Odno­si z ZDA od­vi­sni od Le­vi­ce

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Po be­se­dah pred­se­dni­ka vla­de Mar­ja­na Šar­ca kot tu­di no­ve­ga zu­na­nje­ga mi­ni­stra Mi­ra Ce­rar­ja ča­ka Slo­ve­ni­jo v no­vem man­da­tu urav­no­te­že­va­nje od­no­sov z ZDA. Vpra­ša­nje pa je, ali bo ozi­ro­ma v ko­li­kšni me­ri do te­ga za­res lah­ko pri­šlo, saj je pod­po­ra ko­a­li­ci­ji v ro­kah opo­zi­cij­ske Le­vi­ce, ki ve­lja za naj­bolj pro­ti­a­me­ri­ško par­la­men­tar­no stran­ko. Pri­bli­žno na sre­di­ni man­da­ta lah­ko Slo­ve­ni­ja pri­ča­ku­je še sod­bo So­di­šča EU, kjer to­ži Hr­va­ško za­ra­di kr­še­nja evrop­ske­ga pra­va v po­ve­za­vi z ne­spo­što­va­njem ar­bi­tra­žne raz­sod­be. Mo­re­bi­tna ne­ga­tiv­na sod­ba bi lah­ko ote­ži­la po­lo­žaj Ce­rar­ja in Er­jav­ca, saj sta ves čas vztra­ja­la pri re­še­va­nju mej­ne­ga spo­ra s Hr­va­ško po so­dni po­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.