Ma­šče­val­ci: Brez­mej­na voj­na

Vecer - - NAPOVEDNIK - Glas­ba Za otro­ke Dru­go PIHALNI OR­KE­STER GOR­NJA RADGONA Ja­ka Bab­nik, Mi­ha Col­ner TOP LOKACIJA PANDORINA SKRINJICA 2018: RAZKROJ/RA­ZVOJ INFORMACIJE IN PRO­DA­JA VSTOPNIC:

Na ve­li­ka pla­tna nam pri­na­ša konč­ni, naj­smr­to­no­snej­ši ob­ra­čun vseh ča­sov. Ma­šče­val­ci in nji­ho­vi za­ve­zni­ki su­per­ju­na­ki mo­ra­jo bi­ti pri­pra­vlje­ni žr­tvo­va­ti vse, da bi lah­ko pre­ma­ga­li mo­goč­ne­ga Tha­no­sa, pre­den ta s svo­jim ru­še­njem in uni­če­njem po­kon­ča ce­lo­tno ve­so­lje. BABICA, 18.00

DEADPOOL 2,

16.30, 19.00, 19.45, 21.00, 21.30, 22.15

LBJ,

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 3D, 18.15, 21.15

NEVESTA,

20.50, 22.20 PE­TER ZAJEC, sin­hro­ni­zi­ra­no, POLDI - PUSTOLOVŠČINA POGUMNEGA PTIČKA, sin­hro­ni­zi­ra­no, 16.40

RE­SNI­CA ALI IZ­ZIV, TRI SEKUNDE, V ča­su, ko so še ogro­mni ma­mu­ti in dru­ga bi­tja iz pra­dav­ni­ne po­se­lje­va­la ze­mljo, po­sku­ša jam­ski člo­vek Dol­gi sku­paj s svo­jim pri­ja­te­ljem div­jim pra­ši­čem Puj­som svo­je ple­me pre­pri­ča­ti, da se zo­per­sta­vi­jo pov­sem no­ve­mu na­spro­tni­ku - no­vi sto­pnji evo­lu­ci­je, lju­dem iz bro­na­ste do­be, ki svo­jo su­pe­ri­or­nost vsa­ko­mur mo­li­jo pod nos. Ven­dar ne več dol­go!

DEADPOOL 2, 15.30, 16.20, 17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 22.35

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 18.30, 20.30, 22.30

MOJ LAŽNI MOŽ,

18.10, 20.20, 22.40 PE­TER ZAJEC, sin­hro­ni­zi­ra­no,

17.40 15.50 18.40 17.10 16.30 18.50 21.20

CELJE

DEADPOOL 2, 15.30, 16.20, 17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 22.35

MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 18.30, 20.30, 22.30

MOJ LAŽNI MOŽ,

18.10, 20.20, 22.40 PE­TER ZAJEC, sin­hro­ni­zi­ra­no, LBJ, 16.30 18.50 21.20 21.00

MURSKA SOBOTA

DEADPOOL 2, 17.40, 20.00, 21.10, 22.15 MA­ŠČE­VAL­CI: BREZ­MEJ­NA VOJ­NA, 3D, 18.00

RE­SNI­CA ALI IZ­ZIV, 17.00 SLG CELJE

* Ne­boj­ša Pop Ta­sić: Po mo­ti­vih ro­ma­na Ale­ksan­dra Ser­ge­je­vi­ča Pu­ški­na Je­v­ge­nij Onje­gin. za abo­nma Pe­tek ve­čer­ni in izven.

