Za kraj­šo pot od zdrav­ni­ka do zdra­vil

Ob­či­na Dra­vo­grad že­li v jav­no-za­seb­nem par­tner­stvu na plo­šča­di nad TPC Me­ža zgra­di­ti no­vi zdra­vstve­ni cen­ter

Vecer - - KOROŠKA - Pre­se­li­li bi tu­di le­kar­no Na no­vi lo­ka­ci­ji tu­di fi­zi­o­te­ra­pi­ja

VDra­vo­gra­du so pri­pra­vi­li na­čr­te za re­ši­tev pro­stor­ske sti­ske tam­kaj­šnje­ga zdra­vstve­ne­ga do­ma (ZD) in omo­go­či­li nje­gov ra­zvoj ter ga hkra­ti po­ve­za­li s po­dob­ni­mi de­jav­nost­mi. Nad­zi­da­li bi plo­ščad nad tr­go­vsko-po­slov­nim cen­trom (TPC) Me­ža in v treh le­tih na njej zgra­di­li zdra­vstve­ni cen­ter, kjer bo po­leg zdra­vstve­ne­ga do­ma še le­kar­na. Ta zdaj de­lu­je na dru­gi lo­ka­ci­ji v sre­di­šču me­sta (v Tra­berg cen­tru). Na ta na­čin že­li­jo lju­dem skraj­ša­ti pot od zdrav­ni­ka do zdra­vil. Od­lo­či­tev je pa­dla po tem, ko je so­di­šče Ob­či­ni Dra­vo­grad na­lo­ži­lo, da mo­ra sa­ni­ra­ti plo­ščad nad TPC Me­ža. In to na na­čin, da druž­bi Re­lax Tu­ri­zem in dru­gim pod­je­tjem, ki po­slu­je­jo v pro­sto­rih pod to plo­ščad­jo, po dol­gih le­tih ne bo več za­ma­ka­lo v po­slov­ne pro­sto­re. Naj­nuj­nej­ša po­pra­vi­la je ob­či­na že opra­vi­la, dol­go­roč­no pa tam na­čr­tu­je­jo gra­dnjo no­ve­ga zdra­vstve­ne­ga cen­tra. V nje­ga bi pre­se­li­li ZD, pro­sto­re pa Še po­se­bej mla­di obi­sko­val­ci so ob za­pr­tem me­stnem je­dru nav­du­še­ni.

VSlo­venj Grad­cu po­sku­ša­jo čim bolj uve­lja­vi­ti ukre­pe traj­no­stne mo­bil­no­sti, za­to je od ma­ja do sep­tem­bra ob ne­de­ljah sta­ro me­stno je­dro zno­va za­pr­to za mo­tor­ni pro­met. S tem že­li­jo lju­di pri­te­gni­ti, da pri­de­jo v me­sto peš ali s ko­le­si.

Pri­če­li so tu­di z do­bro obi­ska­ni­mi ur­ba­ni­mi de­lav­ni­ca­mi. Od­vi­ja­jo se na Tr­gu svo­bo­de vsa­ko dru­go in če­tr­to ne­de­ljo v me­se­cu pod ge­slom Gre­mo v me­sto! Otro­ci in mla­do­stni­ki so se na pr­vi le­to­šnji de­lav­ni­ci pre­iz­ku­si­li v vo­žnji z ele­k­trič­ni­mi tri­al mo­to­ci­kli, go­kar­ti in v raz­lič­nih rav­no­te­žno­stnih igrah. Lu­ci­ja Čev­nik, vod­ja me­stne­ga me­ne­džmen­ta, je po­ve­da­la, da so na­me­nje­ne oži­vlja­nju me­stne­ga je­dra. Za na­da­lje­va­nje bi do­bi­li tu­di fi­zi­o­te­ra­pi­ja in le­kar­na. Za de­jav­nost ZD in nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či bo na raz­po­la­go oko­li 1600 kva­dra­tnih me­trov po­vr­šin, oko­li 200 kva­dra­tnih me­trov pa za le­kar­no.

