Od par­ka do eka

Oper­na noč v par­ku, do­bro­del­ni ko­ra­ki, pi­knik in po­klon na "eku". Vse to zdru­žu­je Fe­sti­val Ezl ek, ki bo le­tos med 25. in 27. ma­jem Ur­ba­no vr­tnar­je­nje

Vecer - - MARIBOR - Do­bro­del­ni ko­ra­ki Po­klon in pi­knik

Na za­dnji vi­kend v ma­ju, ki obe­ta mno­ži­co do­god­kov, lah­ko vpli­va le še vre­me, vse dru­go je pri­pra­vlje­no, pra­vi­jo or­ga­ni­za­tor­ji Fe­sti­va­la Ezl ek, ki so vče­raj pred­sta­vi­li le­to­šnje do­god­ke in no­vo­sti. Vr­hu­nec bo kar na za­čet­ku - Oper­na noč v Me­stnem par­ku, ki pod kro­šnje sta­ro­dav­nih dre­ves pri­va­bi vsa­ko le­to ve­čjo mno­ži­co, bo tu­di le­tos spek­ta­kel.

"Kot vsa­ko le­to smo tu­di le­tos pri­pra­vi­li ra­zno­lik pro­gram z naj­po­memb­nej­ši­mi de­li iz sve­tov­ne oper­ne li­te­ra­tu­re z na­ši­mi naj­bolj pre­po­znav­ni­mi so­li­sti, ki so ze­lo ak­tiv­ni - ne sa­mo pri nas, am­pak tu­di v med­na­ro­dnem pro­sto­ru," je glas­be­no vse­bi­no opi­sal ume­tni­ški di­rek­tor Ope­re SNG Ma­ri­bor Si­mon Kre­čič, ki bo 25. ma­ja tu­di stal na od­ru. Ob spre­mlja­vi Sim­fo­nič­ne­ga or­ke­stra SNG Ma­ri­bor in pod Kre­či­če­vo tak­tir­ko bo­do na­mreč so­li­sti - Sa­bi­na Cvi­lak, An­dre­ja Za­konj­šek Krt, Re­be­ka Lo­kar, Pe­tya Iva­no­va, Ire­na Pet­ko­va, Mar­tin Su­šnik, Ren­zo Zu­li­an, Ja­ki Jur­gec in Ju­re Poč­kaj - in zbor ma­ri­bor­ske oper­ne hi­še pred­sta­vi­li naj­lep­še oper­ne me­lo­di­je Ver­di­ja, Stra­us­sa, Go­u­no­da, Do­ni­zet­ti­ja, Gi­or­da­na, Pucci­ni­ja in dru­ge.