* Ne­boj­ša Pop Ta­sić: Po mo­ti­vih ro­ma­na Ale­ksan­dra Ser­ge­je­vi­ča Pu­ški­na Je­v­ge­nij Onje­gin. Sobota, 19. 5., ob 19.30 za abo­nma Sobota po­pol­dan­ski in izven. E-na­slov: taj­ni­stvo@slg-ce.si, tel. 00 386 3 426 42 00 ali 00 386 3 426 42 08, ME­STNO GLE­DA­LI­ŠČE PTUJ

* Jav­ni sklad RS za kul­tur­ne de­jav­no­sti, OI Ptuj:

za izven (ter­mi­ne spre­mljaj­te na www.mgp.si). * Mi­lan Gr­gić:

Pro­duk­ci­ja MGP. abo­nma Pre­mi­e­ra in izven v graj­ski dvo­ra­ni dvor­ca Tur­ni­šče pri Ptu­ju. * Mi­lan Gr­gić: Pro­duk­ci­ja MGP.

za abo­nma Izven in izven v graj­ski dvo­ra­ni dvor­ca Tur­ni­šče pri Ptu­ju. Vsto­pni­ce lah­ko re­zer­vi­ra­te ali ku­pi­te vsak de­lav­nik od 9. do 13. ure, ob sre­dah do 17. ure, v pi­sar­ni MGP, Slo­ven­ski trg 13. E-na­slov: taj­ni­stvo@mgp.si, tel. 00 386 2 749 32 50, faks 00 386 2 749 32 51; JSKD, OI MA­RI­BOR, IN ZKD MA­RI­BOR

* Ljud­sko iz­ro­či­lo pri nas: Ob­moč­no sre­ča­nje od­ra­slih fol­klor­nih sku­pin Ma­ri­bo­ra.

v dvo­ra­ni Uni­on.

* v Do­mu kul­tu­re.

* Na­stop pev­skih sku­pin iz Rač: v ki­nod­vo­ra­ni na gra­du. * Med­ge­ne­ra­cij­ska ustvar­jal­ni­ca: v UGM. Ude­lež­ba je brez­plač­na. Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00. HI­ŠA STARE TRTE TIC MA­RI­BOR E: sta­ra-tr­ta@ma­ri­bor.si, vo­de­nje v slo­ven­skem in an­gle­škem je­zi­ku.

Ce­na vo­de­ne­ga ogle­da: 3 evri na ose­bo. iz­pred TIC Ma­ri­bor. * pred­sta­vi­tev ra­zvo­ja če­be­lar­stva pri nas, po­ku­šnja me­de­nih do­brot, če­be­lar­ska raz­sta­va, otro­ške de­lav­ni­ce. Pe­tek, na Tr­gu Le­o­na Štu­klja.

TIC Ma­ri­bor, tel. 02 234 66 11, tic@ma­ri­bor.si, www.fa­ce­bo­ok.com/Vi­si­tMa­ri­bor.

UGM

* Med­na­ro­dni mu­zej­ski dan v UGM, pe­tek, 18. 5., od 10.00. do 18.00 v UGM. Vsto­pni­ne ni.

ob 11.00 v UGM. Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00. Trg Le­o­na Štu­klja 2: od­pr­to od po­ne­delj­ka do pet­ka od 11.00 do 18.00, v so­bo­to od 11.00 do 13.00.

UKM V sklo­pu ci­kla Za­se­da­nja s knji­ga­mi se bo z zgo­do­vi­nar­jem, znan­stve­ni­kom, raz­i­sko­val­cem, pe­sni­kom, pi­sa­te­ljem in po­po­tni­kom Dra­gan Po­toč­ni­kom po­go­var­ja­la ure­dni­ca Mi­le­na Pi­vec. - NEUSCHLOSS WUNDSCHUH

- raz­lič­ni raz­sta­vljav­ci in ani­ma­cij­ski pro­gram. Več o na www.gar­ten­lust.eu, UGM

* Raz­sta­va del Na­ta­li­je Še­ru­ga Go­lob

v LGM.

* Raz­sta­va *

Tr­go­vi­ni.

* Iz­bra­la Vla­sta Zor­ko,

UGM.