Na­lož­ba je oce­nje­na na oko­li šti­ri mi­li­jo­ne evrov. Iz­pe­lja­ti jo že­li­jo v jav­no-za­seb­nem par­tner­stvu. Ob­či­na je za vod­jo iz­ved­be po­stop­ka jav­no-za­seb­ne­ga par­tner­stva iz­bra­la lju­bljan­sko pod­je­tje SL Con­sul­ting. La­ni so tu­di že ob­ja­vi­li jav­ni po­ziv pro­mo­tor­jem k od­da­ji vlog o za­in­te­re­si­ra­no­sti za iz­ved­bo pro­jek­ta. Pri­ja­vil se je en par­tner, nje­go­ve­ga ime­na ne že­li­jo raz­kri­ti. "Iz­de­lan je tu­di že do­ku­ment iden­ti­fi­ka­ci­je in­ve­sti­cij­ske­ga pro­jek­ta, ki so ga ob­čin­ski sve­tni­ki po­tr­di­li na se­ji mar­ca le­tos," po­ja­snju­je Mar­ko Verč­nik, vod­ja re­fe­ra­ta za go­spo­dar­ske de­jav­no­sti in ure­ja­nje pro­sto­ra pri Ob­či­ni Dra­vo­grad. Ure­di­li bo­do zgod­be so se od­lo­či­li za­ra­di do­bre iz­ku­šnje iz pre­te­kle­ga le­ta. "Z nji­mi že­li­mo pri­te­gni­ti čim več obi­sko­val­cev in po­pe­stri­ti do­ga­ja­nje v me­stu. Pri­pra­vi­li bo­mo no­ve, sve­že vse­bi­ne, za­ni­mi­ve za otro­ke - in jih spro­ti pri­la­ga­ja­li po­tre­bam in vre­me­nu. tu­di par­ki­ri­šča, s Slo­ven­ski­mi že­le­zni­ca­mi se že do­go­var­ja­jo o mo­žno­sti od­ku­pa ze­mlji­šča ob TPC Me­ža. V le­to­šnjem pro­ra­ču­nu ima­jo za od­kup re­zer­vi­ra­nih 50 ti­soč evrov. Ker to ne bo do­volj, išče­jo še dru­ge lo­ka­ci­je. Pod dra­vo­graj­sko po­li­cij­sko po­sta­jo so ne­ka­te­ra ze­mlji­šča v ob­čin­ski la­sti, za­to raz­mi­šlja­jo, da bi tam ure­di­li par­ki­ri­šča s pod­ho­dom do ZD. Če bo šlo po na­čr­tih, bo za­seb­ni par­tner iz­bran že le­tos. ZD bi se na de­sni breg re­ke Dra­ve lah­ko pre­se­lil v do­brih treh le­tih po pod­pi­su po­god­be o jav­no-za­seb­nem par­tner­stvu. To od­lo­či­tev poz­dra­vlja­jo tu­di v ZD, kjer se sre­ču­je­jo s pre­cej­šnjo pro- Vklju­če­va­le bo­do raz­lič­ne ak­tiv­no­sti (špor­tne, kul­tur­ne, ustvar­jal­ne, za­bav­ne vse­bi­ne), ki so za upo­rab­ni­ke brez­plač­ne," po­ja­snju­je Čev­ni­ko­va. V me­stno je­dro na ur­ba­ne de­lav­ni­ce po­nov­no va­bi­jo v ne­de­ljo, 27. ma­ja, od 16. do 18. ure. ( jd) stor­sko sti­sko. "Na ob­sto­je­či lo­ka­ci­ji raz­po­la­ga­mo z oko­li 1120 kva­dra­tni­mi me­tri po­vr­šin. De­jav­no­sti ne mo­re­mo več ši­ri­ti, iz­ko­ri­šče­ni so vsi pro­sto­ri. Objekt tu­di ne ustre­za več da­na­šnjim stan­dar­dom in nor­ma­ti­vom, po­leg te­ga je do­tra­jan in po­tre­ben ce­lo­vi­te ob­no­ve. Za­dnjih ne­kaj let se vla­ga le v naj­nuj­nej­ša vzdr­že­val­na de­la," po­ja­snju­je di­rek­tor Jo­že Stu­denč­nik. Na no­vi lo­ka­ci­ji bo­do ime­li na raz­po­la­go oko­li 1600 kva­dra­tnih me­trov po­vr­šin, kar jim bo omo­go­ča­lo, da uve­de­jo pro­gram fi­zi­o­te­ra­pi­je, ure­di­li bo­do tu­di te­lo­va­dni­co, ki je na ob­sto­je- Sta­no­va­nja bo­do ure­di­li tu­di v nek­da­njem ga­sil­skem do­mu v Dra­vo­gra­du. Ob­či­na Dra­vo­grad je bi­la na­mreč uspe­šna na raz­pi­su re­pu­bli­ške­ga sta­no­vanj­ske­ga skla­da, ki bo del­no so­fi­nan­ci­ral oko­li 300 ti­soč evrov vre­dno re­kon­struk­ci­jo ga­sil­ske­ga do­ma v več­sta­no­vanj­ski objekt. V njem bo­do ure­di­li osem ne­pro­fi­tnih sta­no­vanj, šti­ri bo­do ob­čin­ska, šti­ri pa v la­sti re­pu­bli­ške­ga skla­da. Raz­pis za iz­ved­bo grad­be­nih del bo ob­ja­vljen še v ma­ju.

