Tri­le­tna pre­iz­ku­sna do­ba za so­dni­ke

Ana­li­zi­ra­mo ko­a­li­cij­sko po­god­bo: Pre­den bi do­bi­li traj­ni man­dat, bi ko­a­li­cij­ske stran­ke so­dni­ke ime­le na pre­iz­ku­sni do­bi. Sod­stvo: pre­o­hla­pno za ko­men­tar­je

Vecer - - V ŽARIŠČU - Eli­za­be­ta Pla­n­in­šič

Pra­vič­no, hi­tro in učin­ko­vi­to sod­stvo je te­melj vsa­ke dr­ža­ve, pi­še v ko­a­li­cij­ski po­god­bi. "Na­da­lje­va­li bo­mo pri­za­de­va­nja v sme­ri kre­pi­tve učin­ko­vi­te­ga in od­go­vor­ne­ga de­lo­va­nja vseh de­le­žni­kov pra­vo­so­dne­ga sis­te­ma, in si­cer s ci­ljem za­go­ta­vlja­nja ena­ke­ga do­sto­pa do prav­ne­ga var­stva, na­če­la ena­ko­sti pred za­ko­nom ter raz­so­ja­nja v ra­zu­mnem ro­ku. Pre­dla­ga­li bo­mo pre­iz­ku­sno do­bo za so­dni­ke in spe­ci­a­li­zi­ra­no iz­o­bra­že­va­nje pred iz­vo­li­tvi­jo v so­dno funk­ci­jo. S spre­mem­ba­mi pro­ce­sne­ga pra­va bo­mo do­se­gli, da bo­do viš­je so­dne in­stan­ce raz­so­ja­le in ne le vra­ča­le pri­me­re v po­nov­no raz­so­ja­nje niž­jim so­di­ščem. Pri­za­de­va­li si bo­mo za bolj ka­ko­vo­stno za­ko­no­da­jo, eno­tno so­dno pra­kso, od­pra­vo ne­u­stav­no­sti in spo­što­va­nje od­lo­či­tev so­dišč," je pre­bra­ti za­ve­ze ko­a­li­cij­skih strank.

Pri ime­no­va­nju so­dni svet ali pred­se­dnik re­pu­bli­ke

Tri­le­tno pre­iz­ku­sno do­bo za so­dni­ke bi ta­ko uza­ko­ni­li po­slan­ci, kot nuj­ni po­goj za iz­vo­li­tev v so­dni­ško funk­ci­jo pa bo­do pre­dla­ga­li uspe­šno opra­vlje­no spe­ci­a­li­zi­ra­no in prak­tič­no iz­o­bra­že­va­nje za so­dni­ško de­lo ter ta­ko vzpo­sta­vi­li po­treb­no se­lek­ci­jo pred po­tr­di­tvi­jo v stal­ni man­dat. Po za­pi­sa­nem v po­god­bi so­dni­kov naj ne bi več ime­no­val dr­žav­ni zbor, am­pak na pre­dlog so­dne­ga sve­ta pred­se­dnik re­pu­bli­ke ali sam so­dni svet, ka­te­re­ga se­sta­vo bo tre­ba spre­me­ni­ti.

Po­leg ob­ve­zne­ga do­konč­ne­ga in­stanč­ne­ga od­lo­ča­nja bo­do gle­de na za­pi­sa­no pre­u­či­li in na novo do­lo­či­li objek­tiv­ne kri­te­ri­je za pred­no­stno obrav­na­vo za­dev – med pred­no­stne za­de­ve bi ta­ko uvr­sti­li ti­ste, kjer dol­go­traj­ni po­stop­ki pri­po­mo­re­jo k in­sol­ven­tno­sti pod­je­tij in iz­gu­bi de­lov­nih mest ter za za­de­ve, kjer so osu­mljen­ci no­sil­ci jav­nih funk­cij. Da bi se iz­o­gni­li na­dalj­nje­mu pla­če­va­nju od­ško­dnin, naj bi ko­a­li­ci­ja v dveh le­tih do­konč­no ure­di­la pro­stor­sko pro­ble­ma­ti­ko pri­po­rov, za­po­rov in od­del­kov za ne­pro­sto­volj­no pri­dr­ža­ne ose­be z du­šev­no mo­tnjo.

Ne­do­re­če­ni kri­te­ri­ji za pred­no­stno obrav­na­vo

Sod­stvo se na pre­dla­ga­no od­zi­va pre­vi­dno. Pred­se­dni­ca So­dne­ga sve­ta

Bar­ba­ra Ne­rat pra­vi, da so pre­dla­ga­ni ukre­pi tre­nu­tno pre­več ohla­pni in ne­do­re­če­ni, za­to se je o njih tež­ko iz­ja­sni­ti. Tu­di An­drej Ekart, pred­se­dnik slo­ven­ske­ga so­dni­ške­ga dru­štva, pre­dlo­gov po­drob­ne­je ne ko­men­ti­ra. Po­u­dar­ja, da je po­memb­no, da se je ne­ha­lo go­vo­ri­ti o uki­ni­tvi traj­ne­ga so­dni­ške­ga man­da­ta, ki je po nje­go­vem mne­nju te­melj­na ga­ran­ci­ja so­dni­ške ne­od­vi­sno­sti v vsa­ki de­mo- kra­tič­ni druž­bi. "Si­cer pre­dlo­gi ni­so nič re­vo­lu­ci­o­nar­ne­ga, po­zna­jo jih že dru­gi pra­vo­so­dni sis­te­mi v sve­tu. Vse pa je od­vi­sno od im­ple­men­ta­ci­je pre­dla­ga­ne­ga," še pra­vi Ekart. Pred­se­dnik vr­hov­ne­ga so­di­šča

Da­mi­jan Flor­jan­čič bi pred ka­kr­šnim­ko­li ko­men­ti­ra­njem ali mo­re­bi­tno kri­ti­ko mo­ral sli­ša­ti ute­me­lji­tve po­sa­me­znih pre­dlo­gov. "Med na­ve­de­ni­mi so ne­ka­te­ri ta­ki, ki od­go­var­ja­jo na že iz­ra­že­ne pre­dlo­ge in po­tre­be sod­stva. Na pri­mer gle­de ime­no­va­nja so­dni­kov, spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga iz­o­bra­že­va­nja za so­dni­ško funk­ci­jo, olaj­ša­ne­ga pre­ha­ja­nja so­dni­kov na dru­ga so­di­šča. Ni pa, na pri­mer, ja­sno, kaj naj bi bi­lo do­se­že­no s pre­iz­ku­sno do­bo za so­dni­ka za­če­tni­ka, saj ta de­jan­sko že ob­sta­ja (oce­nje­va­nje vsa­ko le­to v ob­do­bju pr­vih treh let), ali pa kaj bi bi­li no­vi kri­te­ri­ji za pred­no­stno obrav­na­vo za­dev," po­ja­snju­je­jo na vr­hov­nem so­di­šču. Flor­jan­čič naj bi si­cer v za­dnjih me­se­cih kot ključ­no vpra­ša­nje za vla­do in mi­ni­str­stvo za pravosodje že več­krat iz­po­sta­vil pro­stor­sko pro­ble­ma­ti­ko vr­hov­ne­ga in dru­gih so­dišč v Lju­blja­ni, ven­dar, kot pra­vi, iz­rec­ne vi­zi­je na tem po­dro­čju ni za­sle­di­ti.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Sod­stvo v no­vih pre­dlo­gih ne vi­di re­vo­lu­ci­je, a da bo vse od­vi­sno od im­ple­men­ta­ci­je v pra­kso.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.