De­lo so­dišč vzbu­ja op­ti­mi­zem

Vecer - - V ŽARIŠČU - Da­mi­ja­na Ži­št

Pred­se­dnik vr­hov­ne­ga so­di­šča Da­mi­jan Flor­jan­čič pra­vi, da je sta­nje v slo­ven­skem sod­stvu do­bro. "Ob­vla­du­je­mo te­ko­či pri­pad so­dnih za­dev, do­da­tne na­po­re pa bo tre­ba vlo­ži­ti še v re­ši­tev ne­re­še­nih za­dev, ki si­cer več ni­so po­seb­nost slo­ven­skih so­dišč," je de­jal vče­raj ob pred­sta­vi­tvi po­ro­či­la o učin­ko­vi­to­sti in uspe­šno­sti so­dišč v le­tu 2017. Sta­ti­stič­ni po­dat­ki za lan­sko le­to "še ve­dno vzbu­ja­jo op­ti­mi­zem". Tu­di pov­pre­čen čas re­še­va­nja za­dev se gi­ba v ugo­dni sme­ri, je de­jal Flor­jan­čič.

Spre­go­vo­ril je tu­di o ka­dro­vski sti­ski slo­ven­skih so­dišč. V Slo­ve­ni­ji ima­mo si­cer tre­nu­tno 43,1 so­dni­ka na 100.000 pre­bi­val­cev, kar nas uvr­šča na tre­tje me­sto med dr­ža­va­mi čla­ni­ca­mi EU. Kljub te­mu je Flor­jan­čič pre­pri­čan, da bi lah­ko na­dalj­nje zmanj­še­va­nje šte­vi­la so­dni­kov (cilj je na­mreč 42 na 100.000 pre­bi­val­cev) pri­ne­slo ve­li­ke te­ža­ve v de­lo­va­nju so­dne­ga sis­te­ma.

Opo­zo­ril je tu­di, da ne­ka­te­ra so­di­šča de­lu­je­jo v ne­mo­go­čih pro­stor­skih po­go­jih, pri če­mer je iz­po­sta­vil, da se­dem so­dišč v Lju­blja­ni de­lu­je na kar 18 lo­ka­ci­jah. Za­to bi mo­ra­lo po nje­go­vem pre­pri­ča­nju mi­ni­str­stvo za pra­vo­sod­je na­re­di­ti na­tanč­no ča­sov­no stra­te­gi­jo re­še­va­nja pro­stor­ske sti­ske so­dišč, ki bi se je mo­ra­le na­to dr­ža­ti vse vla­de.

Flor­jan­čič je še de­jal, da ima­jo za­ra­di ka­dro­vske sti­ske ve­li­ke te­ža­ve z re­še­va­njem za­dev na spe­ci­a­li­zi­ra­nem ka­zen­skem od­del­ku Okro­žne­ga so­di­šča v Lju­blja­ni. Za­to so že usta­no­vi­li po­seb­no de­lov­no sku­pi­no, ki je pri­pra­vi­la po­treb­ne ukre­pe za hi­trej­še re­še­va­nje za­dev. "Lah­ko pa re­čem, da brez do­da­tnih ka­dro­vskih okre­pi­tev ne bo šlo," je de­jal. Na ome­nje­nem od­del­ku so­di­šča bo­do si­cer v na­sle­dnjih me­se­cih za­po­sli­li de­set no­vih so­dni­kov.

Na vr­hov­nem so­di­šču tu­di ugo­ta­vlja­jo, da ne­ka­te­ra so­di­šča ne do­se­ga­jo ča­sov­nih stan­dar­dov za re­ši­tev po­sa­me­znih za­dev. Med nji­mi je tu­di vr­hov­no so­di­šče, kar je po Flor­jan­či­če­vih be­se­dah pred­vsem po­sle­di­ca pre­dol­gih po­stop­kov ime­no­va­nja no­vih so­dni­kov in dej­stva, da so vr­hov­ni so­dni­ki pre­o­bre­me­nje­ni tu­di z med­na­ro­dni­mi de­jav­nost­mi.

Flor­jan­čič je še de­jal, da sod­stvo v jav­no­sti ne uži­va rav­no ve­li­ke­ga ugle­da, če­prav je na na­ših so­di­ščih vlo­že­nih naj­več ci­vil­nih za­dev na 100 ti­soč pre­bi­val­cev v dr­ža­vah EU in bi pri­ča­ko­val, da bo za­ra­di re­še­nih za­dev ugled sod­stva viš­ji. "Za ve­čji ugled sod­stva pa si mo­ra­mo pri­za­de­va­ti vse ve­je obla­sti, ne sa­mo pra­vo­so­dna," je še do­dal Flor­jan­čič.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Pred­se­dnik vr­hov­ne­ga so­di­šča Da­mi­jan Flor­jan­čič je opo­zo­ril na ni­zek ugled sod­stva v jav­no­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.