Šar­če­vo min­sko po­lje

De­tek­ti­ra­mo ne­ka­te­re ne­vral­gič­ne toč­ke, na ka­te­rih se lah­ko vla­dna eki­pa Mar­ja­na Šar­ca spo­ta­kne

Vecer - - V ŽARIŠČU - Aleš Ko­cjan, Uroš Esih

Eden po­memb­nej­ših, če ne ce­lo ključ­ni člen vla­dne eki­pe, bo brez dvo­ma pri­ho­dnji fi­nanč­ni mi­ni­ster An­drej Ber­ton­celj, ki bo kot vsak do­slej mo­ral kro­ti­ti ape­ti­te z vseh ve­trov – jav­nih usluž­ben­cev, go­spo­dar­stva in po­sa­me­znih mi­ni­strov, ki bo­do sku­ša­li iz­bo­ri­ti kak bom­bon­ček na svo­jem po­dro­čju ali za svo­jo vo­lil­no ba­zo. To je tu­di ra­zlog, da je ho­te­la Ma­te­ja Vra­ni­čar Er­man, ak­tu­al­na fi­nanč­na mi­ni­stri­ca in pr­va iz­bi­ra Mar­ja­na Šar­ca, vsaj mi­ni­mal­na za­go­to­vi­la, da bi ukre­pe, pred­vi­de­ne v ko­a­li­cij­ski po­god­bi, iz­pe­lja­li v okvi­ru jav­no­fi­nanč­nih zmo­žno­sti in v skla­du s fi­skal­nim pra­vi­lom. Da ni do­bi­la teh za­go­to­vil ne od Šar­ca ne od par­tne­ric bo­do­če ko­a­li­ci­je in da za­vo­ljo te­ga ni ho­te­la pre­vze­ti od­go­vor­no­sti, je nad­vse po­men­lji­vo. Ker je ko­a­li­cij­ska po­god­ba, ki jo bo­do par­tner­ji pred­vi­do­ma pod­pi­sa­li ju­tri, me­sto­ma ne­re­al­na in pol­na sme­lih na­čr­tov, za ka­te­re je po­treb­no ve­li­ko dav­ko­pla­če­val­ske­ga de­nar­ja, se bo Ber­ton­celj brez dvo­ma zna­šel pred ve­li­kim iz­zi­vom.

Fa­kin bo ka­men spo­ti­ke za raz­šir­je­no ko­a­li­ci­jo

Iz­zi­vov pol­no bo v fi­nanč­nem in or­ga­ni­za­cij­skem smi­slu po­dro­čje zdra­vstva, ne­vral­gič­na toč­ka vsa­ke vla­de za­dnjih ne­kaj let. Ne le za­to ker gre za zah­tev­no po­dro­čje, ki je po­treb­no šte­vil­nih iz­bolj­šav in sis­tem­skih spre­memb, tem­več tu­di za­ra­di iz­bi­re mi­ni­str­ske­ga kan­di­da­ta. Da v vla­dno ka­dro­vsko kri­žan­ko vsto­pa Sa­mo Fa­kin kot bo­do­či mi­ni­ster za zdrav­je, go­to­vo ne bo do­bra no­vi­ca za Ce­rar­je­vo SMC, ki je v svo­jem man­da­tu od­loč­no na­spro­to­va­la po­dalj­ša­nju Fa­ki­no­ve­ga man­da­ta na če­lu zdra­vstve­ne za­va­ro­val­ni­ce, pa tu­di ne za Le­vi­co, ki ima so­deč po be­se­dah na­ših vi­rov ze­lo dru­gač­ne po­gle­de na re­še­va­nje zdra­vstve­ne pro­ble­ma­ti­ke. Ko se je Fa­kin zna­šel med mi­ni­str­ski­mi kan­di­da­ti, so bi­li po­zi­tiv­no pre­se­ne­če­ni v bolj li­be­ral­nih kro­gih, de­ni­mo v No­vi Slo­ve­ni­ji, ali pa v in­te­re­snih zdru­že­njih, de­ni­mo Sin­di­ka­tu zdrav­ni­kov in zo­boz­drav­ni­kov (FIDES) in Zdru­že­nju zdra­vstve­nih za­vo­dov. Vo­dil­na mo­ža obeh ome­nje­nih or­ga­ni­za­cij, Ko­nrad Ku­štrin in Me­tod Me­zek, sta Fa­ki­na v mi­nu­lih dneh opi­sa­la kot do­bre­ga po­zna­val­ca zdra­vstve­ne­ga sis­te­ma, "ki ve, ka­te­ri so pra­vil­ni ko­ra­ki za zdra­vstvo". Ta shi­zo­fre­na si­tu­a­ci­ja bo prav go­to­vo ek­splo­ziv­na me­ša­ni­ca za Šar­če­vo vla­do.

