Ma­tjaž Fa­rič, ple­sa­lec, ko­re­o­graf in re­ži­ser:

Fe­sti­val Fron­ta so­dob­ne­ga ple­sa le­tos v zna­me­nju ple­sa, fil­ma in jaz­zo­vske im­pro­vi­za­ci­je. Šest pred­stav med­na­ro­dno pri­zna­nih ustvar­jal­cev

Vecer - - FRONT PAGE - A. Na­na Ri­tu­per Ro­dež

"Ples je ume­tnost, ki osmi­sli na­ša ži­vlje­nja on­kraj splo­šne ob­se­de­no­sti s ko­ri­stno­stjo in unov­člji­vo­stjo."

Ko­nec po­le­tnih po­či­tnic se v Murski Soboti že tri­naj­stič po vr­sti od­vi­ja med­na­ro­dni fe­sti­val so­dob­ne­ga ple­sa Fron­ta so­dob­ne­ga ple­sa, ki le­tos no­si na­slov Re­sno in za­re­sno. S tem fe­sti­va­lom na ob­ro­bje pri­ha­ja­jo med­na­ro­dno uve­lja­vlje­ni ple­sal­ci, tu­di znan­ci so­bo­ški ple­snih od­rov, in ple­sal­ci, ki s svo­ji­mi pred­sta­va­mi osva­ja­jo mno­ge na­gra­de in pri­zna­nja ta­ko v svo­jih dr­ža­vah kot na med­na­ro­dnih tleh. Le­tos si bo mo­go­če ob ve­če­rih v šti­rih dneh, od 28. av­gu­sta do 1. sep­tem­bra, na več lo­ka­ci­jah Gle­da­li­šča Park Mur­ska So­bo­ta ali na graj­skem dvo­ri­šču ogle­da­ti šest ple­snih pred­stav iz Špa­ni­je, Slo­va­ške, Bel­gi­je, Ita­li­je, Zdru­že­nih dr­žav Ame­ri­ke in Slo­ve­ni­je, več mi­ni­a­tur mla­dih na­dar­je­nih ple­sal­cev in pri­sluh­ni­ti glas­be­ni­kom.

Od afri­ških ulic in špan­ske­ga bi­ka do nad­re­a­liz­ma

Fe­sti­val je vče­raj od­prl do­ku­men­tar­ni film o ple­su. Ple­sni do­ku­men­ta­rec The Afri­can Cypher juž­no­a­fri­ške­ga re­ži­ser­ja Bry­a­na Lit­tla pri­ka­zu­je, ka­ko lah­ko ples spre­mi­nja ži­vlje­nje pre­bi­val­cev cest in ulic Juž­ne Afri­ke na bo­lje. V fil­mu na­sto­pa­jo naj­stni­ki, ki ži­vi­jo v tež­kih oko­li­šči­nah, pol­nih brez­u­pa, drog in na­si­lja, mla­di ple­sal­ci s stra­stjo in po­gu­mom pre­ma­gu­je­jo te­ža­ve in za­ča­ra­ni krog ži­vlje­nja v ne­za­vi­dlji­vih oko­li­šči­nah.

Tu­di pr­va ple­sna pred­sta­va le­to­šnje­ga fe­sti­va­la z na­slo­vom In­dul­ta­do, na spo­re­du bo da­nes, 29. av­gu­sta, ob 19. uri na od­pr­tem od­ru, av­to­ri- ce Lie Uj­čič, se ukvar­ja s tem, ka­ko se po­gu­mno in ne­u­mor­no pre­bi­ja­ti sko­zi ži­vlje­nje, pri če­mer av­to­ri­ca nav­dih išče v špan­skem bi­ku. Na­sle­dnji dan bo na spo­re­du pred­sta­va o raz­i­sko­va­nju ča­sa in ide­je ne­skonč­no­sti, naj­no­vej­še de­lo Guya Na­der­ja in Ma­rie Cam­po­so z na­slo­vom Set se­tov. Na­der in Cam­po­so­va sta bi­la ne­dav­no po mne­nju kri­ti­kov iz­bra­na za naj­bolj obe­tav­na av­tor­ja so­dob­ne­ga ple­sa.

Pred­sta­va Mud Gal­le­ry Ži­vlje­nje s ču­do­vi­to ko­žo av­tor­jev Vir­gi­ni­je Gar­cia in Da­mi­a­na Mu­no­za iz sku­pi­ne La In­tru­sa pri­ka­zu­je spre­je­ma­nje in spre­mi­nja­nje ran v ču­do­vi­te braz­go­ti­ne. Sta­ri zna­nec fe­sti­va­la An­ton La­ch­ky Com­pa­ny pa se to­krat pred­sta­vlja s pred­sta­vo Car­to­on, ki je ustvar­je­na za otro­ke in dru­ži­ne. V nad­re­a­li­stič­ni pri­po­ve­di li­ke ob­se­de­jo nji­ho­vi no­tra­nji ustvar­jal­ni de­mo­ni in na­sta­ne sme­šen vr­ti­nec ple­sa, glas­be in iger.

