Mi­ha Lob­nik, za­go­vor­nik ena­kih mo­žno­sti:

Le­ge­bi­tra, ki pra­znu­je 20-le­tni­co de­lo­va­nja, je v Lju­blja­ni mla­dim LGTB-ose­bam po­nu­di­la pro­stor, kjer se bo­do po­ču­ti­le spre­je­te

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ška Mli­na­rič

"Če je bil v pre­te­klih le­tih na­re­jen iz­je­men na­pre­dek na za­ko­no­daj­nem po­dro­čju, so da­nes iz­ziv sti­ske lju­di v manj­ših kra­jih, mla­di in na­si­lje v šo­lah za­ra­di dru­gač­ne spol­ne usmer­je­no­sti."

Ob med­na­ro­dnem dne­vu bo­ja pro­ti ho­mo­fo­bi­ji, bi­fo­bi­ji in trans­fo­bi­ji so v ne­vla­dni or­ga­ni­za­ci­ji Dru­štva in­for­ma­cij­ski cen­ter Le­ge­bi­tra v Lju­blja­ni od­pr­li pre­no­vlje­ne pro­sto­re Mla­din­ske­ga cen­tra Le­ge­bi­tra. To je pr­vi mla­din­ski cen­ter, ki je na­me­njen mla­dim lez­bij­kam, ge­jem, bi­se­ksu­al­cem in trans­se­ksu­al­cem (LGBT). De­lo­va­ti je za­čel ja­nu­ar­ja, a so pro­sto­re, kjer se lah­ko vsa­ko­dnev­no ob raz­lič­nih de­jav­no­stih zbi­ra­jo mla­di, z do­na­ci­ja­mi in pro­sto­volj­nim de­lom ob­no­vi­li.

"To je pro­stor, kjer te ne so­di­jo, am­pak te spre­je­ma­jo ta­kšne­ga, kot si," je ob slo­ve­snem od­pr­tju po­ve­dal vod­ja Mla­din­ske­ga cen­tra Le­ge­bi­tra Mi­tja Bla­žič. Za­to so in bo­do tu­di v pri­ho­dnje ta "var­ni pro­stor" so­o­bli­ko­va­le mla­de LGBT-ose- be brez stra­hov. "Mla­din­ski cen­ter mla­dim omo­go­ča kva­li­te­tno pre­ži­vlja­nje ča­sa, v njem se lah­ko ude­le­ži­jo šte­vil­nih ak­tiv­no­sti in tu­di treh krož­kov: krož­ka prak­tič­ne fi­lo­zo­fi­je, ak­ti­vi­stič­ne­ga in no­vi­nar­ske­ga krož­ka," je do­da­la pred­se­dni­ca Le­ge­bi­tre La­na Go­bec.

Po­bu­dnik in eden od so­u­sta­no­vi­te­ljev Le­ge­bi­tre, da­nes pa za­go­vor­nik ena­kih mo­žno­sti, Mi­ha Lob­nik, ki se je prav ta­ko ude­le­žil otvo­ri­tve pre­no­vlje­ne­ga cen­tra, je de­jal, da si pred dvaj­se­ti­mi le­ti, ko so usta­na­vlja­li pro­stor, v ka­te­rem bo ra­zno­li­kost do­bro­do­šla, ni­so pred­sta­vlja­li, ka­kšen ra­zvoj ča­ka Slo­ve­ni­jo na po­dro­čju pri­za­de­va­nja za pra­vi­ce LGBT- oseb. "Le­po se je ozre­ti na pre­ho­je­no pot, saj vi­diš, da se da­nes tu ro­je­va­jo no­vi pro­sto­ri, pred­vsem pa so pri­so­tni mla­di z vi­zi­jo, ki se­je­jo se­me od­pr­te, vklju­ču­jo­če druž­be. To se mi zdi naj­lep- še spo­ro­či­lo da­na­šnje­ga dne," je de­jal Lob­nik in na vpra­ša­nje, ka­ko moč­no je pri­so­tna ho­mo­fo­bi­ja na Slo­ven­skem, od­vr­nil, da pro­blem ho­mo­fo­bi­je osta­ja eden od iz­zi­vov, s ka­te­ri­mi se slo­ven­ska druž­ba še ve­dno ni so­o­či­la v za­do­stni me­ri. "Če je bil v pre­te­klih le­tih na­re­jen iz­je­men na­pre­dek na za­ko­no­daj­nem po­dro­čju, so da­nes iz­ziv sti­ske lju­di v manj­ših kra­jih, mla­di in na­si­lje v šo­lah za­ra­di dru­gač­ne spol­ne usmer­je­no­sti," je de­jal.

Mla­din­ski cen­ter Le­ge­bi­tra je eden od dva­naj­stih mla­din­skih cen­trov pod okri­ljem lju­bljan­ske ob­či­ne.

"To je pro­stor, kjer te ne so­di­jo, am­pak te spre­je­ma­jo ta­kšne­ga, kot si"

Fo­to: Bo­jan VELIKONJA

Ob od­pr­tju pre­no­vlje­ne­ga mla­din­ske­ga cen­tra Le­ge­bi­tra so v tor­to za­re­za­li vod­ja MC Le­ge­bi­tra Mi­tja Bla­žič, di­rek­to­ri­ca ura­da za mla­di­no MOL Ka­ta­ri­na Go­renc in pred­se­dni­ca Le­ge­bi­tre La­na Go­bec.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.