V So­bo­to pri­na­ša

Vecer - - SPOROČILA -

Epi­de­mi­ja ebo­le se je v De­mo­kra­tič­ni re­pu­bli­ki Kon­go s po­de­že­lja raz­ši­ri­la tu­di v me­sta. Mi­ni­ster za zdrav­je Oly Ilun­ga Ka­len­ga je po­tr­dil, da so to bo­le­zen, ki je smr­tna tu­di do 60-od­sto­tno, za­be­le­ži­li v mi­li­jon­skem me­stu Mban­da­ki, ki le­ži 130 ki­lo­me­trov proč od ob­mo­čja, kjer so v za­čet­ku ma­ja re­gi­stri­ra­li pr­ve obo­le­le. Do­slej se je v DR Kon­gu oku­ži­lo 42 lju­di, 23 jih je že umr­lo. Je pa v dr­ža­vo že pri­spe­la po­šilj­ka (na po­snet­ku) več kot 4000 doz ek­s­pe­ri­men­tal­ne­ga ce­pi­va pro­ti ebo­li. Po­tr­je­ne­ga ce­pi­va pro­ti tej bo­le­zni še ni, a se je pro­to­tip ka­nad­ske far­ma­cevt­ske druž­be Merck iz­ka­zal za do­kaj uspe­šne­ga. Ebo­la je pr­vič iz­bruh­ni­la le­ta 1976 prav v DR Kon­go, ki se je te­daj ime­no­va­la Zai­re, in si­cer v do­li­ni re­ke Ebo­la, po ka­te­ri so vi­rus po­i­me­no­va­li.

Fer­di­nand Sa­u­er­bruch nem­ški ki­rurg

Smrt je ve­li­ka go­spo­da­ri­ca na­še­ga sve­ta in ima med lju­dmi ve­li­ko po­moč­ni­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.