Ko­de­ljo sin­di­ka­ti že iz­zi­va­jo s po­ga­ja­nji

Iz sin­di­kal­nih vrst jav­ne­ga sek­tor­ja je sli­ša­ti, da no­vi mi­ni­ster za jav­no upra­vo, jav­no­sti pa tu­di pre­ka­lje­nim sin­di­ka­li­stom po­pol­no­ma ne­zna­ni Tu­go­mir Ko­de­lja, ne bo imel sto dni ča­sa za uva­ja­nje na zah­te­ven mi­ni­str­ski po­lo­žaj. Bo­do­če­ga mi­ni­stra že ta­koj po pre­vze­mu funk­ci­je ča­ka­jo po­ga­ja­nja s sin­di­ka­ti jav­ne­ga sek­tor­ja. Pred­se­dnik Kon­fe­de­ra­ci­je sin­di­ka­tov Per­gam Ja­kob Po­či­va­v­šek, tu­di vod­ja dru­ge po­ga­jal­ske sku­pi­ne sin­di­ka­tov jav­ne­ga sek­tor­ja, se ni že­lel opre­de­li­ti do te­ga, ka­ko lah­ko ne­iz­ku­še­nost mi­ni­stra vpli­va na po­tek zah­tev­nih in kom­ple­ksnih po­ga­janj s pre­ka­lje­ni­mi sin­di­ka­li­sti jav­ne­ga sek­tor­ja: "Go­spo­da ne po­zna­mo, za­to je tež­ko ko­men­ti­ra­ti nje­go­vo pri­mer­nost. Ne po­zna­mo no­be­nih nje­go­vih sta­lišč, za­to je tež­ko re­či, na ka­kšen na­čin bo de­lo­val."

Pre­mi­er Ša­rec do­pu­šča mo­žnost, da bo po­ga­ja­nja z jav­nim

sek­tor­jem vo­dil tu­di kdo drug. Ome­nja se dr­žav­ni se­kre­tar v nje­go­vem ka­bi­ne­tu Voj­mir Ur­lep. "Ne gle­de na to, ali bo po­ga­ja­nja vo­dil ali ne, kot mi­ni­ster za jav­no upra­vo bo od­go­vo­ren za re­sor, pod ka­te­re­ga bo­do ta po­ga­ja­nja spa­da­la. Spre­je­ma­ti bo mo­ral ključ­ne od­lo­či­tve v do­lo­če­ni fa­zi po­ga­janj, ne gle­de na to, ali bo po­ga­ja­nja ope­ra­tiv­no vo­dil ali ne. V po­ga­ja­nja se bo mo­ral vklju­če­va­ti," je po­ve­dal Po­či­va­v­šek i n do­dal, da bo mo­ral zna­nje s po­ga­jal­ske­ga po­dro­čja ob­vla­da­ti ze­lo hi­tro.

Viš­je pla­če zdrav­ni­kov osta­ja­jo iz­vir­ni greh

Pre­vi­so­ke zah­te­ve jav­ne­ga sek­tor­ja so bi­le ena od točk, za­ra­di ka­te­rih je od­sto­pil bi­vši pred­se­dnik vla­de Mi­ro

Ce­rar. Pri­ča­ko­va­nja sin­di­ka­tov jav­ne­ga sek­tor­ja so, da se bo­do po­ga­ja­nja za­če­la ta­koj po tem, ko bo vla­da na­sto­pi­la, to­rej v dru­gi po­lo­vi­ci sep­tem­bra. "Mi vse­ka­kor pri­ča­ku­je­mo, da se bo­do po­ga­ja­nja na­da­lje­va­la s toč­ke, kjer so bi­la pre­ki­nje­na. Za toč­ke, ki so bi­le uskla­je­ne, ra­ču­na­mo, da bo ta­ko osta­lo že do­go­vor­je­no. Na­da­lje­va­li pa bo­mo pri od­pr­tih toč­kah, ko je od­sto­pil bi­vši pred­se­dnik vla­de," je po­ve­dal Po­či­va­v­šek.

Ka­te­re so od­pr­te toč­ke, ki jih je po mne­nju sin­di­ka­li­sta nuj­no na­slo­vi­ti? "Ključ­na je spre­mem­ba vre­dno­sti plač­nih ra­zre­dov kot po­sle­di­ca dru­gač­ne­ga vre­dno­te­nja de­lov­nih mest zdrav­ni­kov. Pa do­go­vor o od­pra­vi pre­o­sta­lih var­če­val­nih ukre­pov, še zla­sti osem­od­sto­tne­ga zni­ža­nja plač­nih ra­zre­dov iz le­ta 2012. Gle­de te­ga do­go­vo­ra še ni­smo do­se­gli.

