ko­mi­si­ja je spre­je­la osnu­tek po­ro­či­la in tu­di vse pre­dla­ga­ne skle­pe," je vče­raj po­pol­dan po­tr­dil pred­se­dnik ko­mi­si­je, ki pre­i­sku­je su­me pra­nja de­nar­ja v NKBM in NLB, Ja­ni Mödern­dor­fer.

Že ob pri­ho­du na se­jo je Mödern­dor­fer na­po­ve­dal, da bo po­ro­či­lo - če bo spre­je­to - "ze­lo za­ni­mi­vo bra­nje". Po­tr­dil je tu­di, da so par­la­men­tar­ni pre­i­sko­val­ci na­le­te­li na več su­mov ka­zni­vih de­janj, bo pa o vse­bi­ni po­drob­ne­je Mödern­dor­fer spre­go­vo­ril ju­tri na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci. Po­ro­či­lo mo­ra po­tr­di­ti še dr­žav­ni zbor.

Spo­mni­mo, Mödern­dor­fer­je­va ko­mi­si­ja je bi­la usta­no­vlje­na po tem, ko so par­la­men­tar­ni pre­i­sko­val­ci ban­čne lu­knje pod tak­tir­ko An­že­ta

Lo­gar­ja ( SDS) na­le­te­li na su­me pra­nja de­nar­ja v NLB. Po ugo­to­vi­tvah naj bi bil Ira­nec z bri­tan­skim po­tnim li­stom Iraj Far­ro­kh­za­deh prek NLB opral za pri­bli­žno mi­li­jar­do do­lar­jev de­nar­ja. Ker pa so se v jav­no­sti po­ja­vi­le in­for­ma­ci­je, da so se po­dob­ne stva­ri kot v NLB do­ga­ja­le tu­di v NKBM - le da naj bi bi­la v te spor­ne po­sle vple­te­na ita­li­jan­ska kri­mi­nal­na združ­ba 'Ndranghe­ta, so Mödern­dor­fer in pre­o­sta­li čla­ni ko­mi­si­je (v ka­te­ri ne so­de­lu­je SDS) raz­ši­ri­li pre­i­ska­vo še na NKBM.

Pre­i­sko­va­li Iran­ca, na­le­te­li tu­di na po­so­ji­lo­da­jal­ko SDS

Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah, ki smo jih pri­do­bi­li iz raz­lič­nih vi­rov, po­se­bej iz­sto­pa­jo po­dat­ki, na ka­te­re je ko­mi­si­ja brž­ko­ne na­le­te­la z raz­ši­ri­tvi­jo de­la ko­mi­si­je na do­mnev­no pra­nje de­nar­ja v NKBM, kjer je ime­la svoj ra­čun tu­di raz­vpi­ta bo­san­ska dr­ža­vljan­ka Di­ja­na Đuđić, od ka­te­re si je

Ja­nez Jan­ša za SDS že­lel iz­po­so­di­ti sla­be­ga pol mi­li­jo­na evrov. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah in kot je raz­vi­dno tu­di iz Mödern­dor­fer­je­ve iz­ja­ve, da bo po­ro­či­lo "ze­lo za­ni­mi­vo bra­nje", men­da iz­ha­ja, da naj bi bi­la Đuđiće­va po­ve­za­na tu­di z od­kri­ti­mi su­mi pra­nja de­nar­ja v NKBM. Kot je že pred sla­bi­ma dve­ma me­se­ce­ma raz­kril Si­ol, je Đuđiće­va pre­i­sko­val­cem v Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni po­drob­ne- je ra­zlo­ži­la svo­jo vlo­go v go­to­vin­ski mre­ži, ki je sku­paj po po­dat­kih iz Slo­ve­ni­je in tu­ji­ne v za­dnjih dveh le­tih obr­ni­la se­dem mi­li­jo­nov evrov. Sa­mo Đuđiće­va oseb­no naj bi bi­la že vsaj od le­ta 2016 s svo­jih ra­ču­nov in ra­ču­nov po­ve­za­nih oseb, do ka­te­rih je ime­la do­stop, dvi­gni­la več kot 3,5 mi­li­jo­na evrov go­to­vi­ne in z njo pro­sto raz­po­la­ga­la ozi­ro­ma naj­ver­je­tne­je de­lo­va­la kot pre­na­šal­ka go­to­vi­ne, ali kot se te­mu v kri­mi­na­li­stič­nem je­zi­ku re­če, "mu­la" za pro­vi­zi­jo. Ob­sta­ja sum, da ta de­nar iz­vi­ra iz ka­zni­vih de­janj davč­ne za­ta­ji­tve, stor­je­ne v Slo­ve­ni­ji ali tu­ji­ni. Đuđiće­va naj bi bi­la na za­sli­ša­nju pred oblast­mi v BiH pri­zna­la, da je de­nar, ki ga je dvi­go­va­la z raz­lič­nih ra­ču­nov, iz­ro­ča­la ose­bi iz naj­ož­je­ga kro­ga Mi­ra­na Vu­ka, žu­pa­na Za­vr­ča in nek­da­nje­ga la­stni­ka druž­be RM Vuk Hol­ding.