Cči lo­ka­ci­ji ni­ma­jo. Po­tre­bu­je­jo tu­di no­vo, če­tr­to am­bu­lan­to dru­žin­ske me­di­ci­ne, saj se za­dnje ča­se pa­ci­en­ti vra­ča­jo. Pri tem di­rek­tor iz­po­sta­vi, da so nek­daj pe­re­čo ka­dro­vsko pro­ble­ma­ti­ko po­manj­ka­nja zdrav­ni­kov uspe­šno ure­di­li. Zdrav­ni­ke ima­jo zdaj v vseh treh splo­šnih am­bu­lan­tah. Je­se­ni si­cer dol­go­le­tni zdrav­nik Er­vin Peč­nik od­ha­ja v po­koj, a bo nje­go­vo de­lov­no me­sto za­se­del mla­di zdrav­nik. Ima­jo tu­di šti­pen­di­s­ta s po­dro­čja dru­žin­ske me­di­ci­ne. Po se­li­tvi na no­vo lo­ka­ci­jo bo ob­či­na v objek­tu na Tr­gu 4. ju­li­ja 4 ure­di­la sta­no­va­nja. oun­try swing za­sed­ba Su­ha juž­i­na band iz Slo­venj Grad­ca ob 15-le­tni­ci de­lo­va­nja va­bi na ce­lo­ve­čer­ni kon­cert in pred­sta­vi­tev no­ve­ga vi­de­o­spo­ta. Do­go­dek bo da­nes, v pe­tek, 18. ma­ja, ob 20. uri v Kul­tur­nem do­mu Sta­ri trg pri Slo­venj Grad­cu. Pre­mi­er­no bo­do pred­sta­vi­li vi­de­o­spot, se­sta­vljen iz mo­ti­vov 1. stav­ka Bee­thov­no­ve sim­fo­ni­je št. 5., ki je na­stal v pro­duk­ci­ji 8Pro­duc­ti­on/Fo­to Čor­ba v ču­do­vi­tem am­bi­en­tu gra­du Fa­la - Graj­ska pra­vlji­ca po­sta­ja re­snič­nost.

Kon­cert je da­ri­lo me­stu kot za­hva­la za Ber­ne­ker­je­vo pla­ke­to in hkra­ti obe­le­ži­tev 15-le­tni­ce de­lo­va­nja sku­pi­ne Su­ha juž­i­na band.

Čla­ni za­sed­be, ki na svoj co­un­try swing na­čin pri­re­ja in iz­va­ja naj­ra­zlič­nej­še sve­tov­ne uspe­šni­ce, so Iz­tok Hir­tl, Ali­na Hir­tl, Je­ri­ca Bor­ko­vič, Nejc Hart­man, Gre­ga Kra­gel­nik in Be­nja­min Pir­nat. ( jd)

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

Zdra­vstve­ni dom Dra­vo­grad

Fo­to: Ja­smi­na DETELA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.