Oblak mi­sli sa­mo na ne­de­ljo

Atle­ti­co bi slo­ven­ske­ga vra­tar­ja rad za­dr­žal z viš­ji­mi zah­te­va­mi od sto­mi­li­jon­ske od­ku­pne kla­vzu­le. An­toi­ne Gri­ezmann še ne raz­mi­šlja o Bar­ce­lo­ni, naj­prej mo­ra uži­va­ti po zma­gi pro­ti Mar­se­il­lu

Vecer - - ŠPORT - Pri­pra­vil

Ma­dr i dski At l et i co in fran­co­ski Mar­se­il­le sta v Lyo­nu s fi­na­lom kon­ča­la to se­zo­no evrop­ske li­ge. Špan­ci so bi­li pre­pri­člji­vo bolj­ši od Fran­co­zov, pred­vsem po za­slu­gi nji­ho­ve­ga le­gi­o­nar­ja v dre­su dru­ge­ga naj­moč­nej­še­ga ma­drid­ske­ga klu­ba, An­to­i­na Gri­ezman­na, so sla­vi­li zma­go s 3:0. Stre­lec dveh za­det­kov za Atle­ti­co, en­krat je za­del Ga­bi, in ta hip eden naj­bolj vro­čih no­go­me­ta­šev v Evro­pi je bil raz­gla­šen za igral­ca tek­me. Ve­li­ko se je v za­dnjem ča­su go­vo­ri­lo in pi­sa­lo o nje­go­vi sko­raj­šnji se­li­tvi v Bar­ce­lo­no. A on o tem no­če go­vo­ri­ti, ker mo­ra naj­prej uži­va­ti po fi­nal­ni zma­gi.

Pri evrop­skih ve­li­ka­nih je ve­li­ko za­ni­ma­nje tu­di za sto­ri­tve ene­ga naj­bolj­ših evrop­skih vra­tar­jev. Za odlič­ne­ga ču­va­ja mre­že Atle­ti­ca in slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce Ja­na Obla­ka se za­ni­ma­jo Ar­se­nal, Li­ver­pool, PSG. Nje­go­va mi­ni­mal­na od­ku­pna kla­vzu­la naj bi zna­ša­la 100 mi­li­jo­nov evrov. Ško­fje­lo­čan je pri­šel do evrop­ske no­go­me­tne lo­vo­ri­ke kot dru­gi Slo­ve­nec, po­tem ko je nek­da­nji se­lek­tor Sreč­ko Ka­ta­nec le­ta 1990 v dre­su Sam­pdo­rie sla­vil fi­nal­no zma­go pro­ti An­der­le­ch­tu v ta­kra­tnem po­ka­lu po­kal­nih zma­go­val­cev. V sre­do zve­čer Obla­ku ni bi­lo tre­ba po­ka­za­ti vse­ga svo­je­ga raz­ko­šne­ga zna­nja. Ude­le­že­nec li­ge pr­va­kov, iz ka­te­re se je po­zi­mi s tre­tje­ga me­sta v sku­pi­ni C pre­se­lil v niž­je ran­gi­ra­no tek­mo­va­nje, je upra­vi­čil vlo­go fa­vo­ri­ta pro­ti mo­štvu, ki se je do fi­na­la pre­bi­lo iz tre­tje­ga kro­ga kva­li­fi­ka­cij za sku­pin­ski del evrop­ske li­ge. V za­dnjem pred­kro­gu je Mar­se­il­le iz­lo­čil Dom­ža­le. V lju­bljan­skih Sto­ži­cah je bi­lo 1:1, ob Sre­do­zem­skem mor­ju pa 3:0.

O mo­re­bi­tnem pre­sto­pu - ta je tu­di naj­bolj za­ni­mal no­vi­nar­je - Jan Oblak po fi­nal­ni zma­gi ne raz- mi­šlja: "Lju­dje go­vo­ri­jo, ustvar­ja­jo si mne­nje, jaz pa svo­je pri­ho­dno­sti ne po­znam, po­god­bo imam pod­pi­sa­no. Še ve­dno sem tu­kaj in ne raz- mi­šljam o dru­gih stva­reh kot o ne­de­lji, ko po­tre­bu­je­mo toč­ko, da si za­go­to­vi­mo konč­no dru­go me­sto v pr­ven­stvu. Po­memb­no je, da smo osvo­ji­li to lo­vo­ri­ko, zgo­di­lo se je po dol­gem ča­su, ve­se­li smo." Slo­ve­nec bo po­ju­tri­šnjem bra­nil Atle­ti­co­va vra­ta pro­ti Ei­bar­ju

V ma­drid­skem klu­bu bi ga ra­di za­dr­ža­li tu­di z viš­ji­mi zah­te­va­mi. "Sku­ša­li bo­mo zvi­ša­ti Obla­ko­vo od­ku­pno kla­vzu­lo, v pr­vi vr­sti pa mu mo­ra­mo za­u­pa­ti. Ve­mo, da ho­če osta­ti, in tu­di mi si že­li­mo, da osta­ne pri nas," je iz­vr­šni di­rek­tor klu­ba Mi­gu­el An­gel Gil raz­kril na­me­ro klu­ba.

