Spor­ni dvi­gi go­to­vi­ne v tu­ji­ni

Na­da­lje­va­nje pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka zo­per tri čla­ne dru­ži­ne Vuk v zna­me­nju zah­te­ve obram­be po iz­lo­či­tvi do­ka­zov

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Spo­ro­či­lo nem­ške dav­ka­ri­je Sum o po­na­re­je­nih do­ku­men­tih Dnev­nik za Ve­čer

Ob­to­žni­ca je bi­la si­cer vlo­že­na zo­per šti­ri čla­ne dru­ži­ne Vuk, a je bil del, ki se na­na­ša na Mi­ra­na Vu­ka, žu­pa­na Za­vr­ča, iz­lo­čen za­ra­di nje­go­ve­ga zdra­vstve­ne­ga sta­nja. Ju­li­ja le­ta 2016 je do­ži­vel mo­žgan­sko kap in za so­je­nje še zme­raj ni spo­so­ben. Na za­to­žno klop so ta­ko se­dli brat za­vr­ške­ga žu­pa­na Ro­man Vuk, Mi­ra­nov sin Do­mi­nik in Mi­ra­no­va že­na Da­rin­ka Vuk. Ob­to­žni­ca jav­no si­cer ni bi­la pre­bra­na, a je­dro očit­kov so go­to­vin­ski dvi­gi, ki naj bi jih bi­li ob­to­že­ni opra­vi­li v Nem­či­ji in s tem sku­ša­li uta­ji­ti da­vek. Za­ra­di teh očit­kov so v pod­je­tju RMV Hol­ding, ka­te­re­ga usta­no­vi­te­lja sta bi­la bra­ta Ro­man in Mi­ran Vuk, in pri Mi­ra­nu Vuku do­ma fe­bru­ar­ja 2014 opra­vi­li tu­di hi­šne pre­i­ska­ve. De­cem­bra 2010 je na­mreč, kot se je ka­sne­je raz­kri­lo, Davč­ni urad Ptuj za­čel po­stop­ke in­špek­cij­ske­ga nad­zo­ra dav­kov in pri­spev­kov od do­hod­kov iz za­po­sli­tve pri Mi­ra­nu Vuku. Z nem­ške davč­ne upra­ve so bi­li na ptuj­skem davč­nem ura­du ob­ve­šče­ni o opra­vlje­nih go­to­vin­skih dvi­gih z ra­ču­na hr­va­ške prav­ne ose­be v Nem­či­ji. Dvi­ge so opra­vlja­li Mi­ran, Ro­man, Do­mi­nik in Da­rin­ka Vuk. V le­tih od 2003 do 2005 naj bi bi­li dvi­gni­li za oko­li 26 mi­li­jo­nov evrov, v le­tih od 2005 do 2008 pa za 17 mi­li­jo­nov evrov. Gre za ra­ču­ne v Va­ra­ždi­nu re­gi­stri­ra­nih pod­je­tij, ka­te­rih usta­no­vi­te­lji in so­la­stni- ki so bi­li Vu­ko­vi, fir­mi sta se ime­no­va­li Me­ta­li­ca no­va 1 in Me­ta­li­ca no­va 2, pr­va je kon­ča­la v ste­ča­ju v le­tu 2007, dru­ga v le­tu 2011. Davč­ni or­gan je vse čla­ne dru­ži­ne Vuk, ki so de­nar z ra­ču­nov obeh hr­va­ških prav­nih oseb dvi­go­va­li, po­zval, naj pre­dlo­ži­jo po­dat­ke o dvi­gih in upo­ra­bi go­to­vi­ne z na­ve­de­ne­ga ra­ču­na, a ti po­dat­kov ni­so do­sta­vi­li. Še­le v le­tu 2013 so pre­ko po­o­bla­ščen­ca pre­da­li zah­te­va­na po­tr­di­la. Po­li­ci­sti pa so su­mi­li, da so bi­la ta po­tr­di­la se­sta­vlje­na na­kna­dno.

