Slo­ven­ski ob­ve­šče­val­ci še ve­dno stav­ka­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Spre­me­nje­no var­no­stno oko­lje po oce­ni nek­da­nje­ga ob­ve­šče­val­ca Bo­štja­na Per­ne­ta v ve­li­ki me­ri zah­te­va učin­ko­vi­to de­lo ob­ve­šče­val­no-var­no­stne­ga sis­te­ma in po­li­ci­je. "To, da glav­na služ­ba sis­te­ma stav­ka že od ok­to­bra la­ni, pa se za­ra­di te­ga nih­če več ne vzne­mir­ja, po­ve vse." Stav­ka v So­vi je po nje­go­vih be­se­dah opo­zo­ri­la ne sa­mo na po­ra­zno sta­nje v sis­te­mu, am­pak tu­di na ne­zmo­žnost po­li­tič­ne obla­sti, da ključ­ne in­for­ma­ci­je vklju­či v sis­tem po­li­tič­ne­ga od­lo­ča­nja. "Po­sle­di­ce ta­kšne po­li­ti­ke se od­ra­ža­jo v ar­bi­tra­ži, ne­ja­snih in ne­tran­spa­ren­tnih pro­da­jah ne­ka­te­rih pod­je­tij v dr­žav­ni la­sti no­vim sla­mna­tim la­stni­kom in ne na­za­dnje v bi­la­te­ral­nih od­no­sih do za­ve­zni­ških in 'ne­za­ve­zni­ških' dr­žav. No­va vla­da bo mo­ra­la ce­lo­ten sis­tem te­me­lji­to re­for­mi­ra­ti, in to z re­sni­mi or­ga­ni­za­cij­ski­mi in ka­dro­vski­mi pri­je­mi. Idi­lič­no bi bi­lo pri­ča­ko­va­ti, da bi to po­li­ti­ka sto­ri­la eno­tno, ta­ko da upam, da bo pri tej re­for­mi vsaj čim ve­čji po­li­tič­ni kon­senz," še pra­vi so­go­vor­nik.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.