Pre­bu­di­li bo­do ho­te­le n na Po­hor­ju

Pr­ve­ga sep­tem­bra bo ho­te­le Are­na, Bol­fenk in Vi­dec pre­vze­la mla­da eki­pa okrog Mi­ra­na Fer­ka

Vecer - - FRONT PAGE - Aljo­ša Per­šak

Pr­ve­ga Pr sep­tem­bra bo ho­te­le Are­na, Bol­fenk Bo in Vi­dec pre­vze­la mla­da eki­pa ek okrog Mi­ra­na Fer­ka.

"Čas je, da se mla­di iz­ka­že­mo na po­dro­čju tu­riz­ma, ker zna­nje ima­mo"

Pred­vi­do­ma v pe­tek po­pol­dan do­bi­jo klju­če od ho­te­lov Are­na, Bol­fenk in Vi­dec. Čez vi­kend bo­do ho­te­li za­pr­ti, v po­ne­de­ljek, 3. sep­tem­bra, pa bo­do kot pr­ve­ga zno­va od­pr­li ho­tel Are­na. Po sla­bih šti­rih le­tih, od­kar so po­hor­ske ne­pre­mič­ni­ne s po­go­ri­šča Špor­tne­ga cen­tra Po­hor­je pre­vze­le Ter­me Ma­ri­bor, bo­do ho­te­li do­bi­li no­ve­ga na­je­mni­ka. La­stnik, Druž­ba za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank (DUTB), je na­mreč s 1. sep­tem­brom skle­nil eno­le­tno na­je­mno po­god­bo s pod­je­tjem Playgre­en v la­sti zna­ne­ga ma­ri­bor­ske­ga pod­je­tni­ka Mi­ra­na Fer­ka, ki se je do zdaj ukvar­jal pred­vsem z or­ga­ni­za­ci­jo pri­prav špor­tnih klu­bov.

"Pri­pra­ve so v pol­nem te­ku. Smo mo­ti­vi­ra­ni, ker že­li­mo do­ka­za­ti, da lah­ko Ma­ri­bor po­sta­ne pra­va tu­ri­stič­na de­sti­na­ci­ja. V ne­ka­te­rih slo­ven­skih me­stih se že ote­pa­jo go­stov, mi se še ve­dno bo­ri­mo za njih. Že­li­mo da­ti svoj do­pri­nos, da Ma­ri­bor po­sta­ne tu­ri­stič­na de­sti­na­ci­ja," raz­la­ga Ferk, ki je za naj­brž naj­ve­čji iz­ziv v svo­jem po­slov­nem ži­vlje­nju okrog se­be zbral mla­do eki­po so­de­lav­cev.

Are­na je spe­ča prin­ce­sa

Nje­go­va de­sna ro­ka je Sa­nja Si­mo­nič, nek­da­nja or­ga­ni­za­tor­ka do­god- kov v Ter­mah Ma­ri­bor, ki bo vod­ja vseh treh ho­te­lov pod sku­pno bla­gov­no znam­ko Po­hor­je re­sort. "Da si ne me­če­mo pe­ska v oči - ho­te­li so v ze­lo sla­bem sta­nju," opo­zo­ri Si­mo­ni­če­va, da se bo­do naj­prej mo­ra­li ukvar­ja­ti z osno­va­mi. "Ho­te­le bo tre­ba naj­prej ure­di­ti, po­bar­va­ti, oči­sti­ti, tu­di oko­li­co. Vse po­sta­vlja­mo na novo, za­če­li bo­mo z manj kot z ni­čle," pra­vi Si­mo­ni­če­va.

