Pla­ni­ci ven­dar­le no­r­dij­sko SP 2023

De­le­ga­ti Fi­sa so od­lo­či­li: sve­tov­no pr­ven­stvo le­ta 2023 v no­r­dij­skih di­sci­pli­nah bo v Slo­ve­ni­ji

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­jan Ba­u­man

Nor­dij­ski cen­ter Pla­ni­ca je bil v če­tr­tem po­sku­su kan­di­di­ra­nja za or­ga­ni­za­ci­jo sve­tov­ne­ga pr­ven­stva uspe­šen! Ta­ko se bo­do ska­kal­ci, te­ka­či in kom­bi­na­tor­ci le­ta 2023 na naj­viš­jem ni­vo­ju me­ri­li v do­li­ni pod Pon­ca­mi. Vče­raj so to od­lo­či­li de­le­ga­ti na 51. kon­gre­su Fi­sa, ki ga to­krat go­sti­jo v gr­škem le­to­vi­šču Co­sta Na­va­ri­nu na Pe­lo­po­ne­zu. Od­lo­či­tev v bor­bi s pro­ti­kan­di­da­tom, nor­ve­škim Tron­dhei­mom, je bi­la te­sna. Po pr­vih ve­steh naj bi bi­lo de­vet od 18 de­le­ga­tov, ki so ime­li pra­vi­co gla­so­va­nja, svo­je sim­pa­ti­je de­li­lo s Pla­ni­co, kar je bi­lo do­volj za po­tr­di­tev kan­di­da­tu­re.

Re­al­nost od­lo­či­tve je vče­raj iz­po­sta­vil vod­ja no­r­dij­ske­ga cen­tra Ju­re Žer­jav: "Naš cen­ter je zgra­jen do te me­re, da bi lah­ko sve­tov­no pr­ven­stvo or­ga­ni­zi­ra­li že se­daj. V na­sle­dnjih le­tih nas ča­ka pred­vsem ure­ja­nje de­taj­lov, med ka­te­ri­mi je za­sne­že­va­nje te­ka­ških prog."

Ni skriv­nost, da je bi­la to­kra­tna uspe­šna kan­di­da­tu­ra od­vi­sna od bo­ga­te ska­kal­ne zgo­do­vi­ne v Pla­ni­ci. De­cem­bra 2015 so tam kon­ča­li pre­no­vo vseh ska­kal­nic in spre­mlje­val­nih objek­tov, po ka­te­ri so se uvr­sti­li med naj­so­dob­nej­še ska­kal­ne cen­tre v Evro­pi. Pre­no­va No­r­dij­ske­ga cen­tra Pla­ni­ca je sta­la oko­li 50 mi­li­jo­nov evrov, ve­či­no de­nar­ja so do­bi­li iz evrop­skih ra­zvoj­nih skla­dov. Ta pri­za­de­va­nja je v ob­ja­vi uspe­šne kan­di­da­tu­re vče­raj iz­po­sta­vil tu­di Gi­an-Fran­co Ka­sper, pred­se­dnik Fi­sa: "Pla­ni­ca se je od­lo­či­la za ve­li­ko in­ve­sti­ci­jo v ka­pa­ci­te­te in se­daj ima mor­da naj­bolj­še to­vr­stne zmo­glji­vo­sti na sve­tu. Špor­tni­ki bo­do ta­ko tam ime­li pri­lo­žnost po­ka­za­ti ves svoj po­ten­ci­al, med­tem ko bo­do stra­stni slo­ven­ski na­vi­ja­či pri­pra­vi­li fan­ta­stič­no at­mos­fe­ro."

Pred­se­dnik Fi­sa je v svo­jem na­go­vo­ru ob do­de­li­tvi sve­tov­ne­ga pr­ven­stva iz­po­sta­vil pred­no­sti Pla­ni­ce pred nor­ve­škim pro­ti­kan­di­da­tom Tron­dhei­mom. Pre­cej bolj skro­mni so pla­ni­ški or­ga­ni­za­tor­ji v or­ga­ni­zi­ra­nju te­kov na smu­čeh. V dr­ža­vi so to­vr­stne tek­me dol­go pri­pra­vlja­li na Ro­gli, še­le pred tre­mi le­ti so pri­zo­ri­šče pre­se­li­li v Pla­ni­co, kjer se­daj v dru­gi po­lo­vi­ci de­cem­bra or­ga­ni­zi­ra­jo te­ka­ške tek­me naj­viš­je­ga ni­vo­ja. Te­ka­ške tek­me so osre­dnje do­ga­ja­nje na no­r­dij­skem sve­tov­nem pr­ven­stvu, naj­več di­sci­plin je v tej pa­no­gi, kjer so bi­li kon­ku­ren­ti Slo­ven­cev (nor­ve­ški Tron­dheim) pre­cej moč­nej­ši. Na slo­ven­sko ve­se­lje - ne do­volj.

Vče­raj sta or­ga­ni­za­ci­jo smu­čar­skih po­le­tov v le­tu 2022 in sve­tov­ne­ga de­skar­ske­ga pr­ven­stva le­ta 2023 do­bi­la Vi­ker­sund in Ba­ku­ri­a­ni, ki sta bi­la edi­na kan­di­da­ta. De­le­ga­ti so med kan­di­da­to­ma za or­ga­ni­za­ci­jo sve­tov­ne­ga pr­ven­stva v alp­skem smu­ča­nju le­ta 2023 pred Sa­al­bach po­sta­vi­li Co­ur­che­vel. Da­nes se bo le­tna skup­šči­na Fi­sa kon­ča­la s po­de­li­tvi­jo man­da­ta no­ve­mu pred­se­dni­ku. Edi­ni kan­di­dat je do­se­da­nji pred­se­dnik, Švi­car Gi­an-Fran­co Ka­sper. Za me­sto pod­pred­se­dni­ka se zno­va po­te­gu­je tu­di Ja­nez Ko­ci­jan­čič, ki je v pred­sed­stvu Fi­sa vse od le­ta 1981.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Mno­žič­ni obisk Pla­ni­ce in uspe­hi slo­ven­skih ska­kal­cev so bi­li adu­ti, ki so vče­raj pre­vla­da­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.