Bi upo­ko­je­nim do­vo­li­li de­la­ti in hkra­ti do­bi­va­ti po­koj­ni­no?

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Da, če bi od de­la pla­če­va­li dav­ke in pri­spev­ke.

Da, saj so svo­je ob­ve­zno­sti že na­re­di­li in za­to pre­je­ma­jo po­koj­ni­no. Mo­ra­li pa bi od de­la pla­če­va­ti da­všči­ne, saj bi bi­li si­cer kot de­lov­na si­la ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ca dru­gim za­po­sle­nim.

Da, vsak ima pra­vi­co do de­la. Ne brez ome­ji­tev. Ti­stim, ki s po­koj­ni­no do­bi­va­jo tu­di so­ci­al­ne do­dat­ke, bi po­koj­ni­no v tem pri­me­ru ustre­zno zni­ža­li. Dru­gi bi lah­ko do­bi­va­li pol­no po­koj­ni­no in de­la­li.

Dva ukre­pa pre­dla­ga­mo na po­koj­nin­skem po­dro­čju: spod­bu­de za dalj­šo de­lov­no ak­tiv­nost in po­vi­ša­nje de­lov­nih ur za opra­vlja­ne ma­le­ga de­la upo­ko­jen­cev.

Se­ve­da. Za­go­var­ja­mo, da je po­koj­ni­na pra­vi­ca vsa­ke­ga, ki je vpla­če­val pri­spev­ke do do­pol­ni­tve upo­ko­ji­tve­nih po­go­jev, in jo lah­ko ko­ri­sti, ob tem pa tu­di de­la, če od de­la pla­ču­je pri­spev­ke.

Za­go­var­ja­mo, da je tre­ba sta­rej­šim tu­di po iz­pol­ni­tvi sta­ro­stnih po­go­jev za upo­ko­ji­tev omo­go­či­ti, da par­ti­ci­pi­ra­jo na tr­gu de­la.

Da. Od de­la bi se pla­če­va­li dav­ki in pri­spev­ki, upo­ko­jen­cu pa bi se en­krat le­tno na no­vo pre­ra­ču­na­la po­koj­ni­na, ki bi bi­la se­ve­da viš­ja.

Ne. Za­vze­ma­mo se za to, da bi vsak upo­ko­je­nec pre­je­mal po­koj­ni­no, ki bi mu omo­go­ča­la nor­mal­no ži­vlje­nje v sta­ro­sti. De­lo upo­ko­jen­cev de­lo­da­jal­ci iz­ko­ri­šča­jo za zni­že­va­nje plač. Na­zo­ren pri­mer je "ma­lo de­lo" v Nem­či­ji.

Upo­ko­je­nim bi do­vo­li­li de­la­ti ob ustre­zni davč­ni ure­di­tvi te vr­ste de­la. Že­li­mo si, da se v na­sle­dnjem man­da­tu o tem od­pre ši­ro­ka in stro­kov­na jav­na raz­pra­va, ki bo da­la od­go­vor na to vpra­ša­nje.

Da. Že več­krat smo tu­di vlo­ži­li za­kon s tem pre­dlo­gom re­ši­tve za sa­mo­stoj­ne pod­je­tni­ke.

Ne. Po iz­pol­ni­tvi po­go­jev se že zdaj ni tre­ba upo­ko­ji­ti. Kdor de­la na­prej, lah­ko že zdaj ob pla­či do­bi­va še 20 od­stot­kov po­koj­ni­ne. Upo­ko­je­ni pa lah­ko de­la­jo le 40 ur na me­sec.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.