Re­še­va­nje Špor­tnih objek­tov

ren­dar bo ma­ri­bor­ska ob­či­na po­kri­la le iz­gu­bo, ki je na­sta­la do kon­ca pre­te­kle­ga le­ta, ne pa tu­di le­to­šnje

Vecer - - FRONT PAGE - Igor Se­lan

Sla­bo sta­nje špor­tnih objek­tov, za­kon o urav­no­te­že­nju jav­nih fi­nanc in ne­do­kon­ča­nje ne­ka­te­rih objek­tov, pred­vsem sre­dnje­ga ba­ze­na v Ko­pa­li­šču Pri­stan, za­ra­di ka­te­re­ga so ob 60 do 80 ti­soč evrov le­tno, so po mne­nju di­rek­to­ri­ce ma­ri­bor­ske me­stne upra­ve Ma­te­je Ce­kić glav­ni ra­zlo­gi, da se je jav­ni za­vod Špor­tni objek­ti Ma­ri­bor (ŠOM) zna­šel v ne­za­vi­dlji­vem fi­nanč­nem po­lo­ža­ju. Od le­ta 2010 je ŠOM, ki upra­vlja ve­či­no naj­po­memb­nej­ših špor­tnih objek­tov v Ma­ri­bo­ru, ta­ko ustva­ril 365 ti­soč evrov iz­gu­be, ki jo bo zdaj po­kri­la ob­či­na iz pro­ra­ču­na.

A dej­stvo je, da je za iz­gu­bo ŠOM kri­va tu­di ob­či­na, ker za­vo­da ne fi­nan­ci­ra v za­do­stni me­ri. Po ne­ka­te­rih oce­nah bi na­mreč mo­ra­la ŠOM le­tno na­me­ni­ti vsaj 170 ti­soč evrov več kot zdaj, da bi lah­ko tu­di v pri- ho­dnje ostal v ze­le­nih šte­vil­kah. Za­to tu­di ak­tu­al­na fi­nanč­na injek­ci­ja dol­go­roč­no ne bo za­do­sto­va­la, na­vse­za­dnje bo ob­či­na z njo po­kri­la le iz­gu­bo, ki je na­sta­la do kon­ca pre­te­kle­ga le­ta, ne pa tu­di ti­ste, ki jo je ŠOM pri­de­lal v te­ko­čem le­tu.

"Sti­sko Špor­tnih objek­tov Ma­ri­bor naj bi re­še­va­li tu­di s šir­je­njem na­bo­ra pla­člji­vih sto­ri­tev"

Ma­ri­bor­ski me­stni svet bo na ju­tri­šnji iz­re­dni se­ji med dru­gim po­tr­je­val tu­di sa­na­cij­ski na­črt za jav­ni za­vod Špor­tni objek­ti Ma­ri­bor (ŠOM), ki je za­bre­del v fi­nanč­ne te­ža­ve. Od usta­no­vi­tve le­ta 2008 do kon­ca lan­ske­ga le­ta je na­mreč za­vod, ki upra­vlja z ve­či­no naj­po­memb­nej­ših špor­tnih objek­tov v Ma­ri­bo­ru, ku­mu­la­tiv­no za­be­le­žil 365 ti­soč evrov iz­gu­be. Po mne­nju di­rek­to­ri­ce me­stne upra­ve

Ma­te­je Ce­kić je za iz­gu­bo kri­vo pred­vsem sla­bo sta­nje špor­tnih objek­tov, za­ra­di če­sar so mo­ra­li za­če­ti šte­vil­ne ob­no­ve, ne­do­kon­ča­nje ne­ka­te­rih objek­tov, pred­vsem sre­dnje­ga ba­ze­na v Pri­sta­nu, za­ra­di ka­te­re­ga za­vod ustva­ri od 60 do 80 ti­soč evrov iz­gu­be le­tno, ter spre­jem za­ko­na o urav­no­te­že­nju jav­nih fi­nanc, ki je ob­či­no pri­kraj­šal za zna­tna dr­žav­na sred­stva. Ob­či­na je si­cer de­nar za sa­na­ci­jo Špor­tnih objek­tov Ma­ri­bor že za­go­to­vi­la z re­ba­lan­som pro­ra­ču­na za le­to­šnje le­to.

