An­ton Stres se je pri­je­mal za gla­vo

Na so­je­nju v za­de­vi Mla­din­ska knji­ga se nek­da­nji po­mo­žni škof An­ton Stres ni spo­mnil ne kra­ja ne ča­sa pod­pi­sa spor­ne po­god­be med Kre­ko­vo druž­bo in Rim­sko­ka­to­li­ško ško­fi­jo Ma­ri­bor

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

Zza­sli­ša­njem nek­da­nje­ga po­mo­žne­ga ško­fa in ge­ne­ral­ne­ga vi­kar­ja An­to­na Stre­sa ter nek­da­nje­ga čla­na go­spo­dar­ske­ga sve­ta nad­ško­fi­je Du­ša­na Za­zi­ja­la se je vče­raj na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču na­da­lje­va­lo so­je­nje upo­ko­je­ne­mu ma­ri­bor­ske­mu nad­ško­fu Fran­cu Kram­ber­ger­ju, nek­da­nje­mu eko­no­mu ma­ri­bor­ske nad­ško­fi­je Mir­ku Kra­šov­cu, nek­da­nje­mu pred­se­dni­ku upra­ve pod­je­tja Etol Iva­nu Fer­me­tu in nek­da­nje­mu pr­ve­mu mo­žu druž­be NFD Sta­ni­sla­vu Va­lan­tu. To­žil­stvo če­tve­ri­ci oči­ta zlo­ra­bo po­lo­ža­ja in pra­vic v so­sto­ril­stvu. Od ob­to­že­nih se je na­ro­ka ude­le­žil le Kra­šo­vec.

To­ži­lec Bo­štjan Va­len­čič s spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva v ob­to­žni­ci tr­di, da je ko­nec le­ta 2003, ko je Rim­sko­ka­to­li­ška ško­fi­ja (RKŠ) Ma­ri­bor, da­nes nad­ško­fi­ja, od Kre­ko­ve druž­be naj­prej ku­pi­la 46.850 del­nic Mla­din­ske knji­ge Za­lož­be za 938.407 evrov in jih na­to ta­koj bi­stve­no draž­je pro­da­la druž­bi Etol - za 1,544.462 evra. V tem po­slu naj bi bi­la ško­fi­ja za­slu­ži­la 606.054 evrov. Na dru­gi stra­ni pa naj bi bi­la za is­ti zne­sek oško­do­va­na druž­ba Etol. RKŠ Ma­ri­bor je čez ne­kaj me­se­cev, 6. apri­la 2004., od­ku­pi­la od Kre­ko­ve druž­be še 51.283 del­nic Mla­din­ske knji­ge za 1,027.200 evrov in jih ta­koj za viš­jo ce­no pro­da­la druž­bi NFD, ki jo je vo­dil Sta­ni­slav Va­lant. Pro­da­la jih je za 1,690.601 evrov. S to - za to­žil­stvo spor­no - pre­pro­da­jo si je, ta­ko ob­to­žni­ca, RKŠ Ma­ri­bor pri­do­bi­la za 663.400 evrov pro­ti­prav­ne pre­mo­ženj­ske ko­ri­sti, za to­li­ko pa je bi­la NFD oško­do­va­na. Z obe­ma do­mnev­no spor­ni­ma po­slo­ma pa naj bi bi­la ško­fi­ja sku­pno za­slu­ži­la oko­li 1, 2 mi-

Cli­jo­na evra. Pr­vo po­god­bo je v ime­nu ma­ri­bor­ske ško­fi­je pod­pi­sal Kram­ber­ger, dru­go pa An­ton Stres.

Sle­dnji je na vče­raj­šnjem na­ro­ku za­tr­dil, da se ne spo­mni oko­li­ščin, v ka­te­rih je pod­pi­sal ome­nje­no po­god­bo. "Ne spo­mnim se, kdo mi je po­god­bo v pod­pis Če­tve­ri­ca od­loč­no za­ni­ka očit­ke iz ob­to­žni­ce. Mir­ko Kra­šo­vec za­tr­ju­je, da ni­ma nič s po­slo­ma, o ka­te­rih v ob­to­žni­ci pi­še to­žil­stvo. Sam ni bil ni­ko­li nav­zoč na po­go­vo­rih o po­slu z del­ni­ca­mi Mla­din­ske knji­ge in ni pri­pra­vljal po­godb. Po nje­go­vem sta o ome­nje­nih po­slih ve­de­la nad­škof Kram­ber­ger in po­mo­žni škof Stres. Ka­zni­vo de­ja­nje za­ni­ka tu­di Kram­ber­ger. V svo­jem za­go­vo­ru pra­vi, da so mu pred pod­pi­som po­godb za pro­da­jo del­nic Mla­din­ske knji­ge so­de­lav­ci za­go­to­vi­li, da je vse za­ko­ni­to, sam ni ve­del ni­ti za ce­no del­ni­ce. elj­ska so­dni­ca In­grid Le­šnik je vče­raj opra­vi­la še tri lo­če­ne pre­do­brav­nav­ne na­ro­ke za čla­ne združ­be pre­pro­da­jal­cev in pre­vo­zni­kov raz­lič­nih vrst drog, ki so jih are­ti­ra­li no­vem­bra 2016. Ne­ka­te­ri čla­ni dru­šči­ne so po are­ta­ci­jah pri­sta­li v pri­po­ru, eden v hi­šnem pri­po­ru, eden se je mo­ral ja­vlja­ti na po­li­ci­ji, vsem pa od 9. apri­la pro­stost ni več ome­je­na. Ra­zlog ta­kšne od­lo­či­tve celj­ske­ga so­di­šča je dej­stvo, da je bi­la osmim ob­dol­žen­cem ome­nje­na pro­stost od 13 do 16 me­se­cev, do 9. apri­la pa so­dni­ca ni raz­pi­sa­la ni­ti pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka. Viš­je so­di­šče je ta­ko po pri­tož­bah obram­be od­pra­vi­lo pri­por Ne­dža­du Lu­žiću, Žar­ku Ka­li­niću, Bra­ni­mir­ju Sto­kući, Pe­tru Šo­la­ji, Bran­ku Pe­klar­ju in Mi­la­nu Ni­ki­ću, prav ta­ko hi­šni pri­por Go­ra­nu Ober­ču, pa tu­di Dra­gu Šo­la­ji se ni več tre­ba ja­vlja­ti na po­li­cij­ski po­sta­ji. Vsi zdaj pri­ha­ja­jo na so­je­nje s pro­sto­sti, pr­vi štir­je ob­dol­žen­ci so ime­li pre­do­brav­nav­ni na­rok v to­rek, tri­je vče­raj.

Vče­raj so ta­ko na so­di­šče v sprem­stvu svo­jih od­ve­tni­kov pri­šli Ne­džad Lu­žić, Pe­ter Šo­la­ja in Mi­lan Ni­kić, ki kriv­de očit­kov iz ob­to­žni­ce ni­so pri­zna­li. Se je pa ob­dol­že­ni Šo­la­ja pred iz­re­ka­njem o kriv­di pri to­žil­stvu po­za­ni­mal, ka­kšno ka­zen bi do­bil, če bi kriv­do pri­znal. Ko mu je to­žil­stvo ome­ni­lo ka­zen sed­mih let za­po­ra in de­vet ti­soč evrov stran­ske ka­zni, se je ob­dol­že­nec od­lo­čil, da kriv­de ne pri­zna. Prav ta­ko kriv­de v sre­do ni­so pri­zna­li Žar­ko Ka­li­nić, Bra­ni­mir Sto­ku­ča, Bran­ko Pe­klar in Dra­go Šo­la­ja.

Vsi ob­dol­žen­ci prek svo­jih od­ve­tni­kov zah­te­va­jo vr­sto iz­lo­či­tev do­ka­zov iz ob­se­žne­ga ka­zen­ske­ga spi­sa, ra­zlo­gi za nji­ho­vo zah­te­vo so po­dob­ni. Vsi tr­di­jo, da so do­ka­zi ne­za­ko­ni­ti, da so od­red­be ne­u­te­me­lje­ne in pre­sla­bo ob­ra­zlo­že­ne, da je tre­ba iz­lo­či­ti iz spi­sa te­le­fon­ske pri­slu­he, da se iz li­stin spi­sa ne da raz­bra­ti, kdo je dal zah­te­ve za iz­va­ja­nje pri­kri­tih ukre­pov zo­per ob­dol­žen­cev. To­žil­stvo v svo­jih od­go­vo­rih vztra­ja, da so bi­li vsi do­ka­zi pri­do­blje­ni za­ko­ni­to. Med do­ka­zni­mi pre­dlo­gi ve­lja ome­ni­ti ne­po­sre­dno za­sli­ša­nje vseh že za­sli­ša­nih prič v pre­i­ska­vi ter za­sli­ša­nje iz­va­jal­cev taj­nih opa­zo­vanj, kar je zah­te­va­la obram­ba Ni­ki­ća. pri­ne­sel, ne kdaj in ne kje. Ja­sno je, da sem v ško­fo­vi od­so­tno­sti mar­si­kaj pod­pi­so­val," je de­jal Stres. Po nje­go­vih be­se­dah je za do­go­dek iz­ve­del še­le iz me­di­jev le­ta 2013 in se po­tem za­čel pri­je­ma­ti za gla­vo. Mu pa je osta­lo v spo­mi­nu, da je za pod­pis dru­ge po­god­be pre­jel "ad hoc" po­o­bla­sti­lo. V zve­zi s po­o­bla­sti­lom je še po­ja­snil, da ga kot ge­ne­ral­ni vi­kar ni imel za vo­de­nje go­spo­dar­stva. V na­da­lje­va­nju je še de­jal, da sta s Kram­ber­ger­jem ra­zne li­sti­ne, ki sta jih pre­je­ma­la v pod­pis od pa­sto­ral­ne služ­be ali eko­no­ma­ta, pod­pi­so­va­la v do­bri ve­ri, da so prav­no ne­o­po­reč­ne. "Ne jaz ne Kram­ber­ger ni­sva vo­di­la go­spo­dar­skih po­slov in ne pri­pra­vlja­la po­godb," je iz­po­sta­vil Stres in do­pu­stil mo­žnost, da jih je kdaj le pod­pi­sal, ne da bi jih pre­bral. Je pa še pri­znal, da sta z upo­ko­je­nim nad­ško­fom pod­pi­so­va­nje je­ma­la kot for­mal­nost, a so v ško­fi­ji ču­ti­li, da to ni v re­du. Za­to so vse go­spo­dar­ske za­de­ve ško­fi­je zdru­ži­li v no­vo druž­bo Go­spo­dar­stvo Rast.

Na lu­knjo v spo­mi­nu se je iz­go­vo­ril tu­di Du­šan Za­zi­jal in pre­pri­če­val so­di­šče, da se spor­nih po­godb sko­raj nič ne spo­mni. Kot je še de­jal, sta se med dru­gim prav­na služ­ba in služ­ba za in­ve­sti­ci­jo ukvar­ja­li z go­spo­dar­ski­mi po­sli v RKŠ Ma­ri­bor. Spo­min mu je tu­di po­na­ga­jal, ko je vanj vr­tal od­ve­tnik Sto­jan Zdol­šek, ki za­sto­pa Va­lan­ta, ko­li­kšni so bi­li le­tni pri­hod­ki ško­fi­je. Na to vpra­ša­nje je od­vr­nil, da ne ve. Ko je od­ve­tnik pri­po­mnil "Pa vi ste bi­li ime­no­va­ni z de­kre­tom", je na­to Za­zi­jal iz­u­stil, da od ene­ga do dveh mi­li­jo­nov evrov le­tno.

So­je­nje se na­da­lju­je v če­tr­tek.

Me­dna r od­na k r i m i na l na združ­ba 28 oseb iz enaj­stih dr­žav je skr­be­la za gro­si­stič­no oskr­bo evrop­ske­ga tr­ga z dro­ga­mi. Slo­ven­ski del združ­be, šlo je za de­vet­najst lju­di, je bil pri tem za­dol­žen za lo­gi­sti­ko. V tu­ji­ni je bi­lo te­daj ob are­ta­ci­jah za­se­že­nih 875 ki­lo­gra­mov raz­lič­nih vrst dro­ge. Dro­go so slo­ven­ski to­vor­nja­ki po na­vo­di­lu čla­nov združ­be iz Ni­zo­zem­ske na­lo­ži­li v Ita­li­ji in Špa­ni­ji ter jo vo­zi­li v Švi­co in Nem­či­jo, na Ni­zo­zem­sko, Fin­sko in Šved­sko. Gro­zi jim pet do 15 let za­po­ra.

Na­sle­dnji pre­do­brav­nav­ni na­rok je raz­pi­san za pri­ho­dnjo sre­do.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Od če­tve­ri­ce ob­to­že­nih se je vče­raj­šnje­ga so­je­nja ude­le­žil le nek­da­nji eko­nom ma­ri­bor­ske nad­ško­fi­je Mir­ko Kra­šo­vec.

Fo­to: Gor­da­na POSSNIG

Pe­ter Šo­la­ja kriv­de za vple­te­nost v pre­voz drog ne pri­zna­va.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.