Sre­ča­nje pro­ti­mi­grant­skih so­mi­šlje­ni­kov

Pod­pred­se­dni­ka ita­li­jan­ske vla­de Mat­tea Sal­vi­ni­ja in ma­džar­ske­ga pre­mi­er­ja Vik­tor­ja Or­ba­na dru­ži ne­pri­kri­to so­vra­štvo do mi­gran­tov

Vecer - - PO SVETU -

Ne­kaj manj kot te­den dni je 177 iz čol­nov re­še­nih mi­gran­tov če­me­lo na re­še­val­ni lad­ji ita­li­jan­ske obal­ne stra­že Di­ci­ot­ti v med­na­ro­dnih vo­dah in na­to še več dni v pri­sta­ni­šču v si­cil­skem me­stu Ca­ta­nia, ker obla­sti na zgra­ža­nje vseh, tu­di Zdru­že­nih na­ro­dov, ni­so do­vo­li­le iz­kr­ca­nja. V is­tem ča­su je Evrop­sko so­di­šče za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce raz­so­di­lo, da je Ma­džar­ska dol­žna pro­sil­cem za azil za­go­to­vi­ti hra­no, kar so tam­kaj­šnje obla­sti v dveh be­gun­skih ta­bo­ri­ščih na me­ji s Sr­bi­jo za­vra­ča­le, saj so na ta na­čin že­le­li, da mi­gran­ti čim prej za­pu­sti­jo ma­džar­sko oze­mlje.

Za obe­ma ne­člo­ve­ški­ma ukre­po­ma sta sta­la dva po­li­ti­ka: pod­pred­se­dnik ita­li­jan­ske vla­de Mat­teo Sal­vi­ni in ma­džar­ski pre­mi­er Vik­tor Or­ban. Pr­vi, vo­di­telj skraj­no de­sne stran­ke Li­ga, ni na obla­sti še ni­ti tri me­se­ce, pa je že po­ka­zal vso svo­jo ostri­no in Ita­li­jo usme­ril vse bolj de­sno. Dru­gi, vod­ja de­sni­čar­ske­ga Fi­de­s­za, je ve­te­ran pro­ti­mi­grant­ske po­li­ti­ke, ki je kot pr­vi v Evro­pi po hla­dni voj­ni na juž­no me­jo svo­je dr­ža­ve na­me­stil bo­de­čo ži­co. Za­sta­vo­no­ši evrop­ske kse­no­fob­ne in po­pu­li­stič­ne po­li­ti­ke sta se se­šla vče­raj v Mi­la­nu, na dnev­nem re­du pa sta Av­strij­ska vla­da na­me­ra­va pro­sil­cem za azil one­mo­go­či­ti pri­prav­ni­štvo in va­je­ni­štvo. Gre za novo v vr­sti ome­ji­tev za mi­gran­te, ki jih je uve­dla de­sna vla­da na Du­na­ju. Po zdaj ve­ljav­ni za­ko­no­da­ji lah­ko v pro­gra­mih pri­prav­ni­štva in va­je­ni­štva za de­fi­ci­tar­ne po­kli­ce so­de­lu­je­jo pro­sil­ci za azil, mlaj­ši od 25 let. "Kdor ni­ma pra­vi­ce osta­ti v dr­ža­vi, ne bi smel za­če­ti va­je­ni­štva," je za ne­delj­sko iz­da­jo ča­sni­ka Öster­re­ich po­u­da­ril vod­ja vla­da­jo­čih svo­bo­dnja­kov (FPÖ), pod­kan­cler He­inz-Chri­sti­an Stra­che. ime­la le dve te­mi: ka­ko pov­sem pre­pre­či­ti pri­hod mi­gran­tov v Evro­po in hkra­ti po­e­no­ti­ti evrop­ske skraj­no de­sne po­pu­li­stič­ne stran­ke v eno­tno po­li­tič­no for­ma­ci­jo pred vo­li­tva­mi v evrop­ski par­la­ment ko­nec ma­ja pri­ho­dnje le­to. Če bi se sre­ča­nja ude­le­ži­la na pri­mer še av­strij­ski pod­kan­cler He­inz-Chri­sti­an Stra­che iz svo­bo­dnja­ške stran­ke in nem­ški no­tra­nji mi­ni­ster Horst Se­e­ho­fer iz ba­var­ske Kr­ščan­sko-de­mo­krat­ske uni­je CDU, bi bi­li za­met­ki no­ve moč­ne evrop­ske po­li­tič­ne gru­pa­ci­je pov­sem oti­plji­vi. Sal­vi­ni in Or­ban sta se po­go­var­ja­la pred­vsem o al­ter­na­tiv­nem pro­ti­mi­grant­skem na­čr­tu, ki ga na­me­ra­va­ta pred­sta­vi­ti osta­lim čla­ni­cam Evrop­ske uni­je, in po­pol­nem za­pr­tju zu­na­njih me­ja EU. Ita­li­jan­ska vla­da se je od sre­ča­nja ogra­di­la z be­se­da­mi, da gre zgolj za sre­ča­nje dveh po­li­ti­kov.

Le dan prej je dru­gi pod­pred­se­dnik ita­li­jan­ske vla­de Lu­i­gi Di Ma­io iz po­pu­li­stič­ne­ga, a ne kse­no­fob­ne­ga Gi­ba­nja pet zvezd za­gro­zil, da bo Ita­li­ja z ve­tom pre­pre­či­la spre­je­tje se­de­mle­tne­ga fi­nanč­ne­ga okvi­ra EU, če po­ve­za­va z njo ne bo de­li­la bre­me­na mi­grant­ske kri­ze. "V Evro­pi bo­mo obr­ni­li plo­ščo," je Di Ma­io za­pi­sal na druž­be­nem omrež­ju Fa­ce­bo­ok dva dni po za­dnjih pre­re­ka­njih Ri­ma z Bru­sljem o tem, kdo bi mo­ral spre­je­ti mi­gran­te, re­še­ne v Sre­do­zem­skem mor­ju.

Po­u­da­ril je, da v EU že­li­jo po­tr­di­ti več­le­tni fi­nanč­ni okvir za ob­do­bje med le­to­ma 2020 in 2027 še pred evrop­ski­mi vo­li­tva­mi. "Ne bo­mo jim do­vo­li­li in če se Mi­gran­tov no­če­jo ne Ita­li­ja ne mno­ge dru­ge evrop­ske dr­ža­ve.

si­tu­a­ci­ja z mi­gran­ti v bli­žnji pri­ho­dno­sti ne bo spre­me­ni­la, je ve­to za­go­to­vljen," je še za­pi­sal Di Ma­io. Tu­di prej­šnji te­den je za­gro­zil Bru­slju, da bo Ita­li­ja ne­ha­la pla­če­va­ti v sku­pni evrop­ski pro­ra­čun, če ne bo­do na­šli re­ši­tve za 177 re­še­nih mi­gran­tov, ki so ob­ti­ča­li na lad­ji Di­ci­ot­ti. To­da Ita­li­ja je ob­ve­za­na pri­spe­va­ti v pro­ra­čun, med­tem ko se­de­mle­tni fi­nanč­ni okvir do­pu­šča več pro­sto­ra za po­ga­ja­nja in gro­žnje, kar je po pi­sa­nju bru­selj­ske­ga sple­tne­ga bil­te­na Eu­rac­tiv v pre­te­klo­sti več­krat upo­ra­bil nek­da­nji bri­tan­ski pre­mi­er Da­vid Ca­me­ron.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.