Igor Pri­bac,

po­li­tič­ni ana­li­tik, vod­ja vo­lil­ne­ga šta­ba Da­ni­la Tür­ka le­ta 2012

Vecer - - V ŽARIŠČU -

"Po­ro­či­la ko­mi­sij so za Pa­hor­ja ze­lo obre­me­nju­jo­ča. Lik pred­se­dni­ka dr­ža­ve je kom­pro­mi­ti­ran. Ko je bil Pa­hor iz­vo­ljen, smo v re­sni­ci da­li man­dat ne­ko­mu, ki je v avant­gar­di vi­zu­al­ne­ga ko­mu­ni­ci­ra­nja po­li­ti­kov z jav­no­stjo, kar gre na ško­do ar­gu­men­ti­ra­ne­ga ver­bal­ne­ga ko­mu­ni­ci­ra­nja. Mo­žnost, da bi ga ka­kr­šna­ko­li oce­na nje­go­ve in­te­gri­te­te za­de­la v ži­vo, se je moč­no zmanj­ša­la. Vsa­ka kri­ti­ka ali po­ziv k od­sto­pu je vna­prej ob­so­jen na za­vr­ni­tev ozi­ro­ma ni­ma učin­ka. Pa­hor je v kam­pa­nji na­mreč de­jal, da sam ne mi­sli bi­ti mo­ral­na av­to­ri­te­ta. S tem, kar se mu zdaj do­ga­ja, z oči­ta­no po­li­tič­no od­go­vor­no­stjo v naj­ve­čjih fi­nanč­nih škan­da­lih za­dnje­ga de­se­tle­tja v Slo­ve­ni­ji, je bi­la nje­go­va na­po­ved, da ne bo mo­ral­na av­to­ri­te­ta, v bi­stvu na­po­ved te­ga, kar se mu do­ga­ja. Spet je uspel za­me­gli­ti po­gled kri­tič­ni jav­no­sti v Slo­ve­ni­ji. Pa­hor ne le, da je pre­ne­hal bi­ti mo­ral­na av­to­ri­te­ta, on je vzor te­ga, kar po­li­tik naj ne bi bil."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.