Ki­taj­ce so pe­lja­li na Hr­va­ško

en­ve­sti­tor­ji v ma­ri­bor­sko le­ta­li­šče l iar­ka ei go­va­či­ča so si v druž­bi ogle­da­li le le­ta­li­šče v Osi­je­ku

Vecer - - FRONT PAGE - Sreč­ko Klapš

Pre­te­kli pe­tek so se pred­stav­ni­ki hr­va­ške­ga me­sta Osi­jek po­go­var­ja­li o mo­žno­stih vla­ga­nja v tam­kaj­šnje le­ta­li­šče s po­ten­ci­al­ni­mi ki­taj­ski­mi in­ve­sti­tor­ji iz pod­je­tja SHS Avi­a­ti­on in Chi­na Sta­te Con­struc­ti­on En­gi­ne­e­ring Cor­po­ra­ti­on, pi­še Ju­tar­nji list. Pod­žu­pan

Bo­ris Pi­li­žo­ta je po­ja­snil, da je pri­šla po­bu­da za to po­slov­no sre­ča­nje iz Ma­ri­bo­ra, kjer pod­je­tji s ki­taj­skim ka­pi­ta­lom upra­vlja­ta z le­ta­li­ščem in na­čr­tu­je­ta po­dalj­ša­nje le­ta­li­ške ste­ze. "Ker je osi­je­ško le­ta­li­šče po­memb­no za ta del Hr­va­ške, smo se od­zva­li po­va­bi­lu mo­re­bi­tnih in­ve­sti­tor­jev. Če bo­do ti po­ka­za­li in­te­res za na­dalj­nje po­go­vo­re, bo­mo va­nje kot ve­čin­sko la­stni­co vklju­či­li tu­di hr­va­ško vla­do."

V Osi­je­ku po­tni­ški pro­met, v Brč­kem to­vor­ni ...

Pi­li­žo­ta je še de­jal, da je Osi­jek za­ni­miv za le­tal­ski pro­met, saj ga v ra­di­ju 250 ki­lo­me­trov ob­kro­ža­jo šti­ri pre­stol­ni­ce - Za­greb, Bu­dim­pe­šta, Be­o­grad in Sa­ra­je­vo. Kot obli­ko so­de­lo­va­nja je ome­nil kon­ce­si­jo. Di­rek­tor le­ta­li­šča Da­vor For­gić pa je do­dal, da dr­ža­va po­leg kon­ce­si­je omo­go­ča še jav­no-za­seb­no par­tner­stvo, do­ka­pi­ta­li­za­ci­jo ali del­no la­stni­štvo. Osi­je­ško-ba­ranj­ska žu­pa­ni­ja je le­tos za pod­po­ro po­slo­va­nju le­ta­li­šča na­me­ni­la 800 ti­soč kun (oko­li 110.000 evrov) in se s hr­va­ško vla­do do­go­vo­ri­la, da ta za­go­to­vi de­nar za ob­no­vo po­tni­ške­ga ter­mi­na­la.

Nov te­den pa je po­skr­bel za novo le­ta­li­ško de­sti­na­ci­jo ki­taj­skih vla­ga­te­ljev na Bal­ka­nu - Brč­ko v Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni. Po po­ro­ča­nju Ra­dia Brč­ko, so se ki­taj­ski vla­ga­te­lji na če­lu z Lin­gkun Men­gom za­ni­ma­li za iz­gra­dnjo le­ta­li­šča za to­vor­ni pro­met, raz­mi­šlja­li pa naj bi še o iz­de­la­vi štu­di­je iz­ve­dlji­vo­sti ta­ke na­lož­be. Me­di­je in pre­bi­val­ce Brč­ke­ga, ki ni­ma ni­ti av­to­bu­sne po­sta­je ter dru­ge osnov­ne in­fra­struk­tu­re, je ta na­me­ra na­sme­ja­la, saj si ne mo­re­jo pred­sta­vlja­ti, da bi zgra­di­li le­ta­li­šče, med­tem ko ima­jo bli­zu Tu­zlo in Sa- ra­je­vo. A pred­se­dnik skup­šči­ne di­s­trik­ta Brč­ko Esad Ka­drić je op­ti­mist, saj so ki­taj­skim vla­ga­te­ljem pred­sta­vi­li pro­stor­ske na­čr­te z vri­sa­nim le­ta­li­ščem z 2300 me­trov dol­go le­ta­li­ško ste­zo, oko­li nje­ga pa bi zgra­di­li in­du­strij­sko co­no.