Spe­ci­a­li­zi­ra­no dr­žav­no to­žil­stvo naj bi bi­lo ob­to­že­nim oči­ta­lo davč­no za­ta­ji­tev v vi­ši­ni osem mi­li­jo­nov evrov, če bi pod ob­tož­bo osta­li vsi štir­je ob­to­že­ni, po iz­lo­či­tvi očit­kov zo­per Mi­ra­na Vu­ka pa naj bi v ob­to­žni­ci ostal zne­sek oko­li se­dem mi­li­jo­nov evrov do­mnev­no uta­je­ne­ga dav­ka. Davč­ni in­špek­tor, ki je obrav­na­val pri­mer Vuk, je po­ja­snil, da so že v le­tu 2010 do­bi­li in­for­ma­ci­jo nem­ških davč­nih or­ga­nov o go­to­vin­skih dvi­gih. Na pod­la­gi te­ga so ob­de­la­li po­dat­ke o teh dvi­gih in ugo­to­vi­li, kdo so bi­le ose­be, ki so te dvi­ge opra­vi­le. Ugo­to­vi­li so, da ni šlo za zgolj 1,6 mi­li­jo­na evrov dvi­gnje­ne­ga de­nar­ja, tem­več ve­li­ko ve­čjo vso­to, med le­to­ma 2003 in 2008 naj bi bi­la ta 25 mi­li­jo­nov evrov. Na­zna­ni­lo o sto­ri­tvi ka­zni­ve­ga de­ja­nja so na­to pre­da­li or­ga­nom pre­go­na. Ne­ko­li­ko ka­sne­je je bi­la po­tem usta­no- vlje­na spe­ci­a­li­zi­ra­na pre­i­sko­val­na sku­pi­na, se­sta­vlje­na iz pred­stav­ni­ka to­žil­cev, po­li­ci­stov in davč­ne­ga ura­da, v ka­te­ri pa je šlo pred­vsem za pre­tok in­for­ma­cij, med­tem ko je, ta­ko davč­ni in­špek­tor, vsak opra­vljal svo­je de­lo. In­špek­tor je še po­ve­dal, da je za­de­va ne­kaj ča­sa po tem, ko so se na­nje obr­ni­li Nem­ci, sta­la, saj pre­i­sko­van­ci ni­so po­sre­do­va­li po­dat­kov o tem, za kaj je bil ta de­nar po­ra­bljen - ta­krat, ta­ko in­špek­tor, je bil po­o­bla­šče­nec pre­i­sko­van­cev Ivan Si­mič, nek­da­nji di­rek­tor slo­ven­ske davč­ne upra­ve. A ko je v le­tu 2013 po­o­bla­šče­nec po­stal Rok Sne­žič, so se po­ja­vi­li do­ku­men­ti, ki jih prej ni bi­lo, in ob­sta­jal je sum, da so bi­li po­na­re­je­ni.

Kri­mi­na­list iz ma­ri­bor­ske po­li­cij­ske upra­ve pa je po­ve­dal, da so po­stop­ke za­če­li na pod­la­gi na­zna­ni­la o su­mu ka­zni­ve­ga de­ja­nja. A so­di­šču je za­tr­dil, da sta nji­hov po­sto­pek in po­sto­pek davč­ne­ga ura­da te­kla sa­mo­stoj­no, da po­li­ci­ja z ni­či­mer ni vpli­va­la na to, kaj bo na­re­dil davč­ni urad.

So­dni­ca Ta­nja Rot je obrav­nav­ni na­rok vče­raj za­klju­či­la, od­lo­či­tve o iz­lo­či­tvi do­ka­zov pa še ni spre­je­la. Ko jo bo, bo­do o tem ob­ve­šče­ne vse stran­ke in po­tem bo tu­di ja­sno, ali se bo so­je­nje sploh za­če­lo ali ne.

