Pro­ti Olim­pi­ji šte­je le odlič­nost

Dar­ko Mi­la­nič je pre­pri­čan, da bo­do no­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra na naj­po­memb­nej­šem der­bi­ju se­zo­ne ui­gra­na in zma­ge želj­na eno­ta

Vecer - - ŠPORT -

Tre­ner vi­jo­li­ča­stih se bo na spo­pad z mo­štvom Igor­ja Bi­šća­na pri­pra­vil kot na vsa­ke­ga dru­ge­ga na­spro­tni­ka.

Zanj to ne bo obi­čaj­ni ve­čer. V raz­pro­da­nem Ljud­skem vr­tu bo imel Ra­čan na tek­mi naj­ve­čjih slo­ven­skih klu­bov še na­vi­ja­ča več. Nje­go­va iz­bran­ka Va­ne­sa bo na­vi­ja­la za dva. "Z že­no pri­ča­ku­je­va dru­ge­ga otro­ka, rok ima no­vem­bra, v na­ši dru­ži­ni bo na­vi­jač Ma­ri­bo­ra več," je vče­raj ozna­nil Mar­tin Mi­lec, boč­ni bra­ni­lec Ma­ri­bo­ra.

No, ob­ra­ču­ni z no­go­me­ta­ši Olim­pi­je za Šta­jer­ce ni­so ni­ko­li obi­čaj­ni. "Der­bi je že sam po se­bi po­se­ben, zdaj je na­boj še do­da­ten. To je tek­ma iz­je­mne­ga po­me­na za na­slov pr­va­ka. Pri­pra­vlje­ni smo. Ver­ja­mem, da se bo­mo pred­sta­vi­li v po­zi­tiv­ni lu­či," do tek­me le­ta od­šte­va 26-le­tnik. Po za­dnjem der­bi­ju v Sto­ži­cah (1:1) je ugo­to­vil, da je nje­go­vi eki­pi manj­ka­lo sa­mo­za­ve­sti, do­ber me­sec in pol dni ka­sne­je je sta­nje pov­sem dru­gač­no. "Su­per je. Nor­mal­no, k te­mu so bo­tro­va­le zma­ge in do­bri re­zul­ta­ti. Iz­vle­kli smo se iz kri­ze, kar nam je uspe­lo z mo­štve­nim du­hom, po­zi­ti­vo, ki vla­da v eki­pi," je opi­sal re­pre­zen­tant Slo­ve­ni­je.

Kljub ogro­mni na­gra­di, ki jo lah­ko pri­ne­se to­kra­tni ob­ra­čun več­nih ri­va­lov, Mi­lec ne ču­ti do­da­tne­ga pri­ti­ska. "Ni ner­vo­ze v sla­čil­ni­ci. Ve­se­li smo od­zi­va vi­ol, ki so nam v majh­ni kri­zi, ko re­zul­ta­ti ni­so bi­li ta­kšni, kot mo­ra­jo bi­ti, sta­le ob stra­ni. Pri­dru­ži­li so se še dru­gi na­vi­ja­či," pra­vi Mi­lec. Ju­tri ob 20.30, ko bo Da­mir Sko­mi­na ozna­nil za­če­tek tek­me, bo s tri­bun gr­me­lo. Kaj pa prej? "Po­na­va­di se gle­dal­ci po­ča­si zbi­ra­jo, na ogre­va­nju ver­je­tno še ne bo vzduš­ja, ki si ga vča­sih tu­di že­li­mo. Se pa ener­gi­ja ču­ti že cel te­den."

Apri­la je za­ra­di po­škod­be iz­pu­stil šti­ri tek­me v pr­vi li­gi, zdaj je pri­pra­vljen za naj­ve­čje pod­vi­ge. "Fi­zič­no sem na do­volj do­bri rav­ni, da sprin­tam vseh 90 mi­nut. Ne vi­dim igral­ca, ki te­ga ne bi zmo­gel ob pod­po­ri pol­ne­ga Ljud­ske­ga vr­ta. Tu­di če ne bi opra­vil ni­ti dne­va pri­prav, bi te to vzduš­je no­si­lo." Spe­ci­a­list za na­tanč­ne pre­dlož­ke ne bi imel nič pro­ti, če bi v ka­zen­ski pro­stor po­slal le eno žo­go, ki bi kon­ča­la v mre­ži, a oseb­ne sta­ti­sti­ke ne po­sta­vlja v ospred­je. "Gol lah­ko da tu­di fi­zi­o­te­ra­pevt, le da mi zma­ga­mo," je sli­ko­vi­to opi­sal nek­da­nji član Stan­dar­da iz Li­e­gea. (mark)

Fo­to: Igor NAPAST

Mar­tin Mi­lec je ve­sel od­zi­va vi­ol: "Tu­di v kri­zi so nam sta­le ob stra­ni."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.