Ur­škin med s ko­ro­ških vi­šav

V ne­de­ljo bo­do v bli­ži­ni pla­nin­ske­ga do­ma na Ur­šlji go­ri slo­ve­sno od­pr­li in bla­go­slo­vi­li ene­ga naj­viš­je po­sta­vlje­nih če­bel­nja­kov v Slo­ve­ni­ji

Večer - - KALEJDOSKO­P - Kaj bo­do ta­ko vi­so­ko de­la­le če­be­le Gor­ski med iz zdra­vil­nih rož Mo­čan sim­bol­ni po­men

Ur­šlja go­ra, 1699 me­trov vi­so­ki vrh Ka­ra­vank in ze­lo pri­lju­bljen iz­le­tni­ški cilj po­ho­dni­kov od bli­zu in da­leč, se po­na­ša z več za­ni­mi­vi­mi objek­ti. Na nje­nem vr­hu in tik pod njim sto­ji­jo križ, RTV-od­daj­nik, pla­nin­ski dom in cer­kev sv. Ur­šu­le ali gor­ska ka­te­dra­la, ki jo je le­ta 1602 po­sve­til sam škof Hren in ima kar dva kri­že­va po­ta. Od­slej je v nje­ni bli­ži­ni, 1660 me­trov nad mor­jem, tu­di manj­ši če­bel­njak, ki ga je na­me­sti­la Če­be­lar­ska zve­za Ko­ro­ške (ČZK) in o ka­te­rem ne­ka­te­ri pra­vi­jo, da je naj­viš­je po­sta­vlje­ni pri nas. V upo­ra­bo ga bo­do slo­ve­sno pre­da­li to ne­de­ljo. "V skla­du z ge­slom Če­be­le zdru­žu­je­jo in po­ve­zu­je­jo svet smo se ko­ro­ški če­be­lar­ji od­lo­či­li, da v sklo­pu pr­ve­ga pra­zno­va­nja sve­tov­ne­ga dne­va če­bel po­sta­vi­mo sim­bo­lič­ni če­bel­njak na Ur­šlji go­ri. Nad na­šo ide­jo so bi­li nav­du­še­ni tu­di v vod­stvu Pla­nin­ske­ga dru­štva Pre­va­lje in na­je­mni­ca nji­ho­ve­ga pla­nin­ske­ga do­ma," je po­ja­snil eden od po­bu­dni­kov, Ru­di Vo­gel, ki je tu­di pred­se­dnik Če­be­lar­ske­ga dru­štva Pre­va­lje in član uprav­ne­ga od­bo­ra ČZK in ČZS.

Od ide­je do iz­ved­be ni mi­ni­lo ve­li­ko ča­sa, ure­sni­či­ti pa je ne bi bi­lo mo­go­če brez pro­sto­volj­ne­ga de­la mno­gih. "Če­bel­njak je za­sno­val in iz­de­lal naš ze­lo do­ber če­be­lar Alojz Pe­trič. V njem je pro­sto­ra za dva Če­bel­njak bo­do slo­ve­sno pre­da­li na­me­nu to ne­de­ljo, 5. av­gu­sta, v sklo­pu "po­ho­da na Ur­šljo go­ro v du­hu če­be­lic", ki ga pri­pra­vlja ČZK. Ob 11. uri bo v cer­kvi sv. Ur­šu­le ma­ša, od­pr­tje in bla­go­slov če­bel­nja­ka sle­di­ta ob 12. uri, na­to pa dru­že­nje po­ho­dni­kov. AŽ-pa­nja. Če­bel­njak smo če­be­lar­ji iz vseh ko­ro­ških dru­štev pri­pe­lja­li na Ur­šljo go­ro ko­nec ju­ni­ja. Naj­prej smo sku­paj s pla­nin­ci do­lo­či­li lo­ka­ci­jo, po­tem pa opra­vi­li vsa po­treb­na ze­melj­ska de­la in po­sta­vi­li če­bel­njak. V za­čet­ku ju­li­ja smo pri­pe­lja­li dve če­be­lji dru­ži­ni in ju na­se­li­li. Pa­nje je iz­de­lal in do­ni­ral mi­zar An­drej Pun­gar­tnik z Mu­te, če­be­lji dru­ži­ni pa sta po­klo­ni­la če­be­lar­ja Jan­ko Go­ri­čan in Alojz Pe­trič," je pro­jekt opi­sal pr­vi pre­valj­ski če­be­lar.