Ples kot tran­sgre­siv­na ge­sta

V pe­tek bo­sta na graj­skem dvo­ri­šču so­bo­ške­ga gra­du za­i­gra­la slo­ven­ski mul­ti­in­štru­men­ta­list Kri­sti­jan Krajn­čan in ame­ri­ški spe­ci­a­list za pi­ha­la Dan Kin­zel­man, oba ima­ta ko­re­ni­ne v so­dob­nem jaz­zu, bo­ga­te so­li­stič­ne iz­ku­šnje ter oba skla­da­ta za gle­da­li­šče, te­le­vi­zi­jo in ples. Skla­da­telj Kin­zel­man je sku­paj s ko­re­o­gra­fi­njo Da­ni­e­le Ni­na­rel­lo av­tor pred­sta­ve Ku­do­ku, v ka­te­ri raz­i­sku­je­ta in ek­s­pe­ri­men­ti­ra­ta z zvo­kom in te­le­som ter po­sku­ša­ta s ple­som pre­ve­sti za­znav­ne vi­bra­ci­je in mi­sli. Za­ključ­na pred­sta­va fe­sti­va­la bo Cho­rus, de­lo treh ustvar­jal­cev Ži­ga­na Krajn­ča­na, Ga­šper­ja Kun­ška in Ja­na Kr­me­lja. V tej pred­sta­vi ple­sal­ce za­ni­ma ples kot tran­sgre­siv­na ge­sta. Ple­sal­ci so med­na­ro­dno uve­lja­vlje­ni in na ple­snih od­rih in ple­snih uli­cah Mur­ske So­bo­te do­bro po­zna­ni.

V pe­tek bo­do za­ple­sa­li s pu­bli­ko

Med­na­ro­dni ple­sni fe­sti­val so­dob­ne­ga ple­sa v Murski Soboti je ne­kaj po­seb­ne­ga tu­di za­to, ker ple­sal­ci in av­tor­ji pred­stav na fe­sti­va­lu osta­ja­jo več dni in se po njih s pu­bli­ko o pred­sta­vah in nji­ho­vih spo­ro­či­lih po­go­vo­ri­jo, v pe­tek zve­čer pa bo­do pu­bli­ko po­va­bi­li tu­di na ples.

Ume­tni­ško ustvar­ja­nje je re­sna stvar, ni pa re­snob­na, za­to smo le­tos da­li tak na­slov fe­sti­va­la, to­rej Re­sno in za­re­sno, pra­vi Ma­tjaž Fa­rič, ume­tni­ški vod­ja fe­sti­va­la, in do­da, da se so­dob­ne­ga ple­sa še ve­dno dr­ži eti­ke­ta, da je to ze­lo re­sno in pre­zah­tev­no ume­tni­ško ustvar­ja­nje. "V bi­stvu je ples pre­ple­ten z ži­vlje­njem, je del ži­vlje­nja. Ples je tu­di naj­bolj člo­ve­ška ume­tnost, ple­sal­če­vo te­lo v ak­ci­ji pa mi­sel, pre­li­ta v kon­kre­tno. Je ume­tnost, ki osmi­sli na­ša ži­vlje­nja on­kraj splo­šne ob­se­de­no­sti s ko­ri­stno­stjo in unov­člji­vo­stjo," me­ni Fa­rič. Na od­rih v Murski Soboti bo­do na fe­sti­va­lu lah­ko vi­de­li ne­kaj iz­je­mnih ple­sal­cev in iz­je­mnih pred­stav, kar po­tr­ju­je­jo nji­ho­ve na­gra­de in od­ri, od ko­der vsa­ko le­to pri­ha­ja­jo na­rav­nost v Mur­sko So­bo­to. Fe­sti­val or­ga­ni­zi­ra Za­vod Flo­ta iz Mur­ske So­bo­te, pod­pi­ra­ta ga mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro in me­sto, kjer se do­ga­ja.

"Ples je ume­tnost, ki osmi­sli na­ša ži­vlje­nja on­kraj splo­šne ob­se­de­no­sti s ko­ri­stno­stjo in unov­člji­vo­stjo"

Fo­to: A. Na­na RI­TU­PER RO­DEŽ

Od le­ve Ma­ria Cam­pos, Ma­tjaž Fa­rič in Guy Na­der

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.