Đorđe Ba­la­še­vić: "Moj dom je Ma­ri­bor"

Upra­va Sij mi­ri za­o­stre­ne raz­me­re: z zbo­ri de­lav­cev pre­hi­te­la sin­di­ka­te, s ka­te­rim se bo še se­sta­la

Vecer - - FRONT PAGE - Pe­tra Lesjak Tušek

De­lav­ci v sku­pi­ni Sij so v pr­vem ni­zu zbo­rov de­lav­cev, v je­klar­ni Sij Me­ta­la Rav­ne, od­loč­no iz­ra­zi­li zah­te­ve za po­vi­ša­nje plač, o ka­te­rih po skli­cih raz­pra­vlja­jo v pro­i­zvo­dnih obra­tih Me­ta­la - vče­raj v je­klar­ni in va­ljar­ni, da­nes pa sta zbo­ra skli­ca­na še v ko­vač­ni­ci in ra­zvo­ju in kon­tro­li Me­ta­la. Hkra­ti je upra­va za da­nes skli­ca­la še zbor v Acro­ni­ju na Je­se­ni­cah. Kot je po­ve­dal pred­se­dnik sin­di­kal­ne kon­fe­ren­ce družb SIJ Rav­ne

Bo­ris Štri­ker, so de­lav­ci že na pr­vem zbo­ru eno­tno iz­ra­zi­li zah­te­ve in v en glas iz­po­sta­vlja­li, da ima­jo "vse­ga do­volj". S tem je po­da­ril, da sin­di­ka­ti pri sta­li­ščih iz­ha­ja­jo ne­po­sre­dno iz zah­tev de­lav­cev in da to­rej ne gre za ak­ci­jo sin­di­ka­ta, ki ne bi iz­ra­ža­la vo­lje de­lav­cev. Z zbo­ri je si­cer sin­di­ka­te pre­hi­te­la upra­va ozi­ro­ma vod­stvo Me­ta­la, saj so jih v sin­di­ka­tu na­čr­to­va­li za ko­nec ma­ja.

Član upra­ve Sij Ti­bor Ši­mon­ka je po­ja­snil, da so za­ra­di spre­memb v upra­vi la­ni in v pr­vem če­tr­tle­tju le­tos ne­ka­te­ri, že sko­raj uskla­je­ni do­go­vo­ri o pre­no­vi ka­dro­vskih sis­te­mov ter na­či­nov na­gra­je­va­nja za­po­sle­nih za­sta­li. "Cilj zbo­rov de­lav­cev je iz pr­ve ro­ke za­go­to­vi­ti toč­ne informacije. Med dru­gim smo po­gle­da­li ča­sov­ni­co in sta­tus pre­no­ve ka­dro­vskih sis­te­mov (eno­tna pod­je­tni­ška ko­lek­tiv­na po­god­ba, nov plač­ni sis­tem, kri­te­ri­ji za kvar­tal­ne na­gra­de in kri­te­ri­ji za na­gra­do za po­slov­no uspe­šnost), ki smo jih za­če­li spo­mla­di 2017, ter opra­vi­li pre­gled plač in na­gra­je­va­nja za­po­sle­nih v pre­te­klem le­tu ter po­ve­da­li, ka­ko na­prej," je de­jal.

Za pri­ho­dnji če­tr­tek je skli­can še se­sta­nek upra­ve Sij s sin­di­ka­ti, na ka­te­rem, po­u­dar­ja Ši­mon­ka, pri­ča­ku­je "kon­struk­ti­ven do­go­vor s sin­di­ka­ti". Ver­ja­me, da bo­do na­šli re­ši­tev in do­da­ja, da zah­te­ve sin­di­ka­tov ra­zu­me­jo pred­vsem kot po­sle­di­co v za­dnjem le­tu ne­ko­li­ko skr­ha­ne­ga di­a­lo­ga med upra­vo in sin­di­ka­ti, ve­za­ne­ga zla­sti na spre­mem­be v upra­vi. Po­u­dar­ja še, da so pov­preč­ne pla­če ta­ko na ko­ro­ški kot go­renj­ski lo­ka­ci­ji nad pov­pre­čjem Slo­ve­ni­je, re­gi­je in pa­no­ge ter da so jih že po­ve­če­va­li kot la­ni tu­di iz­pla­ča­li naj­viš­je na­gra­de za po­slov­no uspe­šnost ( bo­žič­ni­ca) v za­dnjih ne­kaj le­tih, gle­de na uspe­šnost po­slo­va­nja iz­pla­če­va­li kvar­tal­ne na­gra­de in za­po­sle­nim nu­di­li še dru­ge ugo­dno­sti. Tu­di An­drej Gra

di­šnik, di­rek­tor Me­ta­la Rav­ne, je iz­po­sta­vil, da je pla­ča nad­pov­preč­na v pa­no­gi in re­gi­ji ter na­ve­del še na­gra­de in sti­mu­la­ci­je, ki so jih iz­pla­ča­li la­ni. Pov­preč­na me­seč­na pla­ča v Sij Me­ta­lu po za­dnjih po­dat­kih zna­ša 1790 evrov bru­to.

Fo­to: Pe­tra LESJAK TUŠEK

Pro­i­zvo­dnja v Me­ta­lu Rav­ne

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.