Pa­hor ni bral po­ro­čil So­ve

Pri šti­rih tran­sak­ci­jah prek NLB sum, da so bi­le usmer­je­ne v fi­nan­ci­ra­nje je­dr­skih pro­gra­mov

Vecer - - V ŽARIŠČU - Aleš Ko­cjan

Pre­i­sko­val­na ko­mi­si­ja o ugo­ta­vlja­nju po­li­tič­ne od­go­vor­nost pri do­mnev­nem pra­nju de­nar­ja v naj­ve­čji dr­žav­ni ban­ki NLB in nek­da­nji dru­gi naj­ve­čji dr­žav­ni ban­ki NKBM je v sre­do so­gla­sno po­tr­di­la skle­pe in ugo­to­vi­tve. Ključ­na ugo­to­vi­tev pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je v pri­me­ru do­mnev­ne­ga pra­nja de­nar­ja v NLB, kjer je v le­tih 2008 in 2010 bri­tan­ski dr­ža­vljan iran­ske­ga po­re­kla Iraj Far­ro­k­za­deh do­mnev­no opral mi­li­jar­do evrov, je, da v ve­či­ni pri­me­rov ni šlo za tran­sak­ci­je, ki bi bi­le po­ve­za­ne s kla­sič­nim pra­njem de­nar­ja, ki iz­vi­ra iz pred­ho­dnih ka­zni­vih de­janj. Su­mlji­ve tran­sak­ci­je so bi­le iz­ve­de­ne na na­čin, kot se upo­ra­blja pri pra­nju de­nar­ja, ozi­ro­ma so ustre­za­le in­di­ka­tor­jem za pre­po­zna­va­nje su­mlji­vih tran­sak­cij pra­nja de­nar­ja. Pre­i­sko­val­na ko­mi­si­ja na pod­la­gi pri­do­blje­ne­ga do­ka­zne­ga gra­di­va oce­nju­je, da se je v NLB zgo­di­la iran­ska she­ma, ki je bi­la ne­po­sre­dno v ro­kah iran­ske dr­ža­ve in da ne gre za po­sa­me­zni­ka, ki je po­sku­šal iz­va­ja­ti iran­ski pla­čil­ni pro­met s tu­ji­no, am­pak da je bil Far­ro­k­za­deh del she­me tran­sak­cij iran­skih dr­žav­nih bank prek Slo­ve­ni­je ozi­ro­ma NLB. V pri­me­ru šti­rih tran­sak­cij pa je ob­sta­jal sum, da so bi­le usmer­je­ne v fi­nan­ci­ra­nje je­dr­ske pro­li­fe­ra­ci­je in na­kup bla­ga z dvoj­no ra­bo, to­rej bla­ga ki se lah­ko upo­ra­blja ta­ko v ci­vil­ne kot vo­ja­ške na­me­ne. V tran­sak­ci­je pa sta bi­li vklju­če­ni vsaj dve ban­ki s sank­cij­ske li­ste med­na­ro­dne sku­pno­sti, s ka­te­ri­ma je bi­lo pre­po­ve­da­no so­de­lo­va­ti: Mel­li bank (od le­ta 2007) in Export De­ve­lop­ment Bank of Iran (od ju­li­ja 2010). Pri tem je se­ve­da ključ­na oko­li­šči­na, da je tu­di Iran dr­ža­va, pro­ti ka­te­ri je med­na­ro­dna sku­pnost spre­je­la sank­ci­je.

Kdo naj be­re po­ro­či­la So­ve

Kot je vče­raj po­tr­dil pred­se­dnik ko­mi­si­je Ja­ni Mödern­dor­fer, no­si­jo po­li­tič­no od­go­vor­nost za do­god­ke v NLB nek­da­nji gu­ver­ner Ban­ke Slo­ve­ni­je Mar­ko Kra­njec in vla­da Bo­ru­ta Pa­hor­ja, po­leg nek­da­nje­ga pre­mi­er­ja pa še nje­go­va mi­ni­stra za zu­na­nje za­de­ve in go­spo­dar­stvo, Sa­mu­el Žbo­gar ( ki se ni od­zval va­bi­lu ko­mi­si­je na za­sli­ša­nje) ter Fran­ci Kri­ža­nič. V zve­zi z nek­da­njim pred­se­dni­kom vla­de je Mödern­dor­fer opo­zo­ril, da ta - kot je tu­di sam po­ve­dal na za­sli­ša­nju pred ko­mi­si­jo - sploh ni bral ob­ve­šče­val­nih po­ro­čil ob­ve­šče­val­ne agen­ci­je So­va, tem­več jih je pre­pu­ščal sve­to­val­cu za na­ci­o­nal­no var­nost Dar­ku Lu­bi­ju, ki je med za­sli­ša­njem pred ko­mi­si­jo po­ve­dal, da so te­daj oce­ni­li, da "za­ra­di ene­ga ob­ve­šče­val­ne­ga po­ro­či­la ni bi­lo tre­ba skli­ca­ti sve­ta za na­ci­o­nal­no var­nost". Ta­ko ko­mi­si­ja ugo­ta­vlja, da nek­da­nji pre­mi­er in nje­gov sve­to- va­lec ni­sta zna­la iz­ko­ri­sti­ti ozi­ro­ma upo­ra­blja­ti agen­ci­je - ni­ti pre­so­ja­ti nje­nih ob­ve­šče­val­nih spo­ro­čil.