Bra­tu­ško­va dr­ži ro­ko nad mi­li­jar­do evrov

Bi­vša pre­mi­er­ka Alen­ka Bra­tu­šek bo bde­la nad iz­gra­dnjo sko­raj mi­li­jar­de evrov vre­dne in­ve­sti­ci­je v dru­gi tir, ki jo je za­čr­ta­la vla­da bi­vše­ga pre­mi­er­ja Ce­rar­ja. Pri tem še ve­dno ni do kon­ca do­re­če­na vlo­ga pro­jek­tne­ga pod­je­tja 2TDK. Ta­ko od Bra­tu­ško­ve kot pred­se­dni­ka vla­de Šar­ca je bi­lo sli­ša­ti dvo­me o nuj­no- sti ob­sto­ja pod­je­tja 2TDK, češ da je mo­go­če pro­jekt iz­pe­lja­ti brez nje­ga. Bo pa za­ra­di re­fe­ren­du­ma o dru­gem ti­ru in uve­lja­vi­tve za­ko­na tre­ba po­ča­ka­ti do na­sle­dnje­ga po­le­tja, da bi lah­ko ko­a­li­ci­ja spre­me­ni­la za­kon v tem de­lu. Od­pr­ta toč­ka osta­ja­jo tu­di po­ga­ja­nja z za­le­dni­mi dr­ža­va­mi. De­lež Ma­džar­ske naj bi bil vre­den 200 mi­li­jo­nov evrov. Kot je zna­no, Le­vi­ca ostro na­spro­tu­je so­de­lo­va­nju Ma­džar­ske, za­to ko­a­li­ci­ja ne iz­klju­ču­je mo­žno­sti, da bi se dru­gi tir fi­nan­ci­ral brez so­de­lo­va­nja dru­gih dr­žav.

Re­pre­siv­ni apa­rat še na­prej pod­hra­njen

Na po­dro­čju na­ci­o­nal­ne var­no­sti bo­sta na šte­vil­ne te­ža­ve na­le­te­la Šar­če­va mi­ni­stra za obram­bo ( Karl Er­ja­vec) in za no­tra­nje za­de­ve ( Bo­štjan

Po­klu­kar). Slo­ven­ska voj­ska ima ne­u­stre­zno in iz­ra­blje­no opre­mo, je ka­dro­vsko moč­no pod­hra­nje­na in ima, kot ka­že­jo oce­ne, tu­di ve­li­ke te­ža­ve z iz­va­ja­njem te­melj­nih na­log. Kot opo­zar­ja stro­kov­njak za na­ci­o­nal­no var­nost in nek­da­nji ob­ve­šče­va­lec s 15-le­tni­mi iz­ku­šnja­mi v Ob­ve­šče­val­no-var­no­stni služ­bi Bo­štjan Per­ne, so te­ža­ve v po­li­ci­ji ze­lo po­dob­ne. "Ka­ko re­sna je ne­po­pol­nje­nost po­li­ci­je, se je po­ka­za­lo ob na­ra­šča­nju ile­gal­nih pre­ho­dov me­je, ko po­li­ci­ja ni ho­te­la raz­kri­ti, ko­li­ko so nje­ne ob­mej­ne eno­te sploh po­pol­nje­ne," ilu­stri­ra Per­ne. No­va vla­da bo mo­ra­la za­go­to­vi­ti po­ve­čan obramb­ni pro­ra­čun, ki pa bo še­le iz­ho­di­šče za re­ši­tev na­ko­pi­če­nih te­žav. Ure­di­ti bo tre­ba ustre­zno pri­do­bi­va­nje ka­dra, saj mla­di v voj­sko ne pri­ha­ja­jo več, ker za­seb­ni sek­tor po­nu­ja bolj­še na­gra­je­va­nje. "Ka­ko pri­do­bi­ti do­volj ustre­zne­ga ka­dra, bo po mo­jem mne­nju eden naj­ve­čjih iz­zi­vov bo­do­če vla­de," oce­nju­je Per­ne. Iz­ziv bo­do po nje­go­vem tu­di na­ku­pi ustre­zne teh­ni­ke – okle­p­ni­kov za iz­gra­dnjo dveh sre­dnjih boj­nih ba­ta­ljon­skih sku­pin, kar po­me­ni več kot mi­li­jar­dno in­ve­sti­ci­jo za pri­ho­dnjih osem let. Ob tem vno­vič ome­ni­mo, da je že ko­a­li­cij­ska po­god­ba na tem po­dro­čju na­pi­sa­na s fi­go v že­pu, saj je ja­sno, da ta vla­da ne bo sle­di­la med­na­ro­dnim do­go­vo­rom z za­ve­zni­ki v okvi­ru Na­ta.

Ja­kob Po­či­va­v­šek: "No­vi mi­ni­ster za jav­no upra­vo bo mo­ral zna­nje s po­ga­jal­ske­ga po­dro­čja ob­vla­da­ti ze­lo hi­tro."

Fo­to: Ju­re ZAUNEKER

Sin­di­ka­ti jav­ne­ga sek­tor­ja pri­ča­ku­je­jo, da se bo­do po­ga­ja­nja o pla­čah za­če­la ta­koj po tem, ko bo vla­da za­če­la z de­lom.

Bo­štjan Per­ne: "Ka­ko re­sna je ne­po­pol­nje­nost po­li­ci­je, se je po­ka­za­lo ob na­ra­šča­nju ile­gal­nih pre­ho­dov me­je."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.