Pse na po­vod­ce

Me­stni re­dar­ji bo­do do kon­ca ma­ja nad­zi­ra­li, ali ima­jo la­stni­ki pse pri­pe­te na po­vod­cih in ali za nji­mi po­be­re­jo iz­treb­ke; za­gro­že­ne ka­zni so vi­so­ke

Vecer - - FRONT PAGE - Igor Se­lan

Ma­ri­bor­ski me­stni re­dar­ji bo­do do kon­ca ma­ja nad­zi­ra­li, ali ima­jo la­stni­ki pse pri­pe­te na po­vod­cih in ali za nji­mi po­spra­vi­jo iz­treb­ke; za­gro­že­ne ka­zni so vi­so­ke.

Ma­ri­bor­ski re­dar­ji so v to­rek za­če­li po­o­stren nad­zor nad vo­de­njem psov na po­vod­cu ter nad ne­ve­stni­mi la­stni­ki, ki za svo­ji­mi psi ne po­bi­ra­jo iz­treb­kov. Pr­vi dan nad­zo­ra so po si­cer ne­u­ra­dnih po­dat­kih dve­ma la­stni­ko­ma psov, ki teh ni­sta ime­la na po­vod­cu, iz­re­kli le opo­zo­ri­lo, še manj de­la pa so ime­li vče­raj, ko so do­pol­dne nad­zor iz­va­ja­li na na­brež­ju Dra­ve, med Stu­den­ško brv­jo in Ko­blar­je­vim za­li­vom, ko se je re­dar­je­ma Mar­ti­nu Ku­ste­cu in Sta­ni­sla­vu Gas­sen­bur­ger­ju na te­re­nu pri­dru­ži­la tu­di Ve­če­ro­va eki­pa. V eni uri nad­zo­ra smo na­mreč sre­ča­li le pet psov, štir­je od teh so bi­li na po­vod­cu. A tu­di edi­ne­mu kr­ši­te­lju, ki po­vod­ca sploh ni imel s se­boj, sta re­dar­ja iz­re­kla le opo­zo­ri­lo.

"Ka­zni so ze­lo vi­so­ke. Če kr­ši­telj opo­zo­ri­lo sprej­me do­bro­ho­tno in psa ta­koj pri­pne ozi­ro­ma po­skr­bi za nje­go­vo var­stvo, po­tem se ra­je od­lo­či­mo za opo­zo­ri­lo. Če se od­zo­ve ne­pri­mer­no ali ga pri is­tem de­ja­nju za­lo­ti­mo dru­gič, po­tem se­ve­da iz­re­če­mo tu­di ka­zen. Če je pri tem la­stnik mor­da še agre­si­ven, pa za­ra­di na­še var­no­sti po­kli­če­mo po­li­ci­jo," je po­ve­dal Gas­sen­bur­ger.

Vsem la­stni­kom psov, ki smo jih sre­ča­li, sta re­dar­ja po­nu­di­la tu­di le­tak La­stni­štvo psa je od­go­vor­nost, ki sta ga iz­da­li ma­ri­bor­ska ob­či­na in Po­li­cij­ska upra­va (PU) Ma­ri­bor, v njem pa so med dru­gim za­pi­sa­na osnov­na po­ja­sni­la, ka­kšne so dol­žno­sti la­stni­kov psov (ob­ve­zno či­pi- ra­nje, ce­plje­nje pro­ti ste­kli­ni ...), ter osno­ve skr­bi za psa ( hra­na, vo­da, bi­va­li­šče ...) in va­ro­va­nja psa na jav­nem me­stu. Kot sta po­ja­sni­la re­dar­ja, po­dro­čje nad­zo­ra opre­de­lju­je­ta za­kon o za­šči­ti ži­va­li in ob­čin­ski od­lok o ze­le­nih po­vr­ši­nah, ki od la­stni­kov psov zah­te­va­ta, da mo­ra­jo pse na jav­nem me­stu ime­ti pri­pe­te na po­vod­cu, jim pre­po­ve­du­je­ta vo­di­ti jih na jav­na otro­ška igri­šča in za­po­ve­du­je­ta po­bi­ra­nje pas­jih iz­treb­kov.