Jan­še­va po­so­ji­lo­da­jal­ka po­mem­ben del mre­že

Pre­i­sko­val­na ko­mi­si­ja je par­la­men­tar­no pre­i­ska­vo kon­ča­la zgolj v de­lu, ki se na­na­ša na NLB, med­tem ko pre­i­ska­ve v za­de­vi do­mnev­ne­ga pra­nja de­nar­ja v NKBM ni kon­ča­la v ce­lo­ti in bo pre­dla­ga­la, da jo no­vi dr­žav­ni zbor po­nov­no uve­de in na­da­lju­je tam, kjer je svo­je de­lo pre­i­sko­val­na ko­mi­si­ja mo­ra­la za­ra­di po­manj­ka­nja ča­sa pre­ki­ni­ti. Je pa v dru­gem de­lu pre­i­ska­ve - su­mov pra­nja de­nar­ja v ma­ri­bor­ski ban­ki - ko­mi­si­ja na­le­te­la na raz­vpi­to bo­san­sko dr­ža­vljan­ko Di­ja­no Đuđić, ki je slo­ven­ski jav­no­sti po­sta­la zna­na po

tem, ko smo raz­kri­li v Ve­če­ru, da si je stran­ka Ja­ne­za Jan­še, SDS, že­le­la od nje spo­so­di­ti sla­be­ga pol mi­li­jo­na evrov. Đuđiće­va je bi­la od­kri­ta kot po­mem­ben člen fi­nanč­ne mre­že, pri če­mer ima­jo tran­sak­ci­je, ki jih je opra­vlja­la, zna­čil­no­sti pra­nja de­nar­ja, uta­je dav­kov ter uni­če­va­nja in po­na­re­ja­nja po­slov­ne do­ku­men­ta­ci­je. Đuđiće­va je de­lo­va­la kot del do­bro or­ga­ni­zi­ra­ne združ­be, ki je prek sla­mna­tih pod­je­tij od­pi­ra­la ban­čne ra­ču­ne, prek ka­te­rih so bi­li usmer­je­ni to­ko­vi de­nar­ja ne­zna­ne­ga iz­vo­ra in so se pra­vi­lo­ma dvi­go­va­li v go­to­vi­ni. Za od­da­jo 24 ur se je na do­ga­ja­nje od­zva­la tu­di Đuđiće­va: "Ubo­ga je va­ša dr­ža­va, če sem jaz glav­na te­ma v slo­ven­skem par­la­men­tu in v me­di­jih."

Po­tem ko je Mödern­dor­fer­ja ko­mi­si­ja raz­ši­ri­la de­lo­va­nje, se je pod drob­no­gle­dom zna­šla tu­di No­va KBM in do­mnev­no pra­nje de­nar­ja, ki naj bi se od­vi­ja­lo pred­vsem pod upra­vo Ale­ša Ha­u­ca, ka­sne­je je pre­cej ča­sa tu­di pod Ro­ber­tom Se­ni­co sis­tem no­tra­njih kon­trol ostal ne­za­do­sten. Za­to je v zve­zi s tem od­red­bo iz­da­la tu­di Ban­ka Slo­ve­ni­je. "No­va KBM je pod no­vim vod­stvom ob­vla­do­va­nje tve­ganj po­sta­vi­la kot pri­o­ri­te­to z ze­lo ja­snim po­u­dar­kom na spo­što­va­nju za­ko­no­da­je in pred­pi­sov s po­dro­čja pre­pre­če­va­nja pra­nja de­nar­ja. Za­to se je ob pri­ho­du no­ve­ga la­stni­ka za­ve­za­la na­če­lu KYC (Know yo­ur cu­sto­mer) ozi­ro­ma "Po­zna­va­nje strank", ki ga tu­di do­sle­dno iz­va­ja ta­ko na ob­sto­je­čih stran­kah kot pri spre­je­mu no­vih strank. Kot po­sle­di­co te od­lo­či­tve smo la­ni spre­je­li no­vo Po­li­ti­ko spre­je­mlji­vo­sti strank (CAP- Cli­ent accep­tan­ce po­li­cy)," so spo­ro­či­li iz No­ve KBM, ki je dve le­ti v la­sti ame­ri­ške­ga skla­da Apol­lo in EBRD. Pri­ča­ko­va­no na­vedb Mödern­dor­fer­je­ve ko­mi­si­je ni­so ko­men­ti­ra­li.

No­vi sklic dr­žav­ne­ga zbo­ra naj na­da­lju­je pre­i­ska­vo o pra­nju de­nar­ja v NKBM

Fo­to: Tit KOŠIR

Po mne­nju pre­i­sko­val­ne ko­mi­si­je je po­li­ti­ka pa­dla na iz­pi­tu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.