* Od­pr­tje raz­sta­ve Pa­ral­lel -

v UGM Stu­diu. Stros­sma­yer­je­va 6: od­pr­to od tor­ka do ne­de­lje od 10.00 do 18.00. Trg Le­o­na Štu­klja 2: od­pr­to od po­ne­delj­ka do pet­ka od 11.00 do 18.00, v so­bo­to od 11.00 do 13.00.

Vo­ja­šni­ški trg 2 a. Raz­sta­vo si bo mo­go­če ogle­da­ti v LGM vsak dan od po­ne­delj­ka do pet­ka od 10.00 do 13.00, v če­tr­tek tu­di od 15.00 do 18.00, v so­bo­to od 9.00 do 11.00 in eno uro pred vsa­ko pred­sta­vo.

UKM

v UGM. Raz­sta­vo so pri­pra­vi­li Uni­ver­zi­te­tna knji­žni­ca Ma­ri­bor, Po­kra­jin­ski ar­hiv Ma­ri­bor, Ume­tni­ški ka­bi­net Pri­mo­ža Pre­mzla in Dra­vske elek­trar­ne Ma­ri­bor, av­tor­ji so dr. Vla­sta Stav­bar, mag. Ni­na Go­stenč­nik in Pri­mož Pre­mzl. Raz­sta­va nem­ške­ga sli­kar­ja, či­gar in­ti­mne li­kov­ne iz­po­ve­di, raz­mi­šlja­nja o ča­su, člo­ve­ški ne­u­mno­sti in pro­pa­da­nju odli­ku­je­ta ostri­na Pro­me­na­dni kon­cert Fra­nek Ra­do­lič OD­PR­TJE FOTOGRAFSKE RAZ­STA­VE Raz­sta­vi­šče Ve­trinj­ski, Ve­trinj­ski dvor Od­pr­to vsak de­lav­nik od 10.00 do 17.00, v so­bo­to od 9.00 do 12.00 ter uro pred vsa­ko pri­re­di­tvi­jo. uro pred vsa­ko pri­re­di­tvi­jo.

Tel.: (02) 229 40 11, 229 40 50, mo­bil­ni: 031 479 000, 040 744 122 Me­dij­ski po­kro­vi­te­lji:

To­rek-pe­tek: od 9.00 do 13.00 in od 13.30 do 17.00, sobota: od 13.00 do 17.00.

MMC KIBLA

* Raz­sta­va

ki so štu­di­ra­li pod nje­nim men­tor­stvom na Aka­de­mi­ji za li­kov­no ume­tnost in obli­ko­va­nje (UL ALUO) v Lju­blja­ni.

v Kibla Por­ta­lu.

* Na­me: v KiBe­li. Uli­ca kne­za Ko­clja 9.

Uli­ca kne­za Ko­clja 12, po­ne­de­ljek-pe­tek: od 9.00 do 22.00, sobota: od 16.00 do 22.00. Val­va­sor­je­va 40, to­rek-sobota: od 15.00 do 19.00.

Glav­ni trg 14, to­rek-pe­tek: od 10.00 do 13.00 in od 17.00 do 19.00, sobota: od 10.00 do 13.00.

JSKD, OI Ma­ri­bor, in ZKD Ma­ri­bor

* Raz­sta­va li­kov­nih sek­cij KD Stu­den­ci: v raz­sta­vi­šču RRRu­dolf, Vo­ja­šni­ška 12.

CENTRALNA PO­STA­JA

* Raz­sta­va za­ključ­ne­ga le­tni­ka Sre­dnje šo­le za obli­ko­va­nje Ma­ri­bor, GE­NE­RA­CI­JE::

Ko­ro­ška ce­sta 5.

– za IZVEN Bert Dockx, el. ki­ta­re; Fred Lyenn, el. bas, kla­vi­a­tu­re; Ste­ven Cas­si­ers, bob­ni, tol­ka­la Ple­sna pred­sta­va na dro­go­vih – za IZVEN Pan­do­ra – Art of Po­le Cen­ter ple­sa, Tkal­ski pre­hod 7, od po­ne­delj­ka do pet­ka, 10.00–12.00

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.