Od­lo­či­tev ni bi­la tež­ka, je de­jal pred­se­dnik po­seb­ne sku­pi­ne, ki je iz­bra­la naj­bolj­še­ga igral­ca tek­me, Tho­mas Scha­ff. "Ne sa­mo, da je po­ka­zal iz­je­mno te­le­sno pri­pra­vlje­nost, ko je do­se­gel oba za­det­ka, po­ka­zal je tu­di ogro­mno me­ro ka­ko­vo­sti z žo­go v no­gah in tu­di ogro­mno de­la brez žo­ge," je po­hva­lil Gri­ezman­na. Tu­di mož, ki je prak­tič­no od­lo­čil sre­ča­nje, ni ho­tel go­vo­ri­ti o pre­sto­pu, o se­li­tvi v Bar­ce­lo­no, o ka­te­ri se ve­li­ko go­vo­ri in pi­še. "Zdaj ni pra­vi tre­nu­tek za po­go­vo­re o mo­ji pri­ho­dno­sti. Uži­va­ti mo­ram v na­slo­vu in sla­vi­ti z na­vi­ja­či. Si­me­o­ne me je ve­li­ko na­u­čil, na­re­dil me je bolj­še­ga, po nje­go­vi za­slu­gi sem pri­šel med top tri igral­ce na sve­tu, z njim sem na­pre­do­val z vsa­ko tek­mo," je An­toi­ne Gri­ezmann po­la­skal tre­ner­ju Di­e­gu Si­me­o­ne­ju, ki je sre­ča­nje ta­ko kot na dru­gi tek­mi pol­fi­na­la pro­ti Ar­se­na­lu spre­mljal s tri­bu­ne. "Fan­ta­sti­čen fi­na­le. Zdaj bom uži­val po svo­ji za­dnji tek­mi za Atle­ti­co, ko­nec se bli­ža, vem, da bo tež­ko," se je lo­vo­ri­ke ve­se­lil tu­di Fer­nan­do Tor­res, ki bo ka­ri­e­ro na­da­lje­val v se­ver­no­a­me­ri­ški li­gi MLS.

Ru­di Gar­cia je v za­če­tno enaj­ste­ri­co uvr­stil po po­škod­bi ne pov­sem pri­pra­vlje­ne­ga ka­pe­ta­na, za­ra­di če­sar je Di­mi­tri Pa­yet po pol ure igre oble­žal na tleh. "Od­lo­čil sem se, da zač­ne, ker je eden na­ših naj­bolj­ših igral­cev. Če­prav je bil na­čet, je pri­pra­vil pri­lo­žnost Ve­le­ru Ger­ma­inu. Na ta­kšnih tek­mah je pač tre­ba tve­ga­ti," je svo­jo od­lo­či­tev upra­vi­čil tre­ner Mar­se­il­la.

mi­nu­tah slo­ven­ski as ob še­stih zgre­še­nih me­tih ni do­se­gel ni­ti toč­ke, tri­je sko­ki in tri po­da­je pa so bi­li pre­ma­lo, da bi Re­al Fe­ner­bah­če­ju v Ca­ri­gra­du pre­pre­čil pot do na­slo­va. Šti­ri me­se­ce ka­sne­je je si­cer Don­čić v is­ti dvo­ra­ni Si­nan Er­dem dvi­gnil po­kal evrop­skih pr­va­kov, in to prav po zma­gi pro­ti Sr­bom, je pa res, da je Ka­li­nić ta dvo­boj po­ško­do­van spre­mljal s tri­bu­ne.

Le­tos se ri­va­la pred fi­na­lom ne mo­re­ta sre­ča­ti, saj Fe­ner­bah­če da­nes v pr­vem pol­fi­na­lu ob 18. uri pri­ča­ku­je Žal­gi­ris z Be­nom Udri­hom, Re­al Ma­drid pa se bo ob 21. uri uda­ril z mo­sko­vskim CSKA-jem. A kot pra­vi Don­čić, se je iz lan­ske iz­ku­šnje ne­kaj na­u­čil: "Na za­dnjem za­ključ­nem tur­nir­ju sem do­bil lek­ci­jo. Vsi smo jo. A že med po­le­tjem, mi­slim, da sem ze­lo na­pre­do­val." Do­volj, da bo Re­al šel do kon­ca? "To bi bi­lo ču­do­vi­to. Pri­pra­vlje­ni smo zma­ga­ti. Kot ve­mo, je tek­mo­va­nje iz­re­dno zah­tev­no. A vsi v klu­bu smo se iz­je­mno iz­ka­za­li. Za na­mi je vr­hun­ska se­zo­na."

Sam se za­ve­da, da bo nje­go­ve pred­sta­ve spre­mljal cel svet. Če jih slu­čaj­no še ni do­slej, pa zdaj tu­di Ame­ri­ča­ne za­ni­ma, kdo je ta mla­de­nič, ki bi lah­ko po Ita­li­ja­nu An­drei Bar­gna­ni­ju (2006) po­stal še­le dru­gi Evro­pe­jec, ki bi ga ka­kšno NBA-mo­štvo na na­bo­ru iz­bra­lo kot pr­ve­ga. Je to zanj pri­tisk? "Ne, ko si na igri­šču, si že­liš pred­vsem uži­va­ti. Bi­ti tu je ne­kaj po­seb­ne­ga, saj veš, da si v tej se­zo­ni že opra­vil ne­kaj ve­li­ke­ga," za­klju­či.

Fo­to: REUTERS

Ve­li­ki tre­nu­tek ma­le Slo­ve­ni­je - Jan Oblak pre­je­ma če­stit­ke pred­se­dni­ka Ue­fe, ro­ja­ka Ale­ksan­dra Če­fe­ri­na.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.