Sa­mo v Ma­ri­bo­ru več kot 10 ti­soč psov

Da to ni mi­no­ren pro­blem, iz­pri­ču­je dej­stvo, da je po po­dat­kih Upra­ve za var­no hra­no, ve­te­ri­nar­stvo in var­stvo ra­stlin (UVHVVR) sa­mo v Ma­ri­bo­ru re­gi­stri­ra­nih 10.667 psov, v Slo­ve­ni­ji pa sku­pno kar 231.008. Naj­več je me­šan­cev, sle­di­jo nem­ški ov­čar­ji in njim po­dob­ni psi, za­to ne pre­se­ne­ča po­da­tek, da prav ti pred­nja­či­jo tu­di med psi, ki ima­jo sta­tus ne­var­ne­ga psa. Tak sta­tus ima v Slo­ve­ni­ji po po­dat­kih UVHVVR 2201 pes, naj­več je me­šan­cev (1082), sle­di­jo nem­ški ov­čar­ji (263), ame­ri­ški sta­fford­shir­ski te­ri­er­ji (63), zla­ti pri­na­šal­ci (47) in ro­tvaj­ler­ji (40). Tu­di šte­vi­lo pas­jih ugri­zov ali dru­gih po­škodb, ki se kon­ča­jo z obi­skom zdrav­ni­ške am­bu­lan­te, ni ma­lo. Po po­dat­kih Na­ci­o­nal­ne­ga in­šti­tu­ta za jav­no zdrav­je so jih le­ta 2015 v Ma­ri­bo­ru za­be­le­ži­li 152, le­ta 2016 pa le šest manj. Prav to je tu­di ra­zlog, pra­vi­jo v PU Ma­ri­bor, da je za­ko­no­da­ja­lec v ospred­je po­sta­vil za­šči­to jav­ne­ga in­te­re­sa, ki je po do­loč­bah za­ko­na o za­šči­ti ži­va­li v tem, da ži­va­li ne ogro­ža­jo dru­gih ži­va­li in lju­di, in la­stni­kom na­lo­žil, da jih na jav­nem me­stu za­va­ru­je­jo s pri­pe­tjem psa na po­vo­dec.

Nad­zor iz­va­ja tu­di po­li­ci­ja

Po­leg re­dar­jev spo­što­va­nje za­ko­na o var­stvu ži­va­li nad­zi­ra tu­di po­li­ci­ja, ta je v le­tu 2015 na ob­mo­čju PU Ma­ri­bor iz­re­kla glo­bo ozi­ro­ma opo­zo­ri­lo 323 kr­ši­te­ljem, le­to ka­sne­je 276-im in la­ni 351-im. Prav za­ra­di vi­so­kih ka­zni se je ne­dav­no na enem od druž­be­nih omre­žij raz­vi­la ze­lo ži­vah­na raz­pra­va. Mne­nja so bi­la ze­lo raz­lič­na, od te­ga, da je prav, da mo­ra­jo bi­ti vsi psi na po­vo­dec pri­pe­ti pov­sod, do te­ga, da bi mo­ra­li raz­li­ko­va­ti med pa­sma­mi in manj ne­var- nim omo­go­či­ti gi­ba­nje tu­di brez po­vod­ca, ter do ze­lo li­be­ral­nih, da bi "vzgo­je­ni" psi lah­ko brez po­vod­ca te­ka­li pov­sod. Še po­seb­no je na­mreč ome­je­va­nje psov na po­vo­dec pro­ble­ma­tič­no prav v me­stih, kjer lju­dje, ki ži­vi­jo v sta­no­vanj­skih blo­kih, prak­tič­no ni­ma­jo mo­žno­sti svo­jim psom omo­go­či­ti pri­mer­ne­ga gi­ba­nja. Pre­ve­ri­li smo, ka­ko toč­no to pro­ble­ma­ti­ko obrav­na­va za­ko­no­da­ja.