Lj ubljan­ski pol ici­sti so v sre­do obrav­na­va­li vo­z­ni­ka, ki je pod vpli­vom al­ko­ho­la tr­čil v drug av­to. Kot so za­pi­sa­li, je med po­stop­kom vpil na po­li­ci­ste in se ne­do­stoj­no ve­del, prav ta­ko se je po­ško­do­val pri pad­cu. Na kra­ju so po­sre­do­va­li re­še­val­ci, do ka­te­rih se je vo­z­nik prav ta­ko ne­do­stoj­no ve­del. Odre­di­li so mu pri­dr­ža­nje.

Kot so spo­ro­či­li s Po­li­cij­ske upra­ve Lju­blja­na, so bi­li ne­kaj po 15. uri ob­ve­šče­ni o pro­me­tni ne­sre­či v kri­ži­šču Tol­sto­je­ve in Du­naj­ske ce­ste. Ugo­to­vi­li so, da je ta­krat še ne­zna­ni vo­z­nik tr­čil v pri­ja­vi­te­lja, ki je stal z vo­zi­lom pri rde­či lu­či na se­ma­for­ju, na­to pa od­pe­ljal.

Po­li­ci­sti so po­be­gle­ga vo­z­ni­ka, ki je bil vi­dno pod vpli­vom al­ko­ho­la, iz­sle­di­li na se­ma­fo­ri­zi­ra­nem kri­ži­šču To­pni­ške in Lin­har­to­ve ce­ste. Po po­stop­ku so mu odre­di­li pri­dr­ža­nje in po zdra­vstve­ni oskr­bi so ga na­sta­ni­li v Cen­tru za pri­dr­ža­nje.

No­ben prav­ni ma­ne­ver ni po­ma­gal, da ne bi lju­bljan­ska okro­žna so­dni­ca Po­lo­na Her­man do kon­ca pri­pe­lja­la so­je­nja zo­per Ga­šper­ja Pa­vli­ča in Ja­ko Fli­sa, ob­to­že­na po­sku­sa ubo­ja ta­ksi­s­ta v Dom­ža­lah. Vče­raj smo po­ro­ča­li, ka­ko je v sre­do Pa­vli­ču v so­dni dvo­ra­ni po­sta­lo sla­bo in so ga mo­ra­li od­pe­lja­ti z re­šil­cem, dra­ma pa se je na­da­lje­va­la vče­raj, ko je Pa­vli­ča, ki je iz­gle­dal pre­cej sla­bo, na so­di­šče pri­pe­ljal zgolj en pra­vo­so­dni po­li­cist.

Oba ob­to­že­na na raz­lič­ne na­či­ne sku­ša­ta za­vle­či so­je­nje, saj se s sod­bo mu­di, ker bo, če ne bo iz­re­če­na, Pa­vli­ču pri­ho­dnji ko­nec te­dna od­pra­vljen pri­por. A se to, kot vse ka­že, ven­dar­le ne bo zgo­di­lo. Pa­vlič je še pred za­čet­kom vče­raj­šnje obrav­na­ve po­to­žil, da ga bo­li gla­va, ker da je pa­del pod tu­šem. Na­to je za­pro­sil, če gre lah­ko na stra­ni­šče, češ da ima hu­do dri­sko, a mu so­dni­ca ni do­vo­li­la. Ob ka­snej­ših pre­ki­ni­tvah obrav­na­ve Pa­vli­ča oči­tno ni več ta­ko moč­no ti­šča­lo, saj je mir­no ča­kal pred vra­ti dvo­ra­ne in ni šel na stra­ni­šče, če­prav bi lah­ko. So­dni­ca je pre­bra­la zdrav­ni­ško po­ro­či­lo o sre­di­nem in­ci­den­tu. Pa­vlič je bil do ene ure zju­traj na ur­gen­ci, huj­še­ga mu ra­zen de­hi­dra­ci­je ni bi­lo, pred­pi­sa­li so mu zdra­vi­lo za dri­sko.

