Du­šan Ku­mer,

član SD, vod­ja Pa­hor­je­ve­ga vo­lil­ne­ga šta­ba na za­dnjih vo­li­tvah

Vecer - - V ŽARIŠČU -

"Slo­ve­ni­ja je na gla­vo obr­nje­na. Ko smo ime­li kam­pa­njo za pred­se­dni­ške vo­li­tve, smo raz­pra­vlja­li o pri­stoj­no­stih in vlo­gi pred­se­dni­ka vla­de in mi­ni­str­stev ter de­la dr­žav­ne­ga zbo­ra. Zdaj, ko ima­mo par­la­men­tar­ne vo­li­tve, pa raz­pra­vlja­mo o pred­se­dni­ku dr­ža­ve in nje­go­vi pre­te­klo­sti. V kon­te­kstu pred­vo­lil­ne kam­pa­nje so stva­ri, ki se Pa­hor­ju oči­ta­jo, pre­na­pih­nje­ne. Za ban­čno lu­knjo so po spre­je­tem mo­de­lu od­go­vor­ne vse vla­de od le­ta 1992. Iz po­ro­čil pre­i­sko­val­nih ko­mi­sij je raz­bra­ti, da gre­do So­ci­al­ni de­mo­kra­ti mar­si­ko­mu v nos pred par­la­men­tar­ni­mi vo­li­tva­mi. Le­vim, de­snim in sre­din­skim. Ne ver­ja­mem, da bo ta­kšna kam­pa­nja ob­ro­di­la sa­do­ve. Ko­li­kor po­znam pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke, na vse te ob­tož­be po­li­tič­ne od­go­vor­no­sti ne gle­da z lah­ki­mi očmi. Mi­slim, da je to za Pa­hor­ja ve­li­ko bre­me. Na nje­go­vo de­lo pa te ob­tož­be ne bo­do vpli­va­le."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.