Šta­jer­ci za­slu­ži­jo manj

Pov­preč­na pla­ča v Po­drav­ju je bi­la la­ni do­brih 1400 evrov bru­to in sko­raj 150 evrov manj, kot je pov­pre­čje v Slo­ve­ni­ji

Vecer - - FRONT PAGE - Ni­na Am­brož

Po­dra­vsko go­spo­dar­stvo se za­dnja le­ta po­sta­vlja na no­ge, a kljub ugo­dnim ka­zal­ni­kom in spod­bu­dnim tren­dom na šir­šem tr­gu mu te­ga va­la ne uspe do­volj moč­no za­ja­ha­ti. Go­spo­dar­ske druž­be še ve­dno ne do­se­ga­jo pri­hod­kov pred za­čet­kom go­spo­dar­ske kri­ze, na osno­vi po­dat­kov iz le­tnih po­ro­čil pod­je­tij za le­to 2017 ugo­ta­vlja­jo ana­li­ti­ki ma­ri­bor­ske iz­po­sta­ve Aj­pe­sa.

Gle­de na re­zul­ta­te po­slo­va­nja ozi­ro­ma po­slov­ni iz­id so se po­dra- vske druž­be la­ni uvr­sti­le na pe­to me­sto v dr­ža­vi, sa­mo­stoj­ni pod­je­tni­ki pa na dru­go. Naj­bo­lje je šlo pre­de­lo­val­ni de­jav­no­sti, tr­gov­cem in me­ha­ni­kom ter grad­bin­cem, če­prav je za­ni­mi­vo, da se pla­če v teh de­jav­no­stih ni­so bi­stve­no spre­me­ni­le ni­ti ni­so bi­le naj­viš­je. Pov­preč­na pla­ča v Po­drav­ju je bi­la 1432 evrov bru­to na me­sec, v Slo­ve­ni­ji 1581 evrov. Raz­ko­rak med re­gij­skim in na­ci­o­nal­nim pov­pre­čjem pla­če ni pre­se­ne­če­nje in no­vost, se je pa la­ni v pri­mer­ja­vi s pre­dla­ni ta raz­li­ka za ne­kaj evrov po­ve­ča­la.

Oko­li 8200 po­dra­vskih go­spo­dar­skih družb je le­ta 2017 ustva­ri­lo sko­raj 9 mi­li­jard evrov pri­hod­kov, kar je za de­set od­stot­kov več kot le­ta 2016, in sla­bih 340 mi­li­jo­nov evrov ne­to či­ste­ga do­bič­ka ozi­ro­ma ena­ko kot pre­dla­ni. Gle­de na po­slov­ni iz­id (do­bi­ček) so se druž­be uvr­sti­le na pe­to me­sto v dr­ža­vi, naj­bo­lje je šlo pre­de­lo­val­ni de­jav­no­sti, ki pred­sta­vlja po­memb­no po­dro­čje v re­gi­ji, če­prav tam pla­če ni­so bi­le naj­viš­je. Po­zi­tiv­no so po­slo­va­le vse de­jav­no­sti ra­zen dveh. Kme­tij­stvo, lov, goz­dar­stvo, ri­bi­štvo in fi­nanč­ni ter za­va­ro­val­ni­ški po­sli so le­to 2017 za­klju­či­li v rde­čih šte­vil­kah, ka­že ana­li­za Aj­pe­sa na osno­vi le­tni po­ro­čil družb. Ve­sna Zu­pa­nič, An­dre­ja Ter­buc Mun­da in Alen­ka Gr­mek iz ma­ri­bor­ske iz­po­sta­ve Aj­pe­sa so vče­raj pred­sta­vi­le po­slo­va­nje go­spo­dar­skih družb in sa­mo­stoj­nih pod­je­tni­kov ter za­drug v po­dra­vski re­gi­ji, ki za­je­ma 41 ob­čin. "Če­tu­di so na tr­gu že ne­kaj ča­sa ugo­dni go­spo­dar­ski tren­di, Po­drav­je te­ga ne uja­me in ne do­se­ga pri­hod­kov pred iz­bru­hom go­spo­dar­ske kri­ze," je pov­ze­la An­dre­ja Ter­buc Mun­da.

Naj­bolj­še pla­če v ener­ge­ti­ki, naj­slab­še v go­stin­stvu

Druž­be so bi­le učin­ko­vi­tej­še pri do­se­ga­nju ve­čje­ga do­no­sa na ka­pi­tal, so pa manj sred­stev fi­nan­ci­ra­le z la­stni­mi vi­ri. V ste­ča­ju jih je pri­sta­lo 182. Na sku­pne re­zul­ta­te po­slo­va­nja družb v re­gi­ji so od­lo­čil­no vpli­va­le ve­li­ke druž­be, bi­lo jih je 34, in so la­ni iz­ka­za­le ne­ko­li­ko manj ne­to či­ste­ga do­bič­ka kot le­ta 2016. Re­zul­ta­te po­slo­va­nja so moč­no po­slab­ša­le mi­kro druž­be. Po ve­li­ko­sti v Po­drav­ju še ve­dno pre­vla­du­je­jo mi­kro druž­be, ven­dar se je la­ni pri­mer­jal­no s pred­ho­dnim le­tom po­ve­ča­lo šte­vi­lo ma­lih družb.

