Krom­pir­ja je ma­lo, ce­na pa sme­šna

Le­to­šnji pri­de­lek krom­pir­ja je ob­ču­tno manj­ši od obi­čaj­ne­ga. V dru­gih evrop­skih dr­ža­vah so od­ku­pne ce­ne krom­pir­ja za­to viš­je, v Slo­ve­ni­ji pa je ce­nej­ši kot v pre­te­klih le­tih

Vecer - - V ŽARIŠČU - Ne­slo­žnost, zni­ža­nja in vre­me

Sla­ba le­ti­na v evrop­skih dr­ža­vah dvi­gu­je ce­ne krom­pir­ja. V Ve­li­ki Bri­ta­ni­ji ki­lo­gram krom­pir­ja pri­de­lo­val­ci pro­da­jo za pov­preč­no 28 cen­tov, v Bel­gi­ji se ce­ne gi­blje­jo oko­li 25 cen­tov, v Špa­ni­ji pa ce­lo oko­li 35 cen­tov. Slo­ven­ski kme­tje se ve­se­lju Špan­cev, Bri­tan­cev in Bel­gij­cev ne

cem lju­di, da opra­vlja­jo svo­je de­lo, saj pre­va­ža­jo ile­gal­ne mi­gran­te." - Lo­ren­zo Fi­a­to, ko­or­di­na­tor skraj­no de­sne sku­pi­ne Ge­ne­ra­ci­ja Iden­ti­te­te Ita­li­ja, za BBC o tem, da so ne­vla­dne hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je v Sre­do­ze­mlju "pre­vo­zne agen­ci­je". Ok­to­ber 2017: "Mno­ži­ce imi­gran­tov 're­šu­je­jo' zgolj ne­kaj ki­lo­me­trov od li­bij­ske oba­le, od ko­der jih na­to kljub na­spro­to­va­nju za­ko­no­da­je ne vra­ča­jo li­bij­skim obla­stem, tem­več jih pre­va­ža­jo pre­ko Sre­do­zem­ske­ga mor­ja vse do ju­ga Ita­li­je. To no­rost je tre­ba usta­vi­ti, pre­den bo pre­po­zno." - za­pis o ne­vla­dnih hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­jah slo­ven­ske po­dru­žni­ce skraj­no de­sne sku­pi­ne Ge­ne­ra­ci­ja Iden­ti­te­te.

Fe­bru­ar 2018: "Vla­da, ki se jo lah­ko iz­si­lju­je, bo pre­da­la svo­jo na­ci­o­nal­no ne­od­vi­snost in spre­me­ni­la Ma­džar­sko v imi­grant­sko dr­ža­vo." - mo­re­jo pri­dru­ži­ti. Ža­lo­sti jih, da je bi­la še ma­ja od­ku­pna ce­na krom­pir­ja 65 cen­tov, po­tem pa je ne­na­do­ma str­mo­gla­vi­la. "V is­tem ob­do­bju la­ni smo ki­lo­gram krom­pir­ja pro­da­li za 30 cen­tov, z da­na­šnjim iz­ku­pič­kom pa ne mo­re­mo po­kri­ti ni­ti stro­škov pri­de­la­ve," še pra­vi Šlam­ber­ger. Tr­gov­ci za­dnje te­dne kme­tom po­nu­ja­jo za ki­lo­gram krom­pir­ja 21 cen­tov, a ko pri­de­lo­val­ci od te­ga od­šte­je­jo stro­ške gaj­bic in pre­vo­za, je de­jan­ska ce­na krom­pir­ja le ne­kaj več kot 17 cen­tov. Za­kaj so na slo­ven­skem tr­gu le­tos sploh upa­dle ce­ne krom­pir­ja? Mi­ro

ma­džar­ski pre­mi­er Vik­tor Or­ban o no­vi za­ko­no­da­ji, ki kri­mi­na­li­zi­ra in z za­po­rom ka­znu­je vsa­ko po­moč in in­for­mi­ra­nje lju­di brez pra­vih pa­pir­jev o nji­ho­vih pra­vi­cah.

