Udar­ci za pred­se­dni­ka

Bo­ru­tu Pa­hor­ju kar tri par­la­men­tar­ne pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je oči­ta­jo po­li­tič­no (ne)od­go­vor­nost: za Teš 6, do­mnev­no pra­nje iran­ske­ga de­nar­ja in ban­čno lu­knjo za ča­se, ko je bil pre­mi­er

Vecer - - FRONT PAGE - Uroš Esih

Kar tri pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je za­dnje­ga skli­ca par­la­men­ta - o Te­šu, ban­čni lu­knji in pra­nju de­nar­ja - so prst od­go­vor­no­sti upe­ri­le v nek­da­nje­ga pre­mi­er­ja Pa­hor­ja

Ko­nec lan­ske­ga de­cem­bra je pred­se­dnik re­pu­bli­ke

Bo­rut Pa­hor pri­se­gel za svoj dru­gi in za­dnji pet­le­tni pred­se­dni­ški man­dat. Za­če­tek dru­ge­ga man­da­ta je zanj vse prej kot po­li­tič­no mi­ren. V za­dnjem ča­su so na­mreč tri pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je dr­žav­ne­ga zbo­ra ugo­to­vi­le Pa­hor­je­vo po­li­tič­no od­go­vor­nost pri treh za­de­vah, od pro­jek­ta Teš 6 ( ki jo je vo­dil Ma­tjaž Han­žek) prek ban­čne lu­knje do do­mnev­ne­ga pra­nja iran­ske­ga de­nar­ja v NLB ( pr­vo je vo­dil An­že Lo­gar, dru­go pa Ja­ni Mödern­dor­fer) - še iz ča­sa, ko je opra­vljal funk­ci­jo pred­se­dni­ka vla­de v ob­do­bju med le­to­ma 2008 in 2011.

Ko­mi­si­ja, ki jo vo­di Ja­ni Mödern

dor­fer (SMC), Pa­hor­ju oči­ta, da ni znal upo­ra­blja­ti So­ve in da je za­ra­di nje­go­ve­ga ne­u­kre­pa­nja pri­šlo do ne­do­pu­stnih rav­nanj za na­ci­o­nal­no var­nost ozi­ro­ma do nje­ne­ga ogro­ža­nja. Par­la­men­tar­ni pre­i­sko­val­ci so pre­pri­ča­ni, da gre za nje­go­vo objek­tiv­no po­li­tič­no od­go­vor­nost.

Še ne­ko­li­ko slab­še se Pa­hor­ju go­di za­ra­di nje­go­ve vlo­ge v pro­jek­tu Teš 6, ki je dav­ko­pla­če­val­ce stal več kot 1,3 mi­li­jar­de evrov. Pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra Mi­lan Br­glez je sre­di apri­la na pod­la­gi skle­pa dr­žav­ne- ga zbo­ra in konč­ne­ga po­ro­či­la pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je za Teš 6 to­žil­stvu na­zna­nil Pa­hor­ja za­ra­di su­ma ka­zni­ve­ga de­ja­nja opu­sti­tve dol­žne­ga nad­zor­stva v pri­me­ru in­ve­sti­ci­je v še­sti blok Ter­mo­e­lek­trar­ne Šo­štanj v ča­su, ko je ak­tu­al­ni pred­se­dnik vo­dil vla­do. Šlo je za pr­vi pri­mer v sa­mo­stoj­ni Slo­ve­ni­ji, da je bil na pod­la­gi de­la pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je na to­žil­stvu na­zna­njen sum ka­zni­ve­ga de­ja­nja zo­per nek­da­nje­ga pre­mi­er­ja, zdaj pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke. Na­zna­ni­tev su­ma je dr­žav­ni zbor po­dal tu­di zo­per nek­da­nja Pa­hor­je­va mi­ni­stra za go­spo­dar­stvo in fi­nan­ce, Ma­te­ja

La­hov­ni­ka in Fran­ca Kri­ža­ni­ča.

V Pa­hor­je­vem ura­du so se bra­ni­li, da je bi­lo iz­ve­de­nih več po­memb­nih de­janj, ki do­ka­zu­je­jo, da se je in­ve­sti­ci­ja v re­sni­ci za­če­la pred le­tom 2009. K te­mu so do­da­li, da je ve­či­na po­dra­ži­tev iz­ha­ja­la iz do­lo­čil po­god­be, ki je bi­la pod­pi­sa­na le­ta 2008, pol le­ta pred na­sto­pom vla­de Bo­ru­ta Pa­hor­ja. Ko­rak dlje je šla zu­naj­par­la­men­tar­na stran­ka So­li­dar­nost, ki je na vr­hov­no dr­žav­no to­žil­stvo vlo­ži­la ka­zen­ske ovad­be zo­per Pa­hor­ja, Kri­ža­ni­ča in La­hov­ni­ka, ker naj bi bi­la pred­vsem spor­na nji­ho­va vlo­ga, ki so jo v in­ve­sti­ci­ji ime­li kot čla­ni skup­šči­ne Hol­din­ga slo­ven­ske elek­trar­ne.

Po­li­tič­no od­go­vor­nost Pa­hor­ju oči­ta tu­di pre­i­sko­val­na ko­mi­si­ja za ugo­ta­vlja­nje zlo­rab v ban­čni­štvu. V konč­nem po­ro­či­lu ban­čne pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je je re­če­no, da so za dru­go ban­čno lu­knjo objek­tiv­no od­go­vor­ne vse vla­de od le­ta 1997. Objek­tiv­no in su­bjek­tiv­no so za slab nad­zor v dr­žav­nih ban­kah od­go­vor­ni nad­zor­ni sve­ti bank v ob­do­bju od 2002. do 2013., za nji­ho­vo ime­no­va­nje pa no­si­ta objek­tiv­no kriv­do pr­va vla­da Ja­ne­za Jan­še in po­zne­je Pa­hor­je­va vla­da. Ker se je po iz­bru­hu kri­ze v le­tu 2008 Pa­hor­je­va vla­da pre­po­zno za­ve­da­la re­sno­sti raz­mer v ban­čnem sis­te­mu, je objek­tiv­no od­go­vor­na, ker je ogro­zi­la ban­čno sta­bil­nost in po­vi­ša­la stro­ške sa­na­ci­je.

Pa­hor se bra­ni, da je ra­ču­ne že pla­čal, ko po ne­za­u­pni­ci ni uspel po­no­vi­ti man­da­ta

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.