Več ane­ste­zi­o­lo­gov - manj bo­le­či po­ro­di

Stro­kov­ni di­rek­tor oce­nju­je, da bi čez pol le­ta lah­ko zno­va za­go­to­vi­li epi­du­ral­no anal­ge­zi­jo za vse po­ro­dni­ce

Vecer - - FRONT PAGE - Utri­nek: Ja­na Ju­van

Stro­kov­ni di­rek­tor UKC Ma­ri­bor Ma­tjaž Vo­grin oce­nju­je, da bi v pr­vi po­lo­vi­ci pri­ho­dnje­ga le­ta lah­ko zno­va za­go­to­vi­li epi­du­ral­no anal­ge­zi­jo v po­ro­dni­šni­ci za vse, ki pri­de­jo k njim ro­dit. Že de­se­tle­tje je v Ma­ri­bo­ru ta na­čin laj­ša­nja po­ro­dnih bo­le­čin, za ka­te­re­ga je nuj­na pri­so­tnost ane­ste­zi­o­lo­ga, na vo­ljo le do­pol­dan, ker pri­manj­ku­je ane­ste­zi­o­lo­gov. Vče­raj pa so na iz­re­dni se­ji sve­ta UKC Ma­ri­bor pri­žga­li tu­di ze­le­no luč za skle­pa­nje pod­je­mnih po­godb s hi­šni­mi ane­ste­zi­o­lo­gi za de­lo zu­naj nji­ho­ve­ga de­lov­ne­ga ča­sa. Ker hkra­ti iz­o­bra­žu­je­jo ve­li­ko mla­dih zdrav­ni­kov, oce­nju­je­jo, da bi čez le­to in pol lah­ko ime­li do­volj ane­ste­zi­o­lo­gov spe­ci­a­li­stov za "op­ti­mal­no de­lo­va­nje".

Po­ro­dni­čar­ji si že vr­sto let že­li­jo, da bi v ma­ri­bor­ski po­ro­dni­šni­ci zno­va lah­ko omo­go­či­li žen­skam laj­ša­nje po­ro­dnih bo­le­čin z epi­du­ral­no anal­ge­zi­jo. To za­ra­di po­manj­ka­nja ane­ste­zi­o­lo­gov na­mreč že več kot de­se­tle­tje za­go­ta­vlja­jo le v do­pol­dan­skem ča­su. Zdaj, ko je ane­ste­zi­o­lo­gov bi­stve­no več, čez le­to in pol naj bi jih bi­lo "op­ti­mal­no šte­vi­lo", pa je po oce­ni stro­kov­ne­ga di­rek­tor­ja dr. Ma­tja­ža Vo­gri­na pri­ča­ko­va­ti, da bi epi­du­ral­no anal­ge­zi­jo 24 ur za­go­ta­vlja­li že "v na­sle­dnjem ko­ra­ku", ki ga Vo­grin na­po­ve­du­je v pr­vi po­lo­vi­ci pri­ho­dnje­ga le­ta: "Na vsak na­čin že­lim, da se ta de­jav­nost po­nov­no uve­de, saj to spa­da v osnov­ne stan­dar­de za­go­ta­vlja­nja var­no­sti in do­bre­ga po­ču­tja po­ro­dnic."

Stro­kov­ni in mo­ral­ni ra­zlo­gi

Pred­stoj­nik po­ro­dni­šni­ce dr. Fa­ris Mu­je­zi­no­vić po­ve, da ima­jo ta­ko stro­kov­ne kot mo­ral­ne ra­zlo­ge za to. "Epi­du­ral­na anal­ge­zi­ja pri po­ro­du po­ma­ga in dra­ma­tič­no zmanj­ša do­ži­ve­tje bo­le­či­ne. V mo­der­nem po­ro­dni­štvu na­mreč ne gre le za to, da žen­ska ro­di in da ima­mo do­bre re­zul­ta­te gle­de sta­nja ma­te­re in otro­ka. Am­pak da je tu­di do­ži­ve­tje po­ro­da čim bolj ugo­dno, ce­lo pri­je­tno, ne sa­mo bo­le­če. Epi­du­ral­na anal­ge­zi­ja pa omo­go­ča, da no­seč­ni­ca ne do­ži­vi ta­kšne bo­le­či­ne, ki bi jo kot ne­ka­kšna stre­sna mo­tnja spre­mlja­la ce­lo ži­vlje­nje in jo od­vr­ni­la od na­sle­dnje­ga po­ro­da," ra­zlo­ži Mu­je­zi­no­vić in do­da, da z ubla­ži­tvi­jo bo­le­či­ne lah­ko zmanj­ša­jo tu­di ne­ka­te­re "ve­ge­ta­tiv­ne spre­mem­be, ki lah­ko po­ten­ci­ra­jo pa­to­lo­ška do­ga­ja­nja". Če ima no­seč­ni­ca na pri­mer vi­sok pri­tisk, je ogro­že­nost pa­ci­ent­ke z me­di­cin­ske­ga vi­di­ka po­ve­ča­na, z laj­ša­njem bo­le­či­ne pa se lah­ko ne­ko­li­ko ubla­ži.

