Šti­ri ovad­be zo­per Bri­tov­ška

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Ko­mi­si­ja je že­le­la za­sli­ša­ti tu­di nek­da­nje­ga pred­se­dni­ka upra­ve NKBM Ale­ša Ha­u­ca, a ni pri­šel na za­sli­ša­nje. Mödern­dor­fer je iz­po­sta­vil vlo­go

Pri­mo­ža Bri­tov­ška (na sli­ki), ki je pri­šel v NKBM na po­va­bi­lo Ha­u­ca in je bil od­go­vo­ren za pre­pre­če­va­nje pra­nja de­nar­ja in fi­nan­ci­ra­nja te­ro­riz­ma, če­prav za to ni imel po­treb­nih znanj. Zo­per

Bri­tov­ška, ki je Mödern­dor­fer­je­ve na­ved­be že ozna­čil za "gro­bo la­ga­nje, pod­ti­ka­nje in po­pol­no zlo­ra­bo in­sti­tu­ta pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je", bo­do po­da­li šti­ri ka­zen­ske ovad­be za­ra­di su­mov ka­zni­vih de­janj, ki pa ni­so po­ve­za­na sa­mo z ovi­ra­njem nad­zo­ra pri pre­pre­če­va­nju pra­nja de­nar­ja. Bri­to­v­šek je opo­zo­ril, da bo v pri­me­ru ka­zen­ske ovad­be zo­per čla­ne pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je sam vlo­žil ovad­bo za­ra­di kri­ve ovad­be, v pri­me­ru po­stop­ka pred so­di­šči pa raz­kril de­jan­sko ozad­je de­lo­va­nja te ko­mi­si­je, "vklju­ču­joč ime­na in pri­im­ke po­kvar­je­nih ban­kir­jev in nji­ho­vih po­ma­ga­čev, ki so zo­per me­ne spro­ži­li go­njo".

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.