Ju­nij 2018: "Pu­sti­mo li­bij­skim obla­stem, da opra­vi­jo svo­je de­lo re­še­va­nja, okre­va­nja i n vra­ča­nja (mi­gran­tov) v nji­ho­ve dr­ža­ve, kot poč­ne­jo že ne­kaj ča­sa, brez te­ga da jih ne­na­si­tne ne­vla­dne or­ga­ni­za­ci­je mo­ti­jo ali pov­zro­ča­jo te­ža­ve. Ita­li­jan­ska pri­sta­ni­šča bo­do za­pr­ta za ti­ste, ki po­ma­ga­jo ti­ho­tap­cem z lju­dmi." - ita­li­jan­ski no­tra­nji mi­ni­ster Mat­teo Sal­vi­ni o za­pi­ra­nju pri­sta­nišč ne­vla­dnim or­ga­ni­za­ci­jam. Av­gust 2018: "Ne­vla­dne or­ga­ni­za­ci­je z na­čr­tnim pre­va­ža­njem lju­di ni­ka­kor ne mo­re­jo dik­ti­ra­ti po­li­ti­ke pri­se­lje­va­nja v EU." - Ve­sna Györ­kös Žni­dar o po­me­nu bra­nje­nja zu­na­njih me­ja Evro­pe. Jen­ko, pred­se­dnik zdru­že­nja pri­de­lo­val­cev krom­pir­ja, po­ja­snju­je, da so do iz­je­mno niz­kih od­ku­pnih cen krom­pir­ja pri­ve­dla ra­do­dar­na zni­ža­nja ve­li­kih tr­go­vskih ve­rig, kot so Mer­ca­tor, Spar in Tuš. "Le­tos so bi­la zni­ža­nja cen krom­pir­ja še bolj brez­pred­me­tna kot le­ta po­prej, saj raz­pro­da­ja­jo ar­ti­kle, ki jih v Evro­pi ni do­volj."

Ne­ka­te­ri pri­de­lo­val­ci tu­di ni­ma­jo ustre­znih pro­sto­rov, v ka­te­rih bi skla­di­šči­li krom­pir, dru­gim pa ga je vre­me ta­ko na­če­lo, da so ga pri­pra­vlje­ni pro­da­ti za ka­kr­šno ko­li ce­no. "Kme­tje, ki ni­ma­jo do­volj skla­dišč ali ima­jo slab­ši krom­pir, pri­sta­ja­jo na ta­ko niz­ke ce­ne," iz­po­sta­vlja Šlam­ber­ger in do­da­ja, da tr­gov­ci kme­te sti­sne­jo v kot. "Tr­go­vske ve­ri­ge se ra­de po­hva­li­jo s tem, da pro­da­ja­jo slo­ven­ske iz­del­ke, a so za do­ma­če pri­del­ke pri­pra­vlje­ne pla­ča­ti niz­ke od­ku­pne ce­ne," raz­la­ga.

Tu­kaj se po­ra­ja vpra­ša­nje, za­kaj kme­tje krom­pir pro­da­jo po ce­ni, od ka­te­re ima­jo ta­ko ni­zek pro­fit. Pr­vi ra­zlog je, da ve­li­ki kme­tje ne mo­re­jo ra­ču­na­ti na to, da bo­do več sto ton krom­pir­ja, ki ga pri­de­la­jo na več­de­se­thek­tar­skih po­vr­ši­nah, pro­da­li za­seb­nim tr­go­vi­nam, po­sa­me­zni­kom in re­sta­vra­ci­jam. Po­tre­bu­je­jo kup­ca, ki bo ku­pil več de­set ton krom­pir­ja, in to so obi­čaj­no ve­li­ki tr­gov­ci, po­ja­snju­je Jen­ko. Za­kaj pa se ne od­lo­či­jo za iz­voz? "Ne že­li­mo iz­gu­bi­ti kup­cev na slo­ven­skem tr­gu," od­go­vo­ri Šlam­ber­ger.

Re­ši­tev bi si­cer bi­la eno­tna ce­na krom­pir­ja, a to po mne­nju kme­tov ni mo­žno. "Pri nas se ve­dno naj­de kdo, ki že­li pro­da­jo vo­di­ti na la­stno pest. Zdru­že­nje pri­de­lo­val­cev krom- Slo­ve­ni­ja Nem­či­ja Bel­gi­ja Špa­ni­ja Fran­ci­ja pir­ja je bi­lo usta­no­vlje­no, da bi s sku­pni­mi moč­ni uve­dli nor­mal­no pro­i­zvo­dnjo in ra­zu­mno ce­nov­no po­li­ti­ko, a se med na­mi še ve­dno naj­de­jo 'špil­fer­der­ber­ji', ki de­la­jo po svo­je, po­sta­vlja­jo svo­je ce­ne in ru­ši­jo sis­tem," raz­mi­šlja Šlam­ber­ger, ki je tu­di član zdru­že­nja.

Stra­te­ško ustre­zna re­ši­tev bi bi­la do­go­var­ja­nje z zdru­že­njem pri­de­lo­val­cev in ustre­zen par­tner­ski od­nos med pri­de­lo­val­ci in tr­gov­ci. A ker bo to ta­krat pre­te­klo še pre­cej vo­de, iz Zdru­že­nja pri­de­lo­val­cev krom­pir­ja spo­ro­ča­jo: "Na krat­ki rok je re­ši­tev spo­zna­nje, da je v Evro­pi te­ga bla­ga le­tos pre­ma­lo in da so raz­pro­da­je ne­smi­sel­ne."

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Le­tos so na krom­pir­je­vo le­ti­no od­lo­čil­no vpli­va­li de­žev­je - maj je bil pre­cej vla­žen - in vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.