Da­ni­lo Ro­šker, di­rek­tor SNG Ma­ri­bor, oblju­blja spek­ta­kel: "Gre za če­tr­to Oper­no noč v so­de­lo­va­nju z dru­štvom Ezl ek. Ma­ri­bor­ska ope­ra je pri­pra­vlje­na, gre za ve­lik po­klon ma­ri­bor­ske ope­re me­šča­nom in vsem lju­bi­te­ljem glas­be iz Slo­ve­ni­je pa tu­di Av­stri­je, ki že pri­ha­ja­jo na tra­di­ci­o­nal­no Oper­no noč." Oper­na noč do­bi le­tos do­da­tno stran­sko pro­jek­ci­jo, po­ve­ča­li so šte­vi­lo se­de­žev na pro­me­na­di, obi­skal jo bo tu­di pred­se­dnik Bo­rut Pa­hor. Po kon­cer­tu v par­ku se obi­čaj­no pre­se­li v me­sto, le­tos bo ura­dna po­za­ba­va, z me­ša­ni­co ur­ba­nih rit­mov in kla­sič­ne glas­be, v Udar­ni­ku. So­bo­tno do­pol­dne za­dnje­ga vi­ken­da v ma­ju bo na­me­nje­no do­bro­del­no­sti, po­pol­dan pa bo bolj za­bav­no in pri­ja­telj­sko obar­van. V par­ku bo­do do­pol­dne ko­ra­ka­li za ko­rak­ce. "Ze­lo smo ve­se­li, da so nas vze­li pod okri­lje," se je or­ga­ni­za­tor­jem fe­sti­va­la za­hva­li­la An­dre­ja Kra­čun, pred­se­dni­ca dru­štva Ko­ra­ki za ko­rak­ce. Le­tos zbi­ra­jo de­nar za OŠ Ja­re­ni­na in OŠ Slad­ki Vrh, ki bo­sta do­bi­li gi­bal­ni­ci, Zve­zi pri­ja­te­ljev mla­di­ne pa bo­do omo­go­či­li, da pe­lje na le­to­va­nje čim več otrok, ki jim star­ši te­ga ne mo­re­jo pri­vo­šči­ti. Zač­ne­jo v so­bo­to ob 10. uri s pred­sta­vo Ju­ri Mu­ri v Afri­ki SNG Ma­ri­bor, ob 11. uri sle­di spre­hod po par­ku. Opol­dne pa se že tra­di­ci­o­nal­no pred Asto­rio sre­ča­jo ezle­kar­ji. Smi­ljan Pu- še­njak iz­po­sta­vlja bil­ten, ki je na­stal ob 15. sre­ča­nju dru­štva in vse­bu­je šte­vil­ne ma­ri­bor­ske za­ni­mi­vo­sti ter ga bo mo­go­če do­bi­ti v so­bo­to na pri­re­di­tvi Po­klon Ezl eku. Na pri­zo­ri­šču med Asto­rio in gra­dom bo­do na­sto­pi­li med dru­gim Jo­že Ko­bler, Ivo Moj­zer, Mi­lan Pe­tro­vič in pev­ski zbo­ri, Tu­ri­stič­no dru­štvo Ma­ri­bor pa bo pred­sta­vi­lo pro­jekt Ne­koč v par­ku, z mo­dno re­vi­jo sta­rih obla­čil. Mi­tja Špes, mla­di pred­se­dnik dru­štva, pra­vi, da je to fe­sti­val so­de­lo­va­nja in po­ve­zo­vanj: "Naš na­men je so­de­lo­va­nje, tu­di med­ge­ne­ra­cij­sko, ve­se­li smo, da lah­ko ta­ko so­de­lu­je­mo. V ne­de­ljo na­da­lju­je­mo fe­sti­val z Me­stnim pi­kni­kom, kjer je na­men pred­sta­vi­ti tu­di lo­kal­ne po­nu­dni­ke ži­vil in kjer so­de­lu­je sre­dnja šo­la za go­stin­stvo in tu­ri­zem." V ne­de­ljo bo na­mreč prav ta­ko v par­ku že ute­če­ni Me­stni pi­knik, na ka­te­rem so­de­lu­je­jo tu­di s sre­dnjo šo­lo za go­stin­stvo in tu­ri­zem. Di­ja­ki šo­le le­tos so­de­lu­je­jo na pri­re­di­tvah vse tri dni, a naj­več de­la bo­do ime­li na pi­kni­ku, kjer bo­do pri­pra­vlja­li ko­ša­ri­ce s hra­no in me­šča­nom tu­di kaj po­stre­gli. Ide­ja pi­kni­ka je pre­pro­sta - v par­ku bo­do lah­ko obi­sko­val­ci ku­pi­li ko­ša­ri­ce z lo­kal­ni­mi pri­del­ki in ži­vi­li, ki jih lah­ko po­u­ži­je­jo v sen­ci kro­šenj.

Or­ga­ni­za­tor­ji opo­zar­ja­jo še na od­go­vor­nost do par­ka ča­sti­tlji­ve sta­ro­sti. Mi­tja Špes: "Lju­di pro­si­mo, naj pri­de­jo z jav­nim pre­vo­zom, naj ne par­ki­ra­jo na ze­le­nih po­vr­ši­nah, naj obi­sko­val­ci ohra­ni­jo park ču­do­vit, kot je."

Si­mon Kre­čič, Zden­ka Kri­ža­nič, Da­ni­lo Ro­šker, Mi­tja Špes, Smi­li­jan Pu­še­njak, An­dre­ja Kra­čun, Mo­ni­ka Raj­šp, Du­šan Er­ja­vec Dru­štvo Ur­ba­ni eko vrt va­bi 22. ma­ja ob 17. uri na Me­stni vrt v Ri­bi­ški uli­ci na pre­da­va­nje Na­či­ni ur­ba­ne­ga vr­tnar­je­nja. Pre­da­va­la bo pred­se­dni­ca dru­štva Si­mo­na Tr­čak Zdol­šek. "Ko ni­ma­mo na vo­ljo ve­li­ko pro­sto­ra za pri­de­la­vo la­stnih ze­lišč, ze­le­nja­ve in sad­ja, mo­ra­mo bi­ti še po­se­bej kre­a­tiv­ni pri obli­ko­va­nju gred. Mo­žno­sti je ve­li­ko," pi­še­jo v dru­štvu. Za­ra­di ome­je­ne­ga šte­vi­la mest pro­si­jo za pri­ja­ve po ele­k­tron­ski po­šti an­dre­ja.ak­ti­vi­raj­se@ gma­il.com. (mbk)

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Lan­ska Oper­na noč je bi­la po­poln uspeh.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.