Mi­ni­str­stvo v ro­kah SD

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Na vr­hu pra­vo­so­dne­ga mi­ni­str­stva bo Go­ra­na Kle­men­či­ča na­sle­di­la An­dre­ja Ka­tič, do zdaj obramb­na mi­ni­stri­ca iz vrst SD. Tu­di očit­ki o tem, da naj bi bi­la po­ve­za­na s ša­le­škim lo­bi­jem okrog Te­ša 6 in da bo za­to tež­ko vo­di­la pra­vo­so­dno mi­ni­str­stvo, nje­ne kan­di­da­tu­re ni­so oma­ja­li. Dr­žav­na se­kre­tar­ka na tem mi­ni­str­stvu bo po­sta­la SD-je­va Do­mi­ni­ka Švarc Pi­pan, ka­te­re ime se je si­cer naj­prej po­ja­vlja­lo kot ime mo­re­bi­tne no­ve mi­ni­stri­ce na tem po­lo­ža­ju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.