Ni­smo kri­vi

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Nek­da­nji pre­mi­er Pa­hor na očit­ke ko­mi­si­je od­go­var­ja, da je za in­for­ma­ci­jo o na­ka­zi­lih iran­ske­ga de­nar­ja prek NLB iz­ve­del še­le, ko je bi­la o tem ob­ve­šče­na jav­nost, to­rej ju­ni­ja 2017. Po­tr­dil je tu­di, da je je­se­ni 2010 pre­jel in­for­ma­ci­jo So­ve, ki je sam ni pre­bral, na­njo od dru­gih pre­je­mni­kov tu­di ni bil opo­zor­jen. Nje­gov nek­da­nji fi­nanč­ni mi­ni­ster Kri­ža­nič za­vra­ča po­li­tič­no od­go­vor­nost in po­u­dar­ja, da fi­nanč­ni mi­ni­ster v Slo­ve­ni­ji ni­ma po­o­bla­stil za od­lo­ča­nje v po­sa­me­znih po­stop­kih ura­da za pre­pre­če­va­nje pra­nja de­nar­ja. Do­dal je, da ima mi­ni­str­stvo za to obli­ko­va­ne po­seb­ne or­ga­ne, ki so vse­bin­sko ne­od­vi­sni od mi­ni­stra. Tu­di nek­da­nji zu­na­nji mi­ni­ster Žbo­gar me­ni, da ne vi­di, kje bi lah­ko mi­ni­ster za zu­na­nje za­de­ve na­re­dil na­pa­ko - in ali ni do­jel di­men­zij za­de­ve ali bil o njih ob­ve­ščen. Nek­da­nji gu­ver­ner Ban­ke Slo­ve­ni­je Mar­ko Kra­njec pa se ni od­zval.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.