Sum na šir­šo kri­mi­nal­no de­jav­nost

Mödern­dor­fer je vče­raj po­tr­dil, da je nje­go­va ko­mi­si­ja na­le­te­la na su­me ka­zni­vih de­janj. Ne­u­ra­dno naj bi bil na te pri svo­jem de­lu na­le­tel tu­di Urad za pre­pre­če­va­nje pra­nja de­nar­ja, kjer po na­ših in­for­ma­ci­jah ce­lo me­ni­jo, da bi lah­ko šlo za šir­šo kri­mi­nal­no de­jav­nost, po­ve­za­no s pre­no­si sred­stev pre­ko šte­vil­nih sla­mna­tih družb in fik­tiv­nih po­slov, ka­te­rim sle­di­jo dvi­gi go­to­vi­ne. Z rav­na­nji Đuđiće­ve in z njo po­ve­za­nih oseb se po naj­no­vej­ših in­for­ma­ci­jah že več me­se­cev ukvar­ja spe­ci­a­li­zi­ra­no dr­žav­no to­žil­stvo, ki vo­di pred­ka­zen­ski po­sto­pek v zve­zi s su­mlji­vi­mi na­ka­zi­li prek ra­ču­na Đuđiće­ve. De­nar naj bi ji bi­lo na­ka­zo­va­lo več pod­je­tij, med dru­gim naj bi pri­ha­jal de­nar iz Slo­va­ške od pod­je­tja Ele­ka, ki naj bi ga ob­vla­do­val po­slov­než in žu­pan Za­vr­ča Vuk. Đuđiće­va pa naj bi bo­san­skim pre­i­sko­val­cem raz­kri­la, da je sa­ma dvi­go­va­la de­nar s svo­jih ra­ču­nov in ra­ču­nov, ki so bi­li od­pr­ti na ime še dveh dr­ža­vlja­nov BiH iz Pri­je­dor­ja:

De­ja­na Re­sa­no­vića in Zo­ra­na Sta

ki­ća. V za­dnjih le­tih je bil nje­gov davč­ni sve­to­va­lec Rok Sne­žič, ki je po­slov­no in za­seb­no po­ve­zan z Đuđiće­vo. In spo­mni­mo, z njo je po­ve­zal tu­di svo­je­ga nek­da­nje­ga so­sta­no­val­ca v za­po­ru na Do­bu, Ja­ne­za Jan­šo, ki si je za SDS od nje že­lel iz­po­so­di­ti pol mi­li­jo­na evrov, kar od­loč­no pre­se­ga za­kon­sko do­vo­lje­ni zne­sek, ki ga lah­ko po­li­tič­nim stran­kam po­so­di­jo fi­zič­ne ose­be.

Đuđiće­va naj bi bi­la na za­sli­ša­nju pred oblast­mi v BiH pri­zna­la, da je de­nar, ki ga je dvi­go­va­la z raz­lič­nih ra­ču­nov, iz­ro­ča­la ose­bi iz naj­ož­je­ga kro­ga Mi­ra­na Vu­ka

Fo­to: Ro­bert BALEN

Ja­ni Mödern­dor­fer je vče­raj po­tr­dil, da je nje­go­va ko­mi­si­ja na­le­te­la na su­me ka­zni­vih de­janj.

Di­ja­na Đuđić

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.