Ko­va­čič v ime­nu Me­stne ob­či­ne Ma­ri­bor

Gle­de na to, da je ki­taj­ske vla­ga­te­lje ta­ko v Osi­je­ku in v Brč­kem spre­mljal tu­di Mar­ko Ko­va­čič, go­spo­dar­ski sve­to­va­lec ma­ri­bor­ske­ga žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca, smo se vpra­ša­li, ka­ko to, da je Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor (MOM) da­la po­bu­do za to sre­ča­nje - gle­de na to, da si ome­nje­na vla­ga­te­lja pri­za­de­va­ta za ši­ri­tev po­slo­va­nja na ma­ri­bor­skem le­ta­li­šču - in ka­kšna je bi­la pri tem Ko­va­či­če­va vlo­ga. Po­bu­do za se­sta­nek s ki­taj­ski­mi vla­ga­te­lji je da­la ob­či­na Osi­jek, in si­cer dva­krat. Naj­prej ok­to­bra 2017 na tr­ga­tvi Sta­re tr­te in dru­gič na Med­na­ro­dni kon­fe­ren­ci žu­pa­nov le­tos ma­ja, od­go­var­ja­jo z MOM. Da ni bi­lo le­ta­li­šče edi­na te­ma po­go­vo­ra, saj so go­vo­ri­li še o kro­žnem go­spo­dar­stvu in kul­tur­nem so­de­lo­va­nju. Ude­lež­ba Mar­ka Ko­va­či­ča v Brč­kem je bi­la rav­no ta­ko v ime­nu MOM na po­bu­do po­ten­ci­al­nih so­in­ve­sti­tor­jev iz Slo­ve­ni­je. Oba obi­ska, ta­ko v Osi­je­ku kot v Brč­kem, po­tr­ju­je­ta, da je Ma­ri­bor po­stal re­gi­o­nal­no pre­po­znav­na re­fe­renč­na toč­ka pri­do­bi­va­nja tu­jih in­ve­sti­tor­jev. V re­gi­ji pa je še ne­kaj manj­ših le­ta­lišč, ki ni­so uspe­la - ali so za­mu­di­la z ra­zvoj­ni­mi mo­žnost­mi in išče­jo vla­ga­te­lje - še po­ja­snju­je­jo na MOM.

Vpra­ša­nja o na­čr­tih z le­ta­li­ško de­jav­no­stjo v Osi­je­ku in v Brč­kem smo na­slo­vi­li tu­di na SHS Avi­a­ti­on, kjer pa ome­nje­nih po­slov­nih se­stan­kov ne ko­men­ti­ra­jo. Prav ta­ko za zdaj še ni zna­no, kdaj bo­do, po­tem ko je od­pa­dla ti­skov­na kon­fe­ren­ca v za­čet­ku av­gu­sta, jav­no­sti pred­sta­vi­li pro­jekt na­lož­be v ma­ri­bor­sko le­ta­li­šče. To je sre­di av­gu­sta osta­lo tu­di brez re­dne le­tal­ske li­ni­je, saj je VLM Air­li­nes uki­ni­la edi­no po­ve­za­vo v Mün­chen in An­twer­pen.

Ne­u­ra­dno naj bi ki­taj­ski vla­ga­te­lji ti­pa­li oko­li­ška le­ta­li­šča, za­to ni iz­klju­če­no, da bo­do obi­ska­li še ka­kšno, a da naj bi bil nji­hov na­men naj­prej re­a­li­zi­ra­ti na­lož­bo v Ma­ri­bo­ru, v ka­te­ro so vlo­ži­li že pre­cej de­nar­ja. Ob tem bi lah­ko po­te­gni­li vzpo­re­dni­ce s pro­jek­tom Ma­gne, ki je "pri­pra­vlja­la" plan B na Ma­džar­skem med ča­ka­njem na okolj­sko so­glas­je in uskla­je­va­njem zah­tev ne­vla­dnih or­ga­ni­za­cij in ci­vil­ne druž­be. Ta je na­mreč za­ra­di šir­je­nja le­ta­li­šča v Sliv­ni­ci že pov­zdi­gni­la glas.

V Osi­je­ku pra­vi­jo, da je pri­šla po­bu­da iz Ma­ri­bo­ra, na Me­stni ob­či­ni Ma­ri­bor pa, da je pri­šla iz Osi­je­ka - in to dva­krat

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Ci­vil­na druž­ba je v zve­zi s šir­je­njem le­ta­li­šča v Sliv­ni­ci že pov­zdi­gni­la glas. Kot ka­že, je ta­krat pre­sta­vi­la pred­sta­vi­tev na­lož­be ki­taj­skih vla­ga­te­ljev v ma­ri­bor­sko le­ta­li­šče.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.