So­dob­na teh­no­lo­gi­ja je pro­dr­la tu­di v če­be­lar­stvo. Pa­nja sta na­mreč opre­mlje­na z ele­k­tron­sko teh­tni­co, za­to lah­ko do­ga­ja­nje v nji­ju spre­mlja­jo po sve­tov­nem sple­tu. "Ta če­bel­njak je med naj­viš­je sto­je­či­mi če­bel­nja­ki v Slo­ve­nji, za­to je no­vost tu­di za nas če­be­lar­je in bo­mo z za­ni­ma­njem spre­mlja­li ob­na­ša­nje če­bel na tej vi­ši­ni." Mo­re­bi­ti bi kdo po­mi­slil, če­tu­di je že kdaj v go­rah vi­del ta­ko ime­no­va­no div­jo če­be­lo, da kranj­ske siv­ke ne bo­do ime­le pri­mer­nih ži­vljenj­skih in "de­lov­nih raz­mer", da za pa­šo ni do­volj me­do­no­snih ra­stlin. Vo­gel me­ni, da dvo­mi ni­so upra­vi­če­ni: "Od ju­li­ja na go­ri do­mu­je­jo če­be­le, ki opra­vlja­jo svo­je po­slan­stvo – opra­šu­je­jo in na­bi­ra­jo nek­tar ra­znih gor­skih rož. Pr­ve ugo­to­vi­tve so ze­lo spod­bu­dne, saj se je po­ka­za­lo, da ima­jo do­volj hra­ne za­se in ne­kaj so že tu­di na­bra­le."

Za­ni­ma­lo nas je tu­di, ali bo ta med kaj po­seb­ne­ga. "Na go­ri je ze­lo ve­li­ko raz­lič­nih zdra­vil­nih ra­stlin, za­to bo med ka­ko­vo­sten, lah­ko re­če­mo – gor­ski. Le­tos bo pri­del­ka se­ve­da ze­lo ma­lo, a to bo po­se­ben, Ur­škin med," na­po­ve­du­je pred­se­dnik pre­valj­skih če­be­lar­jev.

Za zdaj so se od­lo­či­li, da bo­do je­se­ni če­be­le pre­se­li­li v do­li­no, apri­la pa jih bo­do zno­va vr­ni­li v nji­ho­vo po­le­tno re­zi­den­co. Da jih bo va­ro­val, bo­do ob če­bel­njak po­sta­vi­li le­se­no skulp­tu­ro, med­ved­ka, ki ga je iz­de­lal Zvon­ko Hren iz Kul­tur­ne­ga dru­štva Ka­rin­ta. Vo­gel je pre­pri­čan, da no­vi ur­šlje­gor­ski če­bel­njak na­go­var­ja tu­di s spo­ro­čil­no­stjo. "Pred­vsem po­ve­zu­je vse če­be­lar­je – ko­ro­ške, slo­ven­ske in pri­ja­te­lje če­be­lar­je iz Av­stri­je ter od dru­god. Dru­ga spo­ro­čil­na vre­dnost je za­ve­da­nje po­memb­no­sti opra­še­va­nja, saj je vsa­ka tre­tja žli­ca hra­ne od­vi­sna od opra­še­val­cev, pred­vsem če­bel. Tre­tje spo­ro­či­lo je, da brez če­bel ni ži­vlje­nja, za­to mo­ra­mo ime­ti do na­ra­ve res od­go­vo­ren od­nos, saj je če­be­la naj­ve­čji in­di­ka­tor či­sto­sti oko­lja. Ver­ja­me­mo, da bo­do ta če­bel­njak in če­be­li­ce na Ur­šlji go­ri po­zi­tiv­no vpli­va­li na vse, že zdaj so po­ho­dni­ki ze­lo nav­du­še­ni."

Ve­lik pro­jekt pa ča­ka ko­ro­ške če­be­lar­je pri­ho­dnje le­to, saj bo­sta pra­zno­va­nje dru­ge­ga sve­tov­ne­ga dne­va če­be­le in šest­naj­sti če­be­lar­ski pra­znik po­te­ka­la na Ko­ro­škem. Pri­re­di­tev bo na Rav­nah na Ko­ro­škem z ude­lež­bo če­be­lar­jev iz Slo­ve­ni­je in tu­ji­ne. Na ogled bo tu­di raz­sta­va o če­be­li v slo­ven­skem in an­gle­škem je­zi­ku.

Fo­to: Ru­di VO­GEL

V za­čet­ku ju­li­ja so če­be­lar­ji v pa­nja na­se­li­li če­be­lji dru­ži­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.