Eki­pi Mi­ra­na Fer­ka se je pri­dru­ži­la, ker ima ra­da Ma­ri­bor in Po­hor­je in ker ver­ja­me v novo zgod­bo. "Ho­tel Are­na je spe­ča prin­ce­sa, ki jo je tre­ba po­nov­no zbu­di­ti. Ver­ja­mem, da se bo­do tu­di lo­kal­ni go­stje vr­ni­li na to lo­ka­ci­jo," raz­mi­šlja Sa­nja Si­mo­nič in kot ene­ga od pr­vih ukre­pov na­po­ve od­stra­ni­tev le­se­ne te­ra­se ho­te­la Are­na, "ker ni spre­je­mlji­va ne za­ra­di var­no­sti ne za­ra­di vi­de­za". Za­ve­da se, da bo pro­ces "pre­bu­ja­nja" ho­te­lov naj­brž tra­jal kar ne­kaj ča­sa, a ima pol­no za­u­pa­nje v novo eki­po. Ne­ka­te­ri so na Playgre­en pre­sto­pi­li iz Term Ma­ri­bor, ve­či­no jih je iz­bra­la na pod­la­gi oseb­nih iz­ku­šenj. "Čas je, da se mla­di iz­ka­že­mo na po­dro­čju tu­riz­ma, ker zna­nje ima­mo," je sa­mo­za­ve­stna Si­mo­ni­če­va. Vod­ja go­stin­stva bo Mar­ko Ma­to­še­vić, ki je do zdaj de­lal v Ro­žma­ri­nu.

Za tu­ri­zem s sr­cem

Tu­di Ferk je pre­pri­čan, da so se­sta­vi­li do­bro eki­po, ki bo šte­la okrog 40 lju­di. Mno­gi za­po­sle­ni v Ter­mah Ma­ri­bor ni­so dol­go raz­mi­šlja­li, ali bi pre­ki­ni­li po­god­be za ne­do­lo­čen čas in se pri­dru­ži­li pod­je­tju, ki ima za zdaj skle­nje­no sa­mo eno­le­tno na­je­mno po­god­bo. "To po­me­ni, da ver­ja­me­jo, da lah­ko v le­tu dni pre­pri­ča­mo Ma­ri­bor­ča­ne in tu­ri­ste, da sta Sne­žni sta­di­on in Ma­ri­bor­sko Po­hor­je tu­ri­stič­na de­sti­na­ci­ja," pra­vi Ferk, ki ima s ho­te­li tu­di dol­go­roč­ne na­me­ne. Za osve­ži­tev ho­te­lov, na­je­mni­no in de­lov­no si­lo bo na me­sec po­tre­bo­val okrog 200 ti­soč evrov, oce­nju­je.

In v čem bo­do dru­gač­ni od Term Ma­ri­bor? "Tu­ri­zem mo­raš ču­ti­ti. Če ni­si s sr­cem in ce­lim te­le­som v tu­riz­mu, te­ga ne mo­reš po­če­ti," je po­sre­dno od­go­vo­ri­la Sa­nja Si­mo­nič, Mi­ran Ferk pa je do­dal: "Dru­gač­ni bo­mo v tem, da bo­mo ure­di­li oko­li­co ho­te­lov, ure­di­li bo­mo te­ra­se, ime­li bo­mo pri­ja­zno ose­bje." No­vi na­je­mnik ho-

te­lov se za­ve­da, da bo nji­hov uspeh v po­memb­ni me­ri od­vi­sen od ra­zvo­ja zim­ske­ga in po­le­tne­ga tu­riz­ma na Ma­ri­bor­skem Po­hor­ju, za­to bo­do ve­li­ko ener­gi­je vla­ga­li v po­ve­zo­va­nje ta­ko z Mar­pro­mom kot z osta­li­mi po­nu­dni­ki. "V na­šem in­te­re­su je, da bo šel gost iz Ma­ri­bo­ra poln raz­lič­nih do­ži­ve­tij. Ker sa­mo to bo po­me­ni­lo, da se bo po­nov­no vr­nil in da bo še de­se­tim pri­ja­te­ljem in dru­ži­ni po­ve­dal, da se je tu­kaj imel odlič­no. K nam se ne bo vr­nil sa­mo za­to, ker je imel udob­no vzme­tni­co," raz­la­ga Sa­nja Si­mo­nič.

Fo­to: Igor NAPAST

Mi­ran Ferk in nje­go­va de­sna ro­ka Sa­nja Si­mo­nič, ki bo vod­ja vseh treh ho­te­lov pod sku­pno bla­gov­no znam­ko Po­hor­je re­sort

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.