Vr­ti­ljak

Vecer - - V ŽARIŠČU - Dar­ja Ko­cbek

Nem­ška kan­cler­ka An­ge­la Mer­kel je na novo za­vr­te­la vr­ti­ljak za iz­bi­ro kan­di­da­tov za vo­dil­ne po­lo­ža­je v in­sti­tu­ci­jah EU in v Bru­slju, ki se iz­pra­zni­jo pri­ho­dnje le­to. Pred ne­kaj dne­vi je prek ene­ga od ča­so­pi­sov da­la ve­de­ti, da si na po­lo­ža­ju pred­se­dni­ka evrop­ske ko­mi­si­je že­li Nem­ca. To ni po­lo­žaj, ki si ga Nem­ci naj­bolj že­li­jo do­bi­ti. Je po­lo­žaj, za ka­te­re­ga ima­jo naj­več mo­žno­sti, da ga do­bi­jo.

Za Jen­sa We­id­man­na, kan­di­da­ta za no­ve­ga pred­se­dni­ka Evrop­ske cen­tral­ne ban­ke (ECB), je zna­no, da v juž­nih dr­ža­vah z evrom za­ra­di pre­o­strih sta­lišč ni­ma pod­po­re. Po­tem ko je pred­se­dnik ZDA Do­nald Trump za­čel ostro kri­ti­zi­ra­ti Nem­či­jo za­ra­di pre­vi­so­ke­ga zu­na­nje­tr­go­vin­ske­ga pre­sež­ka in pre­niz­kih iz­dat­kov za obram­bo, je po­sta­lo ja­sno, da nem­ška obramb­na mi­ni­stri­ca Ur­su­la von der Le­yen, ki je ena od naj­te­snej­ših so­de­lavk Mer­klo­ve, ni­ma mo­žno­sti, da bi po­sta­la ge­ne­ral­na se­kre­tar­ka za­ve­zni­štva Na­to.

Ker Mer­klo­vi na obeh naj­bolj za­že­le­nih po­lo­ža­jih, kjer si že­li ime­ti svo­ja člo­ve­ka, gro­zi go­tov po­raz, se je oči­tno od­lo­či­la iz­bra­ti po­lo­žaj pred­se­dni­ka evrop­ske ko­mi­si­je, kjer že zdaj brez so­glas­ja Nem­či­je ni spre­je­ta no­be­na po­memb­nej­ša od­lo­či­tev. Red­ke od­lo­či­tve, ki jih Nem­cu na za­se­da­nju ko­le­gi­ja evrop­skih ko­mi­sar­jev ne uspe blo­ki­ra­ti, obi­čaj­no blo­ki­ra­jo nem­ški mi­ni­stri na za­se­da­njih sve­ta EU, ki med evrop­ski­mi in­sti­tu­ci­ja­mi pred­sta­vlja dr­ža­ve čla­ni­ce. Po­leg te­ga je od fe­bru­ar­ja le­tos Ne­mec Mar­tin Sel­mayr ge­ne­ral­ni se­kre­tar evrop­ske ko­mi­si­je, ki ima na ura­dni­ški rav­ni od­lo­čil­no be­se­do pri pri­pra­vi evrop­ske za­ko­no­da­je in dru­gih od­lo­či­tev evrop­ske ko­mi­si­je. Tu­di v evrop­skem par­la­men­tu, ki so­o­dlo­ča o spre­je­mu ve­či­ne evrop­ske za­ko­no­da­je, Nem­ci ni­ma­jo te­žav pri uve­lja­vlja­nju svo­jih in­te­re­sov, saj ima­jo da­leč naj­več evrop­skih po­slan­cev, pa še ge­ne­ral­ne­ga se­kre­tar­ja Kla­u­sa Wel­le­ja po­vr­hu.

An­ge­li Mer­kel na­čr­te za ime­no­va­nje Nem­ca na po­lo­žaj pred­se­dni­ka evrop­ske ko­mi­si­je še lah­ko pre­pre­či­jo v stran­ki Evrop­ske ljud­ske stran­ke (EPP), a ne za­to, ker ne bi ho­te­li Nem­ca na tem po­lo­ža­ju, am­pak za­ra­di ime­na. Med­tem ko Mer­klo­va kot kan­di­da­te po­nu­ja svo­je lju­di iz Ber­li­na, naj bi v Bru­slju pod­pi­ra­li vod­jo EPP v evrop­skem par­la­men­tu Man­fre­da We­bra. Ta je član ba­var­ske kr­ščan­sko-so­ci­al­ne uni­je (CSU) in s tem člo­vek iz stran­ke nem­ške­ga no­tra­nje­ga mi­ni­stra Hor­sta Se­e­ho­fer­ja, s ka­te­rim se je Mer­klo­va pred po­či­tni­ca­mi spr­la. To­da, ko gre za in­te­re­se nem­ške dr­ža­ve, Nem­ci sto­pi­jo sku­paj in po­za­bi­jo na med­se­boj­na ne­so­glas­ja in raz­li­ke v po­li­tič­nih bar­vah.

Ob tem, ko je An­ge­la Mer­kel ka­dro­vski vr­ti­ljak za naj­viš­je po­lo­ža­je v evrop­skih in­sti­tu­ci­jah po­gna­la na novo, je tre­ba vpra­ša­ti, ka­kšni so in­te­re­si in na­čr­ti Slo­ve­ni­je na njem ter ali se bo slo­ven­ska po­li­ti­ka o tem in o kan­di­da­tih zna­la po­e­no­ti­ti. Ne­kaj po­lo­ža­jev na tem vr­ti­lja­ku je na vo­ljo tu­di za manj­še in no­ve čla­ni­ce EU, med ka­te­re so­di Slo­ve­ni­ja, ki se zdaj lah­ko po­hva­li le, da je kot pr­va no­va čla­ni­ca pred­se­do­va­la sve­tu EU.

Nem­ci ni­ma­jo te­žav pri uve­lja­vlja­nju svo­jih in­te­re­sov

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.