Go­spo­dar­ske druž­be v Po­drav­ju so za­po­slo­va­le 3207 de­lav­cev več kot le­to prej, sku­pno 65.589 lju­di. Ne­to do­da­na vre­dnost na za­po­sle­ne­ga je bi­la 34.077 evrov, kar je naj­več v za­dnjih pe­tih le­tih, kljub te­mu pa za pov­pre­čjem v Slo­ve­ni­ji. Pov­preč­na pla­ča je bi­la 1432 evrov bru­to na me­sec. To je za 52 evrov več kot le­ta 2016, a pred­sta­vlja pre­cej­šen raz­ko­rak med Po­drav­jem in slo­ven­skim pov­pre­čjem. Šta­jer­ci so za­slu­ži­li sko­raj 150 evrov manj ali za de­se­ti­no manj od pov­preč­ne­ga Slo­ven­ca (1581 evrov). Ob tem je po­memb­no dej­stvo tu­di to, da so za­po­sle­ni v po­dra­vskih druž­bah ustva­ri­li sko­raj tre­tji­no manj pri­hod­kov na za­po­sle­ne­ga od slo­ven­ske­ga pov­pre­čja, kar po­me­ni, da je bi­la pro­duk­tiv­nost niz­ka. Je pa Po­drav­je tu­di prej­šnja le­ta za­o­sta­ja­lo za na­ci­o­nal­nim plač­nim pov­pre­čjem. Naj­bo­lje, za po­lo­vi­co več od re­gij­ske­ga pov­pre­čja so bi­li pla­ča­ni v oskr­bi z ele­k­trič­no ener­gi­jo, pli­nom in pa­ro, pre­cej več od pov­pre­čja so za­slu­ži­li tu­di v in­for­ma­ti­ki in ko­mu­ni­ka­cij­skih de­jav­no­stih. Naj­slab­še pla­če so ime­li v go­stin­stvu.

Espe­ji dru­gi v dr­ža­vi

Po­dra­vski sa­mo­stoj­ni pod­je­tni­ki, ki so zla­sti mi­kro pod­je­tja, so la­ni po­slo­va­li bo­lje kot pre­dla­ni. Nji­ho­vi re­zul­ta­ti po­sta­vlja­jo re­gi­jo po uspe­šno­sti na dru­go me­sto, ta­koj za osre­dnje­slo­ven­sko re­gi­jo, in to­rej pre­cej viš­je kot go­spo­dar­ske druž­be. Šte­vi­lo ak­tiv­nih espe­jev v Po­drav­ju za­dnja le­ta ra­ste. Le­ta 2017 se je in­sol­venč­ni po­sto­pek za­čel pri 20. Od 8320 sa­mo-

stoj­nih pod­je­tni­kov jih la­ni sla­bih 60 od­stot­kov ni za­po­slo­va­lo ni­ko­gar, le dva sta za­po­slo­va­la več kot 50 de­lav­cev, sku­pno pa so espe­ji ime­li 7394 za­po­sle­nih. V pov­pre­čju so na­ka­zo­va­li 977 evrov pla­če, kar je ma­len­kost več kot le­ta 2016, ven­dar 24 evrov pod slo­ven­skim pov­pre­čjem le­ta 2017. Naj­ve­čje pri­hod­ke (sku­pno 788 mi­li­jo­nov) so ustvar­ja­li na po­dro­čju tr­go­vi­ne, vzdr­že­va­nja in po­pra­vi­la mo­tor­nih vo­zil ter grad­be­ni­ki.

88 za­drug je za­po­slo­va­lo 345 lju­di. Gle­de na šte­vi­lo, ve­li­kost in po­slov­ne re­zul­ta­te so naj­bolj po­memb­ne ti­ste, ki pro­da­ja­jo in po­pra­vlja­jo vo­zi­la, ter kme­tij­ske. Naj­bolj uspe­šne so bi­le za­dru­ge v ob­či­nah Ptuj in Le­nart. Pla­ča za­dru­žne­ga de­lav­ca je bi­la 1408 evrov in ta­ko viš­ja od pov­preč­ne me­seč­ne pla­če v za­dru­gah na dr­žav­nem ni­vo­ju, niž­ja pa od pov­preč­ne pla­če za­po­sle­ne­ga v po­dra­vski go­spo­dar­ski druž­bi.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Alen­ka Gr­mek, An­dre­ja Tre­buc Mun­da in Ve­sna Zu­pa­nič, vod­ja ma­ri­bor­ske iz­po­sta­ve Aj­pe­sa, so vče­raj pred­sta­vi­le po­slo­va­nje go­spo­dar­skih družb.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.