Kjer ni pri­ča­ko­va­ti lju­di, so psi lah­ko brez po­vod­ca

Za­kon o za­šči­ti ži­va­li do­lo­ča, da mo­ra skrb­nik na jav­nem me­stu psa ime­ti na po­vod­cu. Kaj je jav­ni kraj, opre­de­lju­je za­kon o jav­nem re­du in mi­ru, in po­me­ni vsak pro­stor, ki je brez­po­goj­no ali pod do­lo­če­ni­mi po­go­ji do­sto­pen vsa­ko­mur. A za­kon o za­šči­ti ži­va­li do­lo­ča tu­di, da so iz te­ga iz­vze­te po­vr­ši­ne, na ka­te­rih ni ve­čje­ga šte­vi­la lju­di ozi­ro­ma ga ni pri­ča­ko­va­ti. Z dru­gi­mi be­se­da­mi, na do­lo­če­nih kra­jih to­rej ni nuj­no, da so psi pri­pe­ti na po­vo­dec. "Od­lo­či­tev, ali so iz­pol­nje­ni vsi po­go­ji de-

Ali bo­ste za­ra­di spu­šče­ne­ga psa, de­ni­mo kje na Po­hor­ju ali pod njim, ka­zno­va­ni ali ne, je ar­bi­trar­na od­lo­či­tev po­li­ci­sta

fi­ni­ci­je jav­ne­ga me­sta po za­ko­nu o za­šči­ti ži­va­li, je pre­pu­šče­na ti­ste­mu po­li­ci­stu na te­re­nu, ki bo v zve­zi z mo­re­bi­tnim su­mom sto­ri­tve pre­kr­ška do­go­dek obrav­na­val. Pri tem je mo­go­če ne­ka­te­re pro­sto­re vna­prej opre­de­li­ti kot me­sta, kjer je mo­go­če pri­ča­ko­va­ti ve­čje šte­vi­lo lju­di (na pri­mer na Pi­ra­mi­di ali Kal­va­ri­ji), kjer pes mo­ra bi­ti na po­vod­cu. Če pa po­li­cist oce­ni, da je skrb­nik psa spu­stil na po­vr­ši­ni, na ka­te­ri ni ve­čje­ga šte­vi­la lju­di ozi­ro­ma te­ga ni pri­ča­ko­va­ti, skrb­ni­ku ni mo­go­če oči­ta­ti pre­kr­ška," po­ja­snju­je­jo iz PU Ma­ri­bor. Gle­de na od­go­vor po­li­ci­je je to­rej od­lo­či­tev, ali bo­ste za­ra­di spu­šče­ne­ga psa, de­ni­mo kje na Po­hor­ju ali pod njim, ka­zno­va­ni, ar­bi­trar­na od­lo­či­tev po­li­ci­sta.

Bo pa spu­šča­nje psov brez po­vod­cev v Ma­ri­bo­ru kma­lu manj­ši pro­blem. Iz ma­ri­bor­ske ob­či­ne na­mreč spo­ro­ča­jo, da že za le­tos na­čr­tu­je­jo iz­gra­dnjo pr­ve­ga pas­je­ga par­ka, in si­cer v bli­ži­ni Vo­ja­šni­ce ge­ne­ra­la Ma­i­stra. V pro­ra­ču­nu je v ta na­men re­zer­vi­ra­nih 30 ti­soč evrov.

Fo­to: Igor NAPAST

Re­dar­ji so nad­zor iz­va­ja­li tu­di na ob­mo­čju Špor­tne­ga par­ka Ta­bor.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.