Ne gre pa sa­mo za ane­ste­zi­jo, v po­ro­dni­šni­ci ima­jo tu­di dru­ga sta­nja, kjer po­tre­bu­je­jo po­moč ane­ste­zi­o­lo­ga. Če je ane­ste­zi­o­log ve­dno "pri ro­ki" za no­seč­ni­ce, se jim tu­di lah­ko za­res in bolj po­drob­no po­sve­ti, kot ti­sti ane­ste­zi­o­log, ki je ta dan pač de­žu­ren, oce­nju­je pred­stoj­nik.

Le 9,37 od­stot­ka žensk do­bi epi­du­ral­no

Tre­tji ra­zlog, da si že­li­jo omo­go­či­ti ne­pre­sta­no pri­so­tnost ane­ste­zi­o­lo­ga, je mo­ral­ni. "No­seč­ni­ce, ki ima­jo zdaj sre­čo, da ro­je­va­jo do 15. ure po­pol­dan, ima­jo pri nas ta pri­vi­le­gij, da lah­ko ro­di­jo z epi­du­ral­no, dru­ge pa te­ga ni­ma­jo. Po­tem smo v sti­ski. Saj ni no­be­ne­ga ra­zlo­ga, da se ne­kaj ta­ko po­memb­ne­ga, kot je bo­le­či­na, lo­či gle­de na to, ali ro­diš do­pol­dan ali po­pol­dan," je ja­sen Mu­je­zi­no­vić. Po­ve, da vča­sih lah­ko ne­ko­li­ko ustre­že­jo po­ro­dni­ci in ne po­spe­šu­je­jo po­ro­da po­no­či, da bi lah­ko pri­šel ane­ste­zi­o­log. "To ima se­ve­da svo­je me­je," po­u­da­ri. V ma­ri­bor­ski po­ro­dni­šni­ci zdaj prej­me epi­du­ral­no le 9,37 od­stot­ka žensk. Za pri­mer­ja­vo, v tu­ji­ni je ta od­sto­tek po­ne­kod tu­di 60, po­ve Mu­je­zi­no­vić. Kar 22,9 od­stot­ka žensk v Ma­ri­bo­ru pa ne prej­me ni­če­sar pro­ti bo­le­či­ni. Ali bo ane­ste­zi­o­log pri­šel, od­lo­či po­ro­dni­čar, saj mo­ra oce­ni­ti, ali je po­ro­dni­ca v ustre­znem sta­nju, da epi­du­ral­no prej­me. Ne­koč je bi­lo tu­di več di­lem, ker so mi­sli­li, da epi­du­ral­na anal­ge­zi­ja po­dalj­šu­je pr­vo po­ro­dno do­bo pa da upo­ča­snju­je od­pi­ra­nje ma­ter­nič­ne­ga ustja, po- ve­ču­je mo­žnost, da se po­rod kon­ča z va­kuum­sko ek­s­trak­ci­jo, in po­dob­no. Stro­kov­na li­te­ra­tu­ra teh do­mnev ni po­tr­di­la, po­ve Mu­je­zi­no­vić. Tu­di ča­ka­nje do ta­krat, ko se ma­ter­nič­no ustje od­pre za šti­ri cen­ti­me­tre, je pre­ži­ve­to. Epi­du­ral­no anal­ge­zi­jo da­jo, ko pa­ci­ent­ka iz­ra­zi že­ljo. Za­dnjo be­se­do pa ima ane­ste­zi­o­log, ki lah­ko tu­di pre­so­di, da je no­seč­ni­ca v sta­nju, ko te vr­ste laj­ša­nja bo­le­či­ne ne sme pre­je­ti. "Tve­ga­nja to­rej so, am­pak ni­so ve­li­ka. Lah­ko pri­de do za­ple­tov, kot je gla­vo­bol. A stro­ka ka­že, da je ta od­sto­tek ze­lo maj­hen," pra­vi Mu­je­zi­no­vić. Po dru­gi stra­ni gre stro­ka da­nes ko­rak da­lje, no­seč­ni­ca lah­ko sa­ma z gum­bom nad­zi­ra, ko­li­kšen od­me­rek epi­du­ral­ne anal­ge­zi­je bo pre­je­la.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Epi­du­ral­no anal­ge­zi­jo da­jo, ko pa­ci­ent­ka iz­ra­zi že­ljo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.