Manj­ka vsaj 170 ti­soč evrov

A to vseh te­žav za­vo­da ne bo re­ši­lo, ob­či­na je na­mreč de­nar za­go­to­vi­la le za po­kri­tje iz­gu­be, ki je na­sta- la do kon­ca lan­ske­ga le­ta, ŠOM pa so po ne­ka­te­rih oce­nah okrog 50 ti­soč evrov iz­gu­be ustva­ri­li tu­di v le­to­šnjem le­tu. Prav ta­ko jim ob­či­na kot usta­no­vi­telj še ve­dno ne za­go­ta­vlja

do­volj de­nar­ja za spro­tno po­slo­va­nje. Po na­ših in­for­ma­ci­jah bi mo­ra­la ob­či­na ŠOM le­tno na­me­ni­ti vsaj 170 ti­soč evrov več de­nar­ja kot zdaj, da bi lah­ko tu­di v pri­ho­dnje osta­li v ze­le­nih šte­vil­kah, a za­go­to­vi­la, da jim ga bo, Ce­ki­će­va na vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci ni po­da­la: "To je stvar bo­do­čih pro­ra­ču­nov. Ven­dar ne gre sa­mo za de­nar, ki ga za­vo­du za­go­ta­vlja ob­či­na, gre tu­di za tr­žne pro­gra­me za­vo­da. V sa­na­cij­skem na­čr­tu so ne­ka­te­ri ukre­pi pri­ka­za­ni, na mi­kro rav­ni pa je zdaj tre­ba spre­je­ti ukre­pe, ka­ko to iz­va­ja­ti."

Po be­se­dah Ce­ki­će­ve naj bi ŠOM več de­nar­ja pri­do­bil s špor­tnim tu­riz­mom, ven­dar kon­kre­tnih od­go­vo­rov, ka­ko, ni po­da­la. Ne­ko­li­ko bolj kon­kre­ten, ka­ko pri­do­bi­ti do­da­tni de­nar, je bil di­rek­tor ŠOM An­ton Knez: "Zdaj ci­lja­mo na to, da v pri-

ho­dnjih le­tih kli­ma­ti­zi­ra­mo eno od dvo­ran, da bi lah­ko po­le­ti go­sti­li tu­di dvo­ran­ske špor­tni­ke. Če bi to uspe­li za­go­to­vi­ti, bi bi­la si­tu­a­ci­ja za­vo­da bi­stve­no bolj­ša." De­nar za to bi se­ve­da mo­ra­la do­da­tno za­go­to­vi­ti ob­či­na.

Sre­dnje šo­le bo­do pla­če­va­le več

Pre­se­ne­ča si­cer, da v sa­na­cij­skem pro­gra­mu špor­tni tu­ri­zem kot vir pri­hod­ka ŠOM sploh ni ome­njen, za­to pa iz nje­ga iz­ha­ja, da naj bi za­vod do do­da­tne­ga vi­ra pri­hod­kov pri­šel z vzpo­sta­vi­tvi­jo sis­te­ma do­na­cij jav­nih pod­je­tij, ki bi jim v pri­ho­dnjih šti­rih le­tih do­ni­ra­la 300 ti­soč evrov. Ob tem naj bi za­vod 365 ti­soč evrov le­tno do­bil še s ši­ri­tvi­jo na­bo­ra pla­člji­vih sto­ri­tev, tu­di ne­ka­te­rih, ki so bi­le do zdaj brez­plač­ne, ter uki­ni­tvi­jo ali pre­o­bli­ko­va­njem ne­ka­te­rih pro­gra­mov, ki ne po­kri­va­jo eko­nom­ske ce­ne. Do­da­tna sred­stva pa v ŠOM na­čr­tu­je­jo tu­di z dvi­gom cen upo­rab­ni­ne sre­dnjim šo­lam v pri­ho­dnjem le­tu. Ko­li­ko de­nar­ja naj bi s tem pri­do­bi­li, še ni ja­sno, saj po­ga­ja­nja z rav­na­te­lji še po­te­ka­jo. Bo­do pa, kot so za­pi­sa­li v sa­na­cij­skem pro­gra­mu, pri uve­lja­vi­tvi viš­jih cen vztra­ja­li, če­prav so pri tem na­le­te­li na iz­re­dno ne­ga­tiv­ni od­ziv rav­na­te­ljev’.

Fo­to: Mar­ko VANOVŠEK

Ne­kaj de­nar­ja bo­do ŠOM pri­hra­ni­li tu­di z ne­dav­no po­sta­vlje­nim no­vim kon­den­za­tor­jem v Le­dni dvo­ra­ni, kjer lah­ko zdaj pri­pra­vi­jo led na­me­sto v treh do pe­tih dneh v dne­vu ali dveh.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.