Pre­no­va po­mo­žne­ga igri­šča

Ob­no­va no­go­me­tne­ga igri­šča v Ljud­skem vr­tu bo sta­la 855 ti­soč evrov. Pa­dli bo­do to­po­li

Vecer - - MARIBOR -

Ma­ri­bor­ska ob­či­na bo v krat­kem pri­če­la z 855 ti­soč evrov vre­dno pre­no­vo po­mo­žne­ga no­go­me­tne­ga igri­šča v Ljud­skem vr­tu. Po­mo­žno igri­šče, ki le­ži ob Stros­sma­yer­je­vi uli­ci, je na­mreč di­men­zij­sko ne­u­stre­zno za igra­nje te­kem pod okri­ljem No­go­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je (NZS), trav­na ru­ša je v sla­bem sta­nju, igri­šče tu­di ni­ma ustre­zne­ga dre­na­žne­ga sis­te­ma in raz­sve­tlja­ve. Kot je na po­ve­dal Bo­štjan Štu­hec iz ka­bi­ne­ta žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca, bo ob­či­na pri­ho­dnji me­sec iz­da­la jav­no na­ro­či­lo za iz­bi­ro iz­va­jal­ca, ki naj bi ta­koj po ok­to­br­skem pod­pi­su po­god­be pri­čel de­la. Ve­či­na teh naj bi bi­la kon­ča­na že le­tos, le na raz­sve­tlja­vo bo tre­ba po­ča­ka­ti do pri- ho­dnje­ga le­ta ali le­ta 2020. "Igri­šče bo­mo po­ve­ča­li na di­men­zi­je 105 x 68 me­trov, kar bo za­do­sto­va­lo tu­di za tek­mo­val­no po­vr­ši­no po pra­vi­lih NZS, ure­di­li bo­mo dre­na­žo igri­šča, zbi­ral­nik za me­te­or­ne vo­de ter na­ma­kal­ni sis­tem," je ob tem po­ve­dal Štu­hec. Ob­či­na bo med pre­no­vo od­stra­ni­la tu­di do­tra­jan objekt ob igri­šču ter po­dr­la vse to­po­le ob Stros­sma­yer­je­vi uli­ci. "Gre za do­tra­jan in ne­kva­li­te­ten dre­ve­sni fond, ka­te­re­ga ži­vljenj­ska do­ba je po­te­kla. Se­ve­da bo­mo dre­ve­sa na­do­me­sti­li z no­vi­mi," je še po­ve­dal Štu­hec. S ka­kšni­mi dre­ve­si bo­do na­do­me­sti­li se­da­nje to­po­le, Štu­hec še ni znal po­ve­da­ti, saj naj bi re­ši­tev po­nu­di­la pro­jek­ta na­lo­ga, ki je še v iz­de­la­vi, je pa za­go­to­vil, da bo šte­vi­lo dre­ves po pre­no­vi ena­ko se­da­nje­mu.

Ob­či­na je v pro­ra­ču­nu za pre­no­vo igri­šča za­go­to­vi­la 470 ti­soč evrov, raz­li­ko do konč­ne vre­dno­sti pa bo za­go­to­vil NK Ma­ri­bor. Te­mu naj bi se na­mreč po pre­no­vi zmanj­ša­li stro­ški, saj mo­ra zdaj za­ra­di ne­u­stre­zno­sti ob­sto­je­če­ga igri­šča na­je­ma­ti dru­ge vad­be­ne po­vr­ši­ne, do­da­tno mu stro­ške pred­sta­vlja tu­di or­ga­ni­za­ci­ja pre­vo­zov na ta igri­šča. To­po­le ob po­mo­žnem igri­šču v Ljud­skem vr­tu bo­do v okvi­ru pre­no­ve po­se­ka­li in jih na­do­me­sti­li z no­vi­mi dre­ve­si.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.