Na­to je Pa­vli­čev od­ve­tnik Ber­nard Zu­panc naj­prej ugo­var­jal za­ra­di spre­me­nje­ne ob­to­žni­ce in imel pri­pra­vlje­no ze­lo dol­go ob­ra­zlo­ži­tev s šte­vil­ni­mi me­di­cin­ski­mi iz­ra­zi. So­dni­ca je nje­go­vo za­vla­če­va­nje pre­ki­ni­la. Na­to so sle­di­li šte­vil­ni pre­dlo­gi po za­sli­ša­nju no­vih prič in iz­ve­den­cev, a je tu­di to so­dni­ca od­loč­no za­vr­ni­la, češ da je za­de­va zre­la za od­lo­či­tev. Po­tem je sle­dil še za­dnji adut Ga­šper­ja Pa­vli­ča. "V tem tre­nut­ku pre­kli­cu­jem po­o­bla­sti­lo za­go­vor­ni­ku, ki sem ga si­cer sam iz­bral, saj ne upo­šte­va mo­jih pre­dlo­gov in de­la v mo­jo ško­do. So­di­šče naj mi do­lo­či dru­ge­ga od­ve­tni­ka ali pa naj mi da čas, da ga iz­be­rem sam," je bil od­lo­čen. Od­ve­tnik se je stri­njal in po­tr­dil, da je za­u­pa­nje med njim in kli­en­tom po­ru­še­no.

Po krat­ki pa­v­zi je so­dni­ca od­lo­či­ta: "Po­o­bla­sti­lo od­ve­tni­ku ste pre­kli­ca­li, za­to vam so­di­šče do­lo­ča no­ve­ga od­ve­tni­ka po ura­dni dol­žno­sti. Ker ze­lo do­bro po­zna vaš pri­mer, bo to Ber­nard Zu­panc."

In ta­ko so se lah­ko za­če­le za­ključ­ne be­se­de strank. To­žil­ka Ma­ja Ul­čar je še en­krat po­no­vi­la očit­ke, da sta ob­to­že­na 9. mar­ca la­ni po ce­lo­dnev­nem in noč­nem po­pi­va­nju po­kli­ca­la ta­ksi. Ko ju je pri­pe­ljal na cilj, je Pa­vlič, ki je se­del za ta­ksi­s­tom, te­ga za­čel za­ba­da­ti z no­žem. A ta­ksist, če­prav pov­sem kr­vav in moč­no po­ško­do­van, je uspel Pa­vli­ča ob­vla­da­ti in se use­sti nanj. Ta­krat je iz ta­ksi­ja sto­pil Flis, od­ri­nil ta­ksi­s­ta in omo­go­čil Pa­vli­ču po­beg. Po­li­ci­sti so ju na­šli še­le čez ne­kaj dni na pod­la­gi prič, do­ka­zov in ta­ksi­s­to­ve pre­po­zna­ve. Za Pa­vli­ča je pre­dla­ga­la osem let za­po­ra, za Fli­sa, ob­to­že­ne­ga po­mo­či po sto­ri­tvi ka­zni­ve­ga de­ja­nja, pa de­set me­scev. Oba od­ve­tni­ka sta tr­di­la, da ka­zni­vi de­ja­nji ni­sta do­ka­za­ni in sta pre­dla­ga­la opro­sti­tev. So­dni­ca bo sod­bo raz­gla­si­la v po­ne­de­ljek ob 14. uri.

Fo­to: Mar­ko VA­NO­V­ŠEK

Tu­di na se­de­žu hol­din­ga RM Vuk so bi­le po­li­cij­ske pre­i­ska­ve za­ra­di do­mnev­ne davč­